Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.

.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.
Hvor Kongevejen fra syd går gennem Birkerød, lå i 2018 en halv snes bilforhandlere på en strækning på lidt over 1 km. Brugtvognsforhandleren Hartwig Motor ApS ligger ved siden af Krogsgaard-Jensen A/S, der sælger mærkerne Fiat, Mazda, Renault og Dacia.
.

Figur 2. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑16 for Rudersdal Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.
Holte Midtpunkt med facaden af irret kobber er et stort butikscenter med alt fra dametøj til dagligvarer samt et bibliotek. Hovedgaden i Birkerød og Nærumvænge Butikstorv er andre indkøbsområder i kommunen.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Rudersdal Kommune og hele landet i 2015.

.
Kongevejen er Holtes hovedfærdselsåre.
.

Figur 3. De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Rudersdal Kommune i november 2015.

.

Rudersdal Kommune har et erhvervsliv med mange vidensvirksomheder. Det skyldes især DTU Science Park, der har sit største område i kommunens nordligste del tæt på Hørsholm by og rummer en række virksomheder inden for bl.a. mediko, biotek og it. Det andet store erhvervsområde er Birkerød Vest med en koncentration af virksomheder inden for engroshandel, rådgivning og håndværk. Hertil kommer en række andre mindre erhvervsområder i bl.a. Nærum i den sydlige del af kommunen med en del engros- og rådgivningsvirksomheder.

Arbejdsmarkedet er præget af behovet for højt kvalificeret arbejdskraft til de specialiserede virksomheder og en omfattende pendling.

Godt hver tiende arbejdsplads inden for kommunens grænser gik tabt i kølvandet på finanskrisen i 2008, og det er ikke lykkedes Rudersdal Kommune at genvinde det tabte. Der var i 2015 stadig ca. 2.700 færre beskæftigede end i 2008. Selvom Rudersdal Kommune har et højere BNP pr. indbygger end landet som helhed, er forspringet skrumpet siden år 2000 (se Figur 2), og Rudersdal Kommune er endnu ikke kommet op på BNP-niveauet fra før krisen. Det hører dog med til billedet, at BNP-opgørelsen indeholder mange skøn og kan undervurdere forskningsområdet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2015 var der 24.382, som arbejdede på ca. 3.400 arbejdssteder i Rudersdal. Set i forhold til gennemsnittet for Region Hovedstaden har Rudersdal Kommune især en langt større andel ansat inden for industri, forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Landbrug og skovbrug mv. spiller næsten ingen rolle for beskæftigelsen i Rudersdal Kommune med kun ca. 30 beskæftigede.

Industri

I Rudersdal placerer industrien sig med godt 2.700 arbejdspladser (november 2015) som den næststørste industrikommune blandt de 11 nordsjællandske kommuner, kun overgået af Hillerød. Målt på andel af beskæftigelsen udgør industrien 11,1 %. Industrien består næsten udelukkende af videnstunge virksomheder, der bl.a. fremstiller medicinske og biotekniske produkter, måleinstrumenter, medikoudstyr og elektroniske komponenter.

Blandt de største industrivirksomheder er Chr. Hansen A/S, der udvikler og producerer bakteriekultur og farvestoffer til fødevareindustrien, Alk-Abelló A/S, der udvikler og producerer allergimedicin, Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, der udvikler og producerer udstyr til at måle lyd og vibrationer, og NKT Photonics A/S, der udvikler og producerer lyslederfibre.

Medvirkende til de forskningstunge virksomheders placering i kommunen er – ud over DTU Science Park – også den korte afstand til DTU i Kongens Lyngby samt en række teknologiske videns- og forskningscentre. Området er derfor præget af miljøer med mange netværk, samarbejder og vidensdeling.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 9,8 % af beskæftigelsen er denne sektor lidt mindre end for regionen som helhed og består hovedsagelig af mindre virksomheder. Dog har energikoncernen Ørsted A/S – det tidligere DONG – et stort kundecenter i Teknikerbyen i Søllerød, hvor også datterselskabet Radius Elnet A/S har hovedkvarter. Det transporterer el til omkring en million kunder i Københavnsområdet og i Nord- og Midtsjælland.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 26,9 % af beskæftigelsen har Rudersdal Kommune den mindste handels-, service- og oplevelsessektor blandt de 11 nordsjællandske kommuner og ligger også under regionsgennemsnittet på 30,5 %. Ud over detailhandelen findes de største virksomheder inden for serviceområdet med vikarbureauet Activecare A/S, der er specialiseret i at formidle vikarer til sundhedssektoren, servicevirksomheden Coor Service Management A/S, der udfører alt fra rengøring over kantinedrift til vedligeholdelse af bygninger, og rejsearrangøren Albatros Travel A/S.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør med 26,1 % af beskæftigelsen en langt større andel end i de fleste andre kommuner. Det er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet og også højere end regionsgennemsnittet på 21,1 %. Det skyldes ikke mindst, at Rudersdal Kommune er hjemsted for en række virksomheder, som primært forsker eller leverer teknologi- og it-service for andre virksomheder. Det er bl.a. de teknologiske serviceinstitutter FORCE Tech nology og DHI samt it-virksomheden IBM, hvis danske hovedsæde ligger i Holte.

Politikens Lokalaviser A/S og Køge Mediecenter A/S har en større del af deres aktiviteter i Rudersdal Kommune.

Offentlig administration, uddannelse og sundhedsvæsen

Den offentlige sektor tegner sig for 25,5 % af beskæftigelsen. Det er under både regions- og landsgennemsnittet og den mindste andel blandt de 11 nordsjællandske kommuner. Den største offentlige beskæftigelse findes i den sociale sektor, der tegner sig for 13,9 % af beskæftigelsen fulgt af undervisningsområdet med 6,6 %.

Pendling

Der er en omfattende pendling af arbejdskraft ud og ind af Rudersdal Kommune. Hele 70,6 % af de beskæftigede pendler til arbejde i andre kommuner. Af de 18.964 (2015-tal) daglige pendlere tager flest til København (6.728) og til nabokommunen Lyngby-Taarbæk (1.977). Modsat består hele 69,9 % af arbejdsstyrken i Rudersdal af pendlere fra andre kommuner svarende til, at der dagligt pendler 18.379 til Rudersdal Kommune. Heraf kommer den største gruppe fra København (3.873).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Af Rudersdal Kommunes befolkning var 49,3 % i arbejdsstyrken i november 2015, mens 50,7 % af befolkningen var modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse (se Tabel 1). For de 15‑64-årige var erhvervsfrekvensen på 78,7 %. Det er noget højere end for hele landet og for regionen som helhed. Ledigheden er under niveauet for såvel regionen som hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Rudersdal Kommunes borgere hører til blandt de rigeste i landet. Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat var på 535.000 kr. i 2015. Det er 227.000 kr. mere end landsgennemsnittet og er den næsthøjeste indkomst blandt landets 98 kommuner, kun overgået af borgerne i Gentofte Kommune. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 6.023.000 kr. i 2015, hvilket er mere end tre gange landsgennemsnittet på 1.835.000 kr. og højest blandt landets 98 kommuner. Samtidig er der i Rudersdal Kommune en større ulighed, når det gælder indkomsterne. Målt med den såkaldte Gini-koefficient var den i 2016 på 29 i hele landet mod 42,7 i Rudersdal Kommune.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper. Opdelingen er baseret på de enkelte kommuners og bydeles andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau. Rudersdal Kommune er placeret i den højeste af de fire grupper.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked