De knap 30 m høje siloer på Apotekervej i Sorø er ikke længere i brug. Seneste aktivitet i 2021 var arrangeret af Ung Sorø, der som led i forårets tilbud til børn og unge havde arrangeret rappelling under ledelse af en erfaren klatreinstruktør. Siloerne blev opført i 1960’erne af foderstoffirmaet H.A. Hansen, der udgik fra en af Sorøs gamle købmandshandler, H.A. Hansen & Co.
.

Stenlille Gaslager består over jorden af et sindrigt system af ledninger og tanke. Omkring 1.500 m nede ligger det 14 km2 store gaslager, der døgnet rundt overvåges via computere i kontrolrummet. Gassen ligger i en sandstensformation, som blev dannet for omkring 200 mio. år siden.

.

Hørkram Foodservice ligger i Sorøs erhvervsområde lige nord for E20 og er som den eneste i kommunen blandt landets 200 største private virksomheder. Virksomheden har siden begyndelsen af 00’erne mangedoblet sit areal og havde i 2020 ca. 62.000 m2 under tag.

.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Sorø Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Sorø Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Sorø Kommune i november 2019.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Sorø Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.

Sorø Kommune er hjemsted for hovedsædet for Region Sjælland og har derfor en forholdsvis stor offentlig sektor. Arbejdsmarkedet er samtidig præget af, at mange pendler til arbejdspladser i andre kommuner. En væsentlig del af de private erhvervsvirksomheder ligger tæt ved motorvejen i Erhvervsområde Nord og Pedersborg ved afkørsel 37 på E20. Her ligger både små og store virksomheder inden for industri, byggeri og handel.

Region Sjælland har inddelt sine 17 kommuner i tre socioøkonomiske grupper baseret på uddannelse, indkomst og beskæftigelse. Sammen med fem andre midt- og sydøstsjællandske kommuner hører Sorø til i gruppe to sammen med bl.a. nabokommunerne Holbæk, Ringsted og Næstved.

I modsætning til de fleste øvrige kommuner kom Sorø forholdsvis godt gennem finanskrisen fra 2008. Beskæftigelsen på kommunens arbejdspladser faldt kun med ca. 300 svarende til et fald på 3 %, mens nedgangen for regionen som helhed var næsten 10 %. I november 2019 havde Sorø Kommune mere end genvundet det tabte.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der i Sorø Kommune 11.202 (16‑64-årige), der arbejdede på 1.630 arbejdssteder. I forhold til Region Sjælland som helhed er andelen af beskæftigede større i den offentlige sektor og i de primære erhverv og mindre i industrien, mens de øvrige brancher er på niveau med regionen.

Primære erhverv

Med 3,4 % af beskæftigelsen spiller de primære erhverv en lidt større rolle for kommunen end for regionen som helhed. På de ca. 18.000 ha landbrugsareal er de vigtigste afgrøder byg, hvede og raps. Herudover er der en mindre animalsk produktion med kød- og malkekvæg, svin samt høns til æglægning.

Industrien

Industrien tegner sig for 7,2 % af beskæftigelsen, hvilket er noget mindre end for regionen som helhed. Blandt kommunens største industrivirksomheder er Kongskilde Industries A/S og ASA-LIFT A/S. Kongskilde producerer kornbehandlingsudstyr og systemløsninger til plast-, papir- og emballageindustrien og beskæftiger ca. 120 medarbejdere i Lynge-Eskilstrup. Kongskilde Industries A/S blev i 2018 købt af en britisk kapitalfond. En anden del af den gamle Sorøvirksomhed Kongskilde blev i 2017 solgt til hollandske CNH og drives som Kongskilde Agriculture med hovedsæde i Albertslund. ASA-LIFT, der beskæftiger ca. 120 medarbejdere (2020), producerer landbrugsmaskiner til grøntsagsproduktion.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Disse brancher udgør tilsammen 13,8 % af beskæftigelsen, hvilket er på niveau med regionen som helhed. Bygge og anlæg står med 10,9 % for den største del. Blandt de største virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen er Altan.dk A/S. Virksomheden er specialiseret i at sætte altaner på gamle bygninger og har fået et stort marked i Københavnsområdet. Et andet forretningsområde er etablering af elevatorer i ældre bygninger. Virksomheden beskæftigede i 2020 ca. 140 medarbejdere.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 29,3 % af beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhverv er det samlet set den største private sektor. Detail- og engroshandelen er den største branche med 17,6 % af beskæftigelsen. Det skyldes ikke mindst et par store engroshandelsvirksomheder.

Kommunens største private arbejdsplads er Hørkram Foodservice A/S, en landsdækkende leverandør af fødevarer til restauranter, kantiner og butikker, hvis sortiment spænder over mejeriprodukter, kolonial, frugt og grønt, kød, fisk og drikkevarer. Virksomheden har logistikcentre i Sorø og Aarhus. Fra Sorø betjenes kunder på Sjælland, Fyn og Bornholm, mens afdelingen i Aarhus dækker de jyske kunder. I 2020 beskæftigede Hørkram på landsplan ca. 950 medarbejdere, heraf omkring 630 i Sorø Kommune, hvor der også er en fiske- og en slagterafdeling. Virksomheden opstod i 2004 som en fusion af de to grossistvirksomheder Th. Schulz i Aarhus Kommune og Hørkram i Sorø Kommune. I 2009 blev Hørkram overtaget af tyske CITTI, en af de store fødevaregrossister i Tyskland.

En anden større handelsvirksomhed er MultiLine A/S, der handler med et stort spektrum af produkter til virksomheder i mange brancher, bl.a. emballage, køkkenudstyr, engangsservice og rengøringsartikler mv. Virksomheden beskæftiger ca. 240 medarbejdere inklusive afdelingen i Randers.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 7,4 % af beskæftigelsen og omfatter bl.a. mange mindre virksomheder med revisorer, advokater eller konsulenter.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 38,9 % af beskæftigelsen udgør den offentlige sektor en noget større andel end i regionen som helhed. Det hænger til dels sammen med, at Sorø er hjemsted for Region Sjællands centrale administration. Regionshuset havde i 2020 ca. 550 ansatte.

Kommunen er samlet set den største arbejdsgiver, hvor de største arbejdspladser er plejehjem og skoler. I 2020 beskæftigede kommunen 2.013 personer (omregnet til fuldtidsstillinger). Den samlede beskæftigelsesandel på 38,9 % består af 16,3 % på socialområdet, 7,9 % på administration, 7,8 % på undervisning og 6,9 % på sundhedsområdet. Inden for sundhedssektoren er den største arbejdsplads epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Pendling

Der er en omfattende pendling over kommunegrænsen. Langt de fleste beskæftigede med bopæl i Sorø Kommune pendler således til arbejde uden for kommunen. Dagligt pendlede 8.970 (november 2019) til arbejde i andre kommuner, svarende til 64,9 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Slagelse (1.680), Ringsted (964) og Københavns Kommuner (929).

Omvendt var der 6.273, der pendlede fra andre kommuner til Sorø, svarende til 56 % af de beskæftigede på kommunens arbejdspladser.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

51,3 % af befolkningen i Sorø Kommune var i 2019 i arbejdsstyrken. Det er højere end andelen for regionen, men mindre end for hele landet. De øvrige 48,7 % er primært børn og unge under uddannelse samt modtagere af overførselsindkomster. For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 78,6, hvilket er lidt over niveauet for både regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 331.000 kr. i 2019 ligger borgerne i Sorø Kommune næsten på landsgennemsnittet (338.000 kr.). Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.055.000 kr., hvilket er en smule under landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,5 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Sorø Kommune

Læs videre om

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked