Skive er både Skive Kommunes største by og vigtigste erhvervs- og handelsby. Byens handels- og servicevirksomheder er koncentreret i centrum af byen i området mellem Adelgade-Nørregade og Frederiksgade-Østergade. Her er der et stort udbud af specialbutikker, dagligvarehandel og servicebutikker, der tiltrækker kunder fra et stort opland både inden for og uden for kommunegrænsen. På billedet ses Adelgade.
.
Figur. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Skive Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2016.
.

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2016 for indbyggerne i hhv. Skive Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Et udsnit af Skive Erhvervshavn. I forgrunden ses Dansk Landbrugs Grovvareselskabs karakteristiske silo. DLG er et andelsselskab ejet af danske landmænd og med tre kerneområder: korn, mineraler og vitaminer samt service og energi.
.
Hos N.C. Nielsen klargøres gaffeltrucks og maskiner til firmaets kunder. Her ses elgaffeltrucks af mærket Linde og bagerst en blå Terberg terminaltraktor, der er særlig velegnet til transportopgaver på havneområder.
.
Det 12 m høje Glyngøre Fyr på Glyngøre Havn.
.
Bryggeriet Hancock i Skive brygger hvidtøl, pilsner, adskillige specialøl og sodavand. I 1892 købte Christian Christiansen et lille konkursramt hvidtølsbryggeri. Han udviklede produktionen til også at omfatte sodavandsproduktion, og fabrikken blev delt i to grene: ølbryggeriet Thordal, opkaldt efter hustruens barndomshjem, og sodavandsfabrikken (mineralvandsfabrikken) Krystal. I 1954 blev fabrikken omdøbt til Hancock.
.

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Skive Kommune og hele landet i 2017.

.
Der fanges flere millioner europæiske østers i Limfjorden i et fiskeri fordelt på knap 50 fiskere. Her viser Svend Søe Bonde fra Glyngøre Shellfish en høst af den eftertragtede spise.
.

Skive Kommune har et varieret erhvervsliv præget af mindre og mellemstore virksomheder. Byen Skive er det handelsmæssige centrum og rummer store offentlige arbejdspladser, mens det øvrige erhvervsliv er fordelt over kommunens større byer. Det er domineret af virksomheder med lokal tilknytning, ligesom der er mange familievirksomheder.

I lighed med de fleste andre kommuner mistede Skive Kommune mange arbejdspladser i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Frem til 2010 blev beskæftigelsen reduceret med ca. 10 %, et tab, der endnu i november 2016 ikke var genvundet. Det gik især ud over industrien og byggeriet.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2016 var der 19.874 (16‑64-årige), som arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i Skive Kommune. I forhold til regionen er der især en større andel ansatte inden for primære erhverv og industri.

Primære erhverv

Med 5,0 % af beskæftigelsen fylder de primære erhverv mere end i regionen som helhed (se Figur). Den animalske produktion er først og fremmest svineproduktion, slagtekyllinger og malkekvæg. Hertil kommer flere minkfarme. Til de primære erhverv hører også råstofudvinding, som finder sted på øen Fur, hvor Imerys Industrial Minerals Denmark A/S udvinder moler. Moleret bruges til en lang række industrielle formål. Virksomheden beskæftiger ca. 110 medarbejdere (2017). Fiskeriet foregår fra Glyngøre Havn, der stadig er hjemsted for en mindre gruppe erhvervsfiskere, der ud over fisk også henter muslinger og østers i Limfjorden.

Industri

Industrien udgør med 19,1 % af beskæftigelsen en næsten dobbelt så stor andel som i landet som helhed. Industrien er præget af mange små og mellemstore virksomheder med en lokal forankring og spænder fra fødevareindustri over træ- og møbelindustri til plastindustri samt elektronik- og maskinindustri. Cirka en halv snes virksomheder har over 100 ansatte, mens langt de fleste har under 50 ansatte.

Blandt de større industrivirksomheder er Dantherm A/S, der producerer systemer til elektronikkøling, SKOV A/S i Glyngøre, der producerer ventilationsanlæg til landbruget, DEIF A/S, der producerer strømstyringsanlæg, Thise Mejeri a.m.b.a. og Vikan A/S, der producerer rengøringsrekvisitter. På Humlevej i Skive ligger det familieejede Hancock Bryggerierne A/S med knap 40 ansatte (2017). Fur Bryghus ApS blev grundlagt i 2004 efter ombygning af en tidligere molerfabrik på øen; mikrobryggeriet har knap 20 ansatte (2017).

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Transport, forsyning og bygge og anlæg omfatter 11,2 % af beskæftigelsen i Skive Kommune.

Bygge og anlæg står med 7,5 % for hovedandelen. Største virksomhed er bgb A/S, der beskæftiger 150‑240 snedker- og tømrersvende alt efter sæson og ca. 30 funktionærer. Virksomhedens projektafdeling ligger i Ishøj.

Transport tegner sig for 3,0 % af beskæftigelsen og er hovedsagelig mindre virksomheder med en enkelt undtagelse, nemlig FREJA Transport & Logistics A/S. FREJA beskæftiger i alt ca. 750 medarbejdere fordelt på afdelinger i de nordiske lande samt i Polen og Kina. Virksomheden er privatejet og har hovedkvarter i Skive, hvor den blev grundlagt.

Forsyning står for 0,7 % af beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 25,1 % af beskæftigelsen tegner handel, service og oplevelseserhverv sig for en noget mindre andel end for regionen som helhed. De fleste beskæftigede findes inden for handel og især inden for detailhandel, som især er koncentreret i Skive. Engroshandelen er domineret af nogle mellemstore virksomheder, der handler med maskiner og trælast. Det gælder bl.a. N.C. Nielsen A/S, der sælger og servicerer gaffeltrucks, terminaltraktorer og specialmaskiner. Med ca. 225 medarbejdere er virksomheden en af de største leverandører af disse maskiner i Danmark.

Servicevirksomhederne udgør 5,4 % af beskæftigelsen, mens oplevelseserhvervene står for 4,8 %. En stor del af beskæftigelsen i oplevelseserhvervene ligger i KulturCenter Limfjord, der danner ramme for både koncerter, shows, restaurant, badeland og sport. Kulturcenteret beskæftigede ca. 160 medarbejdere (2018), hvoraf de fleste var på deltid eller sæsonansatte.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor udgør kun 6,0 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til halvdelen af gennemsnittet for regionen. Virksomhederne i disse brancher er med et par undtagelser mindre virksomheder. Undtagelserne er Salling Bank A/S og Frontmatec Skive A/S.

Salling Bank med ca. 100 ansatte har hovedsæde i Skive, hvor den også blev grundlagt i 1876, og har desuden afdelinger i Vinderup, Nykøbing M og Viborg.

Frontmatec udvikler software til automation i fødevareindustrien. Virksomheden blev grundlagt i 1987 som en enkeltmandsvirksomhed af skibonitten Bjarne Vium. I efteråret 2016 var Frontmatec en af fem it-virksomheder, der blev opkøbt af den danske kapitalfond Axcel for at skabe en international fusion med Frontmatec som den fortsættende virksomhed. Virksomheden beskæftiger globalt ca. 850 medarbejdere, heraf 110 i Danmark.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Med 33,5 % af beskæftigelsen udgør den offentlige sektor i Skive Kommune en lidt større andel end i regionen (31,7 %). Størst beskæftigelse har socialsektoren med 13,7 % fulgt af offentlig administration med 8,7 %. Blandt de statslige arbejdspladser er bl.a. Skattecenter Skive samt Skive Kaserne.

Pendling

Skive Kommune har en moderat pendling af arbejdskraft til og fra nabokommunerne. 28,5 % af de beskæftigede i kommunen, svarende til 6.345 personer, pendler til arbejde i andre kommuner. Flest pendler til Viborg (1.850) og Morsø (960). Omvendt kommer 25,5 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i Skive Kommune, svarende til 5.470 personer, fra andre kommuner. Flest kommer fra Viborg (1.923).

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Skive Kommune i november 2016.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Af Skive Kommunes befolkning er 49,3 % i arbejdsstyrken, hvilket er lidt under gennemsnittet for regionen og for landet som helhed. De øvrige 50,7 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. I Skive Kommune er 19,5 % af befolkningen på alderspension mod 16,0 % for hele regionen.

Socialgrupper, indkomst og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 290.000 kr. i 2017 ligger Skiveborgerne under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.638.000 kr. i 2017 – også noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. (se Tabel 2). I Skive Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 24,7 og dermed noget mindre end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har opdelt alle sogne i regionens kommuner i fem sociogeografiske kategorier ud fra borgernes uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. I Skive Kommune bor to tredjedele af borgerne i sogne, der er placeret i den næstlaveste af de fem kategorier.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked