Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.
.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggerne i hhv. Silkeborg Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Forretningen Bilernes Hus A/S i Silkeborg åbnede i 2006 og sælger både brugte og nye biler. I Silkeborg findes også sammenslutningen af bilforhandlere, Silkeborg Bilernes By, der siden 1970’erne har arbejdet for at markedsføre Silkeborg som bilernes by.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Silkeborg Kommune og hele landet i 2017.

.
Travlhed på læssepladsen en vinterdag hos en af Silkeborg Kommunes største juletræsproducenter, Overgaard I/S. På ca. 150 ha produceres her primært nordmannsgran, men også en mindre andel rødgran.
.
Bryghuset Kragelund er et lille lokalt bryghus uden for Silkeborg. Det ejes af anpartshavere og har siden slutningen af 2007 brygget øl til videresalg. Den første øl, bryggeriet lancerede, hed Sint Niklaas Juledubbel. Nu fremstiller bryghuset flere forskellige overgærede øl, eksempelvis af typerne pale ale og porter.
.
Firmaet Kingo Karlsen Holding A/S har hovedkontor i Silkeborg og afdelinger flere steder i landet. Firmaet, der blev grundlagt i 1955, beskæftiger sig med nedbrydningog har bl.a. gjort det til sit speciale at gøre byggeaffald genanvendeligt.
.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Silkeborg Kommune i november 2017.

.
Stationen i Silkeborg med flere daglige togafgange er koblet til trafikterminalen på Drewsensvej. Herfra afgår både by- og lokalbusser samt regionalbusser.
.
Den 29 km lange Silkeborgmotorvejen er den del af Herningmotorvejen, der løber mellem Låsby øst for Silkeborg, gennem den nordlige del af Silkeborg til Funder sydvest for Silkeborg. I 2016 blev sidste del af Silkeborgmotorvejen indviet.
.

Erhvervslivet i Silkeborg Kommune er alsidigt, men rummer samlet færre arbejdspladser, end der er erhvervsaktive. Kommunen ligger centralt i det østjyske område, der på mange måder udgør et samlet arbejdsmarked, hvor en stor del af indbyggerne pendler til arbejde i andre kommuner.

De fleste arbejdspladser findes i hovedbyen Silkeborg, men også Kjellerup i den nordlige del af kommunen er hjemsted for en del industri. Kommunens erhvervsliv er præget af mindre og mellemstore virksomheder. Blandt de store er den rekonstruerede møbelfabrik Tvilum i Fårvang og Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank A/S, der har hovedsæde i Silkeborg.

Med åbningen af Silkeborgmotorvejen i 2016 blev motorvejen fra Aarhus til Herning komplet. Det har ikke alene forbedret forholdene for pendlere og varetransport, men vil også få stor betydning for kommunens fremtidige erhvervsudvikling. Langs med Silkeborgmotorvejen bliver fire store erhvervsområder udbygget. Længst mod vest ved Funder er der byggemodnet 65.000 m2 erhvervsareal. Mod nord ved Høje Kejlstrup er der udlagt 100.000 m2erhvervsområde, mod øst ved Hårup er der byggemodnet 130.000 m2 erhvervsareal direkte ud til motorvejen, og endelig er der det nye erhvervsområde Erhvervskorridoren nærmest Silkeborg, der tilbyder virksomhedsdomiciler lige op ad motorvejen.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Silkeborg i kølvandet på finanskrisen fra 2008 ca. 10 % af arbejdspladserne. Nedturen stoppede i 2013, men antallet af arbejdspladser lå i november 2017 stadig ca. 7 % under 2008-niveauet. Nedgangen i beskæftigelsen er især gået ud over industrien, transport samt bygge og anlæg, mens handel og service stort set har genvundet det tabte. Den offentlige sektors beskæftigelse har i perioden ligget relativt stabilt.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 36.875 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 4.700 arbejdssteder i Silkeborg Kommune. I forhold til hele regionen er der en større andel ansat inden for forskning, rådgivning og forretningsservice og en mindre andel inden for transport, bygge og anlæg samt den offentlige sektor (Se Figur).

Primære erhverv

Med 2,5 % af beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og råstofudvinding udgør de primære erhverv en lidt større andel end på landsplan. På det ca. 40.000 ha store landbrugsareal er hovedafgrøden byg fulgt af hvede, rug og raps. Den animalske produktion er domineret af malke- og kødkvæg, men omfatter også svin, kyllinger og mink.

Silkeborg Kommune har det næststørste areal til produktion af juletræer og pyntegrønt blandt landets 98 kommuner.

Juletræer i søhøjlandet

Det Midtjyske Søhøjland er pga. klima og jordbund et af de områder i Europa, der egner sig bedst til produktion af juletræer. Det er en af årsagerne til, at Danmark er Europas største eksportør af juletræer.

Den i forvejen meget skovrige Silkeborg Kommune er en af de to danske kommuner med de største arealer med juletræer. Arealet var i 2018 på ca. 1.100 ha kun overgået af Mariagerfjord Kommune med ca. 1.400 ha. Flere af de store juletræsarealer ligger omkring Them i den sydlige del af Silkeborg Kommune, hvor bl.a. Niels Høj Group (med eksportnavnet Danica Trees) og Overgaard I/S er blandt de store producenter.

Den danske tradition for juletræer går tilbage til 1800-tallet og slog for alvor igennem i de danske hjem i 1900-tallet. Brancheforeningen Danske Juletræer anslår, at der i 2018 blev brugt ca. 1,5 mio. juletræer til fejringen af højtiden i de danske hjem. De var i hovedsagen danskproducerede.

Vigtigst for de danske juletræsproducenter er eksporten, der fra 2010 til 2018 var på mellem 9 og 10 mio. træer om året. Omkring halvdelen sælges på det tyske marked, men også Frankrig, Storbritannien, Holland samt Norge og Sverige er vigtige eksportmarkeder.

Brancheforeningen skønner, at eksportværdien var ca. 1 mia. kr. i 2017, hvoraf ca. 200 mio. kr. var fra salg af pyntegrønt. Priserne har været faldende siden begyndelsen af 2010’erne i takt med større produktion af juletræer i bl.a. Tyskland og Polen.

Produktionen i Silkeborg Kommune foregår dels på tidligere landbrugsjord, dels i skovene. Det tager 8‑12 år fra plantningen, til træerne er klar til at blive fældet. Den mest brugte træart er nordmannsgran, som i løbet af 1900-tallet i hele landet udkonkurrerede den danske rødgran som den mest producerede juletræsart. Frøene til plantning af nordmannsgran hentes primært i Georgien, hvor kogleplukkere henter dem fra høje træer i gamle naturskove.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening bruges der årligt ca. 50 tons glyphosat (typisk Roundup), svarende til 2 kg pr. ha, til at sprøjte juletræer og pyntegrønt. Produktionen af økologiske juletræer udgør ifølge brancheforeningen under 2 % af den samlede produktion og består primært af rødgraner, der bedre kan klare sig uden sprøjtning. Der er et beskedent men stigende salg af juletræer i potter.

Den ganske lille juletræsproducent Elmely ved Them er blandt dem, der har eksperimenteret med at producere juletræer uden brug af ukrudtsmidler. Den ekstensive dyrkning har gjort plantagen til et område, der er blevet kendt for en rigdom af blomster, bl.a. priklæbet gøgeurt, skovgøgelilje og skovhullæbe; blandt lokale har det givet plantagen tilnavnet »Orkidéskoven«.

Industrien

Silkeborg Kommune har en stor og varieret industri, der tegner sig for 13,1 % af beskæftigelsen, hvilket svarer nogenlunde til regionsgennemsnittet og ligger noget over landsandelen på 10,8 %. De to største brancher er metalindustrien og møbelindustrien med hhv. 3,2 % og 3,3 % af den samlede beskæftigelse. Der er ikke nogen store industrilokomotiver i kommunen, men en halv snes mellemstore virksomheder med mellem 100 og 500 ansatte.

De større industrivirksomheder er alle stærkt specialiserede. J. Hvidtved Larsen A/S producerer slamsugere. Det amerikanskejede SPX Flow Tech nology Danmark A/S fremstiller maskiner til bl.a. føde- og drikkevareindustrien. Hydratech Industries A/S producerer hydraulisk udstyr til bl.a. vindmølleindustrien. Elfac A/S producerer og monterer elektroniske og elektriske ledninger og kabler. KVM Industrimaskiner A/S producerer udstyr til betonvare- og asfaltindustrien i Nordeuropa.

Danfoss-koncernen har flere aktiviteter i Silkeborg Kommune. I april 2019 flyttede Danfoss Salg Danmark med ca. 100 medarbejdere til Hårup, hvor Danfoss i forvejen havde en fabrik for varmeautomatik samt hovedsædet for Danfoss Redan. Dermed er Silkeborg Kommune blevet hovedsæde for Danfoss’ salg i Danmark.

Den store virksomhed inden for møbelindustrien er Tvilum A/S i Fårvang. Virksomheden gik konkurs i 2018, men blev kort efter rekonstrueret af en gruppe lokale erhvervsfolk, der dermed reddede en af kommunens største private arbejdspladser med over 600 ansatte. To andre større møbelproducenter er Steens Group A/S i Kjellerup, der med ca. 180 medarbejdere (2018) producerer et bredt udvalg af møbler i fyrretræ, og DESIGNA A/S i Kjellerup, der med ca. 150 ansatte (2018) producerer køkkener, som sælges gennem forhandlere i Danmark og Norge.

Der er ikke megen industriel fødevareproduktion i Silkeborg Kommune. Bedst kendt er Them Andelsmejeri, der producerer oste opkaldt efter hjembyen. Inden for plastindustrien er den førende virksomhed Unika Danmark A/S, der er specialiseret i avanceret sprøjtestøbning. Virksomheden er især siden 2008 ekspanderet kraftigt og beskæftiger i dag godt 100 medarbejdere.

Til de større industrivirksomheder i kommunen hører også et datterselskab af den finske bygge- og anlægskoncern YIT, YIT Danmark A/S, der med ca. 300 medarbejdere producerer asfalt og tagpap samt udfører vejbelægning.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 9,3 % af beskæftigelsen udgør transport, forsyning samt bygge og anlæg en lidt mindre andel af beskæftigelsen end i regionen og hele landet.

Bygge og anlæg udgør den største del med 6,0 %, mens transport står for 2,8 %, og forsyning 0,5 %. VVS- og el-entreprenørvirksomheden Henning Mortensen Silkeborg A/S har ca. 110 medarbejdere. I transportbranchen indgår Dantra A/S i Lille Hjøllund, der er en af Skandinaviens førende tanktransportører med afdelinger i Køge, Malmø samt Kaunas i Litauen. L.M. Transport, Ans A/S, står fra hovedsædet i byen Ans for transport af entreprenørmaterialer og asfalt.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 28,8 % af beskæftigelsen er handel, service og oplevelseserhverv på niveau med andelen på regionsplan. Handel udgør 15,8 %, service 7,0 % og oplevelseserhvervene 6,0 %.

Den største del af handelssektoren udgøres af detailhandelen, hvor de største arbejdsgivere er bilhandlere og supermarkeder. Den største virksomhed inden for handel er Sport24 A/S, der blev etableret i 2012 af en række udbrydere fra kæden Intersport. Sport24 har hovedsæde i Silkeborg og driver op mod 90 sportsbutikker rundtom i Danmark og havde i 2018, hvad der svarer til ca. 500 fuldtidsansatte.

Silkeborg har fået tilnavnet Bilernes By i kraft af de mange bilforhandlere, der er placeret ved indfaldsvejene til Silkeborg. Den største forhandler målt på beskæftigelsen er Bilernes Hus A/S med ca. 135 ansatte.

Silkeborgs mest kendte handelsmand, Lars Larsen, drev ikke sin virksomhed fra byen. Han boede i Sejs-Svejbæk syd for Silkeborg fra 1984 til sin død, men startede sin første JYSK-butik i Aarhus, hvor JYSK-koncernen også har sit hovedsæde.

Inden for oplevelseserhvervene er hoteller og konferencecentre den dominerende branche med Gl. Skovridergaard, Radisson Blu Papirfabrikken, Scandic Silkeborg, Vejlsøhus og Langsøhus (under fagforbundet 3F) blandt de største.

Silkeborg Kommune har samtidig væsentlig flere campingpladser end nabokommunerne. De registrerede alene 261.000 overnatninger i 2018, mens hoteller og feriecentre havde 241.000. Udlejning af sommerhuse mv. spillede en mindre rolle med 75.000 registrerede overnatninger. Samlet placerer det Silkeborg blandt de 30 danske kommuner, der havde flest overnattende turister og kursister mv.

Under en femtedel af de overnattende var udlændinge med hollændere som den største nationalitet.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig for 15,6 % af beskæftigelsen, hvilket er en del højere end for såvel regionen som hele landet. En vigtig årsag er Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg. I april 2019 havde banken ca. 3.800 ansatte, hvoraf omkring 1.500 arbejdede i Silkeborg. Hertil kommer de to it-virksomheder JN Data A/S og Bankdata A/S, som Jyske Bank er medejer af. De to it-virksomheder leverer it-service og it-udvikling til en række danske banker og beskæftiger tilsammen ca. 1.400 medarbejdere i deres afdelinger i Silkeborg, Fredericia, Aarhus, Roskilde samt i Gurgaon i Indien.

En anden stor virksomhed i denne sektor er forsyningsvirksomheden Norlys a.m.b.a., der foruden varme og el forsyner sine kunder med internet, tv og telefoni.

På forskningsområdet er den selvejende institution Ferskvandscentret – der har til huse i Vejlsøhus-komplekset – ikke blot samlingspunkt for formidling og kurser, men også for forsknings- og erhvervsaktiviteter inden for vandmiljøområdet.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 30,5 % af beskæftigelsen er den offentlige sektors andel tæt på niveauet for hele regionen. Største offentlige arbejdsgiver er kommunen fulgt af Regionshospitalet Silkeborg med over 1.000 ansatte. Flest ansatte er der i socialsektoren med 13,8 % fulgt af undervisnings- og sundhedssektoren med hhv. 7,3 % og 6,0 %.

Pendling

Pendlingen til og fra Silkeborg Kommune er steget betragteligt i det seneste årti. Fra 2008 til 2017 er andelen, der pendler til arbejde i andre kommuner, steget fra 31,2 % til 39,5 % af kommunens erhvervsaktive. Det svarede til 18.324 udpendlere i 2017.

Pendlere, der kommer fra andre kommuner til arbejdspladser i Silkeborg, er steget fra at udgøre 23,3 % af beskæftigelsen på kommunens arbejdspladser i 2008 til at udgøre 29,7 % i 2017. Det betød et dagligt antal indpendlere på 11.858 personer.

Fra Silkeborg Kommune pendler flest til Aarhus (4.796) og Viborg Kommuner (2.756).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,0 % af befolkningen i Silkeborg Kommune er i arbejdsstyrken. Det er tæt på både regions- og landsgennemsnittet. De øvrige 48,0 % af befolkningen er primært børn og unge under uddannelse samt pensionister og andre på overførselsindkomst. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 79,2 %, hvilket er lidt højere end for regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 325.000 kr. i 2017 ligger borgerne i Silkeborg Kommune tæt på landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2017 2.162.000 kr. og dermed noget over landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. I Silkeborg Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 26,3 (2017), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Silkeborg Kommune er i denne opgørelse opdelt i 33 sogne, hvoraf tre sogne med ca. 20 % af indbyggerne tilhører gruppen med de højeste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster mod tilsvarende 15 % på regionsplan. Kun 0,6 % bor i et sogn med de laveste niveauer mod tilsvarende 8 % i hele regionen.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked