Jersie Strand og Solrød Strand set mod nord med Køge Bugt til højre. S-togslinjen findes i midten af billedet, Strandvejen ses lidt til højre, mens Køge Bugt Motorvejen bugter sig igennem landskabet bagerst til venstre.
.
Fra den travle Solrød Strand Station afgår Linje A, der går mellem Hillerød Station og Solrød Strand, samt Linje E, der går mellem Holte Station og Køge Station via København H.
.

OJD Trading ApS flyttede ved virksomhedens 40-års-jubilæum i 2011 ind i nye bygninger i Solrød Strand. En delvis nedrivning af de oprindelige bygninger har givet plads til det 10.000 m2 store domicil, der både indeholder kontorfaciliteter og lager. De gamle lagerhaller er ombygget til sports og kulturcenteret OJD Hallerne.

.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Solrød Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
De store mængder tang og alger, som skyller op på stranden langs Køge Bugt, belaster bugten med næringsstoffer og kan forårsage problemer for vandmiljøet. De bruges i Solrød Biogas A/S nær Lille Skensved. Anlægget blev etableret i 2015 i et samarbejde mellem bl.a. forsyningsvirksomheden VEKS og biotekvirksomheden Chr. Hansen.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Solrød Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Solrød Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Målt på antallet af arbejdspladser har Solrød Kommune det næstmindste antal blandt kommunerne i Region Sjælland – kun Stevns Kommune har lidt færre. Langt de fleste erhvervsaktive borgere pendler til arbejde i nabokommunerne og i Københavns Kommune.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 5.763 (16‑64-årige), der arbejdede på 1.052 arbejdssteder i kommunen. I forhold til Region Sjælland som helhed er andelen af beskæftigede større inden for især handel, service og oplevelseserhverv.

Primære erhverv

Med 0,5 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv kun en meget lille rolle for kommunens beskæftigelse. Der er stort set ingen animalsk produktion, men ca. 2.000 ha med korn (2018).

Industrien

Kun 4,4 % af arbejdspladserne er i industrien. Den franske koncern Saint-Gobain har et mørtelværk på Silovej i Karlstrup med ca. 50 ansatte (2020). I Havdrup ligger Dansk Poly Fabrik A/S og Guldborg Legepladser ApS, der i 2020 begge havde knap en snes ansatte.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for 15,8 % af beskæftigelsen. Blandt de større virksomheder er tømrerfirmaet Egon Olsen & Søn A/S, der i 2020 havde omkring 70 ansatte. Transport omfatter med 3,7 % bl.a. vognmandsforretningen TJW Fragt A/S i Karlstrup, der i 2020 havde ca. 75 ansatte. Med 0,2 % udgøres forsyningssektoren primært af de lokale vandværker.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handelsbranchen udgjorde med 18,1 % (2020) den største private sektor målt på beskæftigelsen. De største arbejdspladser inden for detailhandelen er supermarkeder. Blandt de større i engroshandelen er A/S Havdrup Maskinforretning, der med ca. 40 medarbejdere bl.a. forhandler have-, park- og golfbanemaskiner samt traktorer.

Størst er OJD Trading ApS. De handler med metaldele til industrien samt bremsedele til autobranchen og beskæftiger ca. 80 medarbejdere (2020). Firmaet blev stiftet i 1971 af Otto Johannes Detlefs, der i 2004 overdrog ejerskabet til OJD Fonden. Det er en almennyttig fond, der især støtter kulturelle formål. Ægteparret Annie og Otto Johannes Detlefs havde i forvejen oprettet flere fonde til støtte for både det lokale og det nationale kulturliv.

Servicefirmaer udgør 13,8 % af beskæftigelsen. Den største private servicevirksomhed er rengøringsvirksomheden ProfilService A/S, der i 2020 havde ca. 160 heltidsansatte.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 8,0 % af beskæftigelsen og består af mindre virksomheder, som bl.a. udbyder konsulentydelser inden for it-området.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor udgør en andel på 33,7 % af den samlede beskæftigelse. Kommunen er den største arbejdsgiver – med plejehjem og skoler som de største arbejdssteder. Flest er beskæftigede i socialsektoren (18,3 %), fulgt af undervisning (9,1 %) og sundhed (3,8 %).

Pendling

Langt de fleste borgere i Solrød pendler til arbejde uden for kommunen. Dagligt pendlede 9.469 i 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 83,8 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest tog til Københavns (2.196) og Køge Kommuner (1.013). Omvendt pendlede 3.714 fra andre kommuner til Solrød, svarende til 64,4 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen. Flest kom fra Køge (731) og Greve (433) Kommuner.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Solrød Kommune i november 2019.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

53,3 % af kommunens befolkning er i arbejdsstyrken, hvilket er en højere andel end for både regionen og landet. De øvrige 46,7 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 83,8 %, hvilket er en del over niveauet for regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

BNP pr. indbygger er forholdsvis lavt i Solrød Kommune. Det skyldes, at de mange udpendleres arbejdsindsats medregnes i de kommuner, hvor arbejdspladserne ligger.

Med en gennemsnitsindkomst på 410.000 kr. (2019) ligger borgerne i kommunen klart over landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 3.190.000 kr., hvilket også er en del over landsgennemsnittet (2.102.000 kr.). Målt med Gini-koefficienten er uligheden i indkomsten 28,0 (2019), hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Region Sjælland inddeler sine 17 kommuner i tre grupper. Sammen med fire andre kommuner i den nordøstlige del af regionen tilhører Solrød den socioøkonomisk bedst stillede del.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Solrød Kommune

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked