Beskæftigelse og forsørgelse i 2019 for indbyggerne i hhv. Stevns Kommune, Region Sjælland og hele landet.
.
De Forenede Dampvaskerier A/S driver en snes vaskerier i Skandinavien. Afdelingen i Store Heddinge er byens største private arbejdsplads. Her er medarbejdere i gang med at presse det rene sengetøj glat på et anlæg leveret af bornholmske JENSEN GROUP.
.
Frøfirmaet DLF Seeds har et stort forsøgscenter mellem Store Heddinge og Stevns Klint. I drivehuse og laboratorier arbejdes der med udvikling af de græs- og kløverfrø, som er den afgørende del af virksomhedens globale omsætning. DLF Seeds ejes af danske frøavlere og har hovedsæde i Roskilde. Der er ca. 2000 ansatte i omkring 20 lande. Blandt produkterne er græs til fodboldstadioner verden over.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Stevns Kommune og hele landet i 2019. BNP-tal er fra 2018.
.

Antallet af arbejdspladser inden for kommunens grænser er det laveste blandt Region Sjællands 17 kommuner. Derfor pendler lidt over 70 % af de erhvervsaktive til arbejdspladser uden for kommunen. Kommunens eget erhvervsliv er præget af mange mindre virksomheder.

Socioøkonomisk inddeler Region Sjælland sine 17 kommuner i tre grupper baseret på erhvervsdeltagelse samt uddannelses- og indkomstniveau. Sammen med fem andre kommuner – herunder nabokommunen Faxe – tilhører Stevns Kommune en midtergruppe. De socioøkonomisk bedst stillede kommuner i regionen ligger alle nord for Stevns op mod København.

Kommunen mistede omkring 700 arbejdspladser i årene efter finanskrisen fra 2008. Det har været svært at genvinde det tabte, og selv om beskæftigelsen er steget lidt de senere år, var antallet af beskæftigede i november 2019 mere end 500 lavere end før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2019 var der 5.462 (16-64-årige), der arbejdede på 1.296 arbejdssteder i Stevns Kommune. I forhold til Region Sjælland som helhed er andelen af beskæftigede større i de primære erhverv samt inden for transport og bygge og anlæg.

Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Stevns Kommune, Region Sjælland og hele landet, 2019.

.

Primære erhverv

I de fleste kommuner er de primære erhverv som landbrug og råstofudnyttelse den mindste branche målt på beskæftigelse. Det gælder ikke for Stevns, hvor de primære erhverv med 6,4 % er større end industrien med 4,1 %. På de 18.000 ha landbrugsareal er byg, hvede og raps de vigtigste afgrøder. Desuden er der en mindre animalsk produktion af malke- og kødkvæg, svin samt høns til æglægning.

Den største jordejer og landbrugsvirksomhed er det selvejende Vallø Stift, der ejer Vallø Gods i den nordlige del af kommunen og samlet bestyrer et landbrugsareal på ca. 1.300 ha og et skovbrug på ca. 2.900 ha. Blandt kommunens andre store godser med landbrugs- og skovdrift er Gjorslev. Ved Varpelev vest for Hårlev ligger gartneriet Østervang Sjælland, der er en af landets største tomatproducenter. DLF Seeds A/S har en større afdeling i Store Heddinge med omkring 40 ansatte.

Stevns er kendt for sin undergrund af kridt og kalk, som også udnyttes industrielt. Det schweiziske mineselskab Omya AG står for udvindingen i Stevns Kridtbrud. I det ca. 500 m x 500 m store brud udvinder det danske datterselskab Omya A/S årligt ca. 200.000 tons kridt, som hovedsagelig bliver solgt til papirindustrien. Virksomheden beskæftiger knap 30 medarbejdere.

Industrien

Med 4,1 % af beskæftigelsen spiller industrien ikke en stor rolle i Stevns Kommune, og branchen består af mindre virksomheder. Blandt de lidt større er en afdeling i Hårlev af pK Chemicals A/S, der har hovedkvarter i Køge og producerer sukker stoffet dextran, som benyttes af medicinalindustrien.

Transport, forsyning, bygge og anlæg

Disse brancher tegnede sig i 2019 for 18,7 % af beskæftigelsen, hvilket er en noget højere andel end for regionen som helhed. Største branche, bygge og anlæg med 13,4 %, er præget af mange mindre håndværksprægede virksomheder, der ofte betjener kunder i Københavnsområdet.

Handel, service og oplevelseserhverv

Handel, service og oplevelseserhverv er tilsammen den største private sektor og tegner sig for 32 % af beskæftigelsen. Handelsbranchen beskæftiger 12,4 % og består hovedsagelig af detailhandel, hvor især supermarkeder og andre dagligvarebutikker dominerer. Med 13 % beskæftiger manuel service tre gange så mange som industrien. Den største virksomhed er en afdeling af De Forenede Dampvaskerier A/S i Store Heddinge med omkring 100 ansatte. Oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritid beskæftiger 6,6 %.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 5,7 % af beskæftigelsen og består overvejende af mindre virksomheder, som hovedsagelig betjener de lokale borgere og erhvervslivet.

En af undtagelserne er Ingleby Farms & Forests ApS, der i 2020 omsatte for knap 1 mia. kr. og verden over har investeret omkring 6 mia. kr. i store landbrug med tilsammen lidt over 3.000 medarbejdere. Investeringsfirmaet styres fra hovedkvarteret på Slotsgade 1 ved Vallø Slot, hvor der er omkring 30 ansatte. Det ejes af Ingleby Trust, som kontrolleres af Lisbet Rausing fra familien bag emballage koncernen Tetra Laval.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor udgør med 32,9 % den største beskæftigelsesandel, om end den er lidt mindre end andelen for regionen som helhed. Kommunen er samlet set den største arbejdsgiver, hvor de største arbejdspladser er plejehjem og skoler. Flest er beskæftigede i socialsektoren med 17,6 % fulgt af undervisning med 8,2 % og sundhed med 3,9 %.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Stevns Kommune i november 2019.

.

Langt de fleste af de erhvervsaktive borgere i Stevns Kommune pendler til arbejde uden for kommunen. Dagligt pendlede 7.332 i november 2019 til arbejde i andre kommuner, svarende til 70,4 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til kommunerne Køge (2.146) og København (975). Omvendt pendlede 2.069 fra andre kommuner til Stevns Kommune, svarende til 37,9 % af de beskæftigede på arbejdspladserne i kommunen.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

51,7 % af befolkningen i Stevns Kommune var i 2019 i arbejdsstyrken. Det er en højere andel end for regionen og på niveau med landet som helhed. De øvrige 48,3 % af befolkningen var primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64‑årige er der en erhvervsfrekvens på 80,6, hvilket er over niveauet for både regionen og landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 330.000 kr. lå kommunens borgere i 2019 en smule under landsgennemsnittet på 338.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 2.286.000 kr. og dermed lidt over landsgennemsnittet på 2.102.000 kr. I Stevns Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini- koefficienten 24,9 (2019), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,8).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Stevns Kommune

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked