Dagligvareforretningen Kvickly i Odder har lokal forankring og er en af de i alt 14 selvstændige Kvickly-forretninger i Danmark. Det betyder bl.a., at den er ejet af medlemmerne; den syv mand store bestyrelse består af fem medlemsvalgte og to medarbejderrepræsentanter.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Odder Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Odder Kommune og hele landet i 2017.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Odder Kommune i november 2017.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Odder Kommune, Region Midtjylland og hele landet.
.
I grantræets skygge står sejrsskamlen, som kan betrædes af dagens vinder. Minigolfbanen Saxild fra 1947 ligger nær Saksild Strand, der hver sommer tiltrækker mange gæster. I området er der også sommerhuskvarterer og campingmuligheder.
.

Beliggenheden ud til Kattegat lige syd for Aarhus Kommune har gjort Odder til en udpræget bosætningskommune. I 2017 var det mere end halvdelen af de beskæftigede med bopæl i kommunen, der dagligt pendlede på arbejde i andre kommuner og her først og fremmest Aarhus. For de pendlere, der benytter den kollektive trafik, er mulighederne blevet væsentlig forbedret med indvielsen af Letbanen til Aarhus i 2018.

Erhvervslivet er præget af mindre og mellemstore virksomheder, hvor ganske få har over 100 ansatte. Odder Kommune har en betydelig undervisningssektor og en udbygget detailhandel.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Odder Kommune en del arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen i 2008. Det gik især ud over industrien og transportbranchen. I november 2017 havde man endnu ikke genvundet det tabte.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 7.011 (16‑64-årige), der arbejdede på 1.170 arbejdssteder i Odder Kommune. I forhold til regionen som helhed er der relativt flere ansatte i de primære erhverv og i den offentlige sektor, mens der er relativt færre ansatte inden for industri, transport, forsyning og bygge og anlæg samt inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Med 5,0 % af beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og råstofudvinding har de primære erhverv en større betydning for beskæftigelsen i kommunen end for regionen samlet set. På det ca. 16.000 ha store landbrugsareal var hovedafgrøderne i 2018 byg og hvede. Den animalske produktion omfatter hovedsagelig svin.

Industrien

Industrien i kommunen tegner sig for 10,0 % af beskæftigelsen, hvoraf størstedelen ligger i metal- og maskinindustrien. Blandt de større virksomheder er Simpson Strong-Tie A/S i Bovlstrup, der med ca. 100 medarbejdere (2018) har en stærk position inden for produktion af bygningsbeslag. Virksomheden hed tidligere BMF Bygningsbeslag A/S, men er nu et datterselskab af den amerikanske koncern Simpson Manufacturing Co. Inc.

System TM A/S med ca. 130 medarbejdere fremstiller maskiner til træindustrien. Staermose Industry A/S med ca. 75 medarbejdere (2018) producerer stålkonstruktioner, kabinetter mv. Den kendte Odder Barnevognsfabrik havde i 2018 ca. 25 fuldtidsbeskæftigede.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Transport, forsyning samt bygge og anlæg ligger med 9,3 % af beskæftigelsen lidt under andelen for regionen. Bygge og anlæg tegner sig for den største del med 7,7 %, mens transportbranchen og forsyning er ganske små med hhv. 1,4 % og 0,2 % af beskæftigelsen. Virksomhederne inden for alle tre brancher er helt overvejende mindre virksomheder.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 29,9 % af beskæftigelsen har handel, service og oplevelseserhverv en andel, der er en smule større end i regionen som helhed. Handel udgør den største del, nemlig 16,5 %, service 7,9 % og oplevelseserhvervene 5,6 %. Handelsbranchen består næsten udelukkende af detailhandel. Odder Kommune er underrepræsenteret mht. engros- og transportvirksomheder. Det hænger sammen med kommunens placering langt fra motorveje. Disse virksomheder vil typisk placere sig, hvor der er hurtig adgang til en effektiv infrastruktur. En række af detailhandelsvirksomhederne er store set i forhold til kommunens størrelse. Det gælder bl.a. Kvickly Odder, der i en årrække var den største butik i Kvickly-kæden. Ud over det folkerige opland er de mange sommerhusområder ud til kysten medvirkende til den store detailhandelssektor.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 8,3 % af beskæftigelsen, hvilket er en del under både regions- og landsgennemsnittet. Sektoren består hovedsagelig af mindre virksomheder, der betjener det lokale erhvervsliv og borgerne. Den største virksomhed er en afdeling af andelsselskabet AURA Energi, der forsyner flere østjyske kommuner med el, internet, telefoni og TV.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor er med 37,3 % af beskæftigelsen noget større end for regionen som helhed og også større end de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Det hænger sammen med et forholdsvis lille privat erhvervsliv og den store udpendling. Den offentlige sektor er således ikke stor målt i forhold til indbyggertallet. De mange uddannelsesinstitutioner står samlet for 16,2 % af beskæftigelsen i kommunen. Det er en højere andel end i nogen anden jysk kommune.

Pendling

Hele 53,2 % af de erhvervsaktive borgere med bopæl i Odder Kommune pendler dagligt til arbejde i andre kommuner (2017). Det svarede til 5.838 personer. Flest pendlede til Aarhus Kommune (3.334). Omvendt var 33,2 % af arbejdspladserne i kommunen besat af pendlere fra andre kommuner, svarende til 2.551 personer.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

50 % af befolkningen i Odder Kommune er i arbejdsstyrken. Det er lidt mindre end andelen for både regionen og hele landet. De øvrige 50 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 78,6 % svarende til 10.121 personer. Erhvervsfrekvensen er lidt højere end for regionen og for hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 15.000 kr. (2017) ligger borgerne i Odder Kommune tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 2.191.000 kr. – noget over landsgennemsnittet på 1.976.000 kr., men uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten var på 25,0 og dermed lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Odder Kommune er i denne opgørelse opdelt i 16 sogne, og næsten 97 % af de voksne indbyggere bor i sogne, der tilhører områder med det næsthøjeste og tredjehøjeste niveau for uddannelse, beskæftigelse og indkomst.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked