Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑15 for Syddjurs Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.

Arbejdsmarkedet og erhvervslivet i Syddjurs Kommune er i høj grad præget af en stor pendling til nabokommunerne og af et stort turismeerhverv. Over halvdelen af kommunens erhvervsaktive borgere pendler dagligt til andre nabokommuner, især til Aarhus Kommune, og Syddjurs Kommune har (sammen med Samsø) den største turismeandel i den samlede efterspørgsel blandt kommunerne i Region Midtjylland. Derfor er turismen også et af de erhverv, som kommunen satser på i sin erhvervsstrategi.

Industrien tegner sig alligevel for 12,5 % af beskæftigelsen (2015), hvilket er lidt mindre end i de fleste andre kommuner i Region Midtjylland, men over andelen på landsplan. Syddjurs Kommune har en relativt stor handelssektor og bygge- og anlægsbranche.

I modsætning til nabokommunen Norddjurs, hvor en stor del af befolkningen og erhvervslivet er koncentreret i den største by Grenaa, er både befolkning og erhverv spredt mere jævnt. Både turisme og erhvervsliv er begunstiget af Aarhus Lufthavn, siden 2013 kaldet Aarhus Airport, der ligger centralt i kommunen ved Tirstrup og har forbindelser til København og en række udenlandske destinationer.

I lighed med landets øvrige kommuner betød finanskrisen i 2008/09 en nedgang i beskæftigelsen. Syddjurs Kommune har i forhold til 2008 mistet arbejdspladser, så der i november 2015 er 12.634 mod 14.343 i 2008 – svarende til et fald på 12 %. Nedgangen i beskæftigelsen har ramt stort set alle brancher, og også det offentlige har reduceret antallet af ansatte.

Bruttonationalproduktet for Syddjurs Kommune var i 2015 på 9,5 mia. kr., svarende til 228.000 kr. pr. indbygger. Det er ca. 29 % under regionens gennemsnit og ca. 34 % under landsgennemsnittet. Allerede før finanskrisen slog igennem i 2008/09 havde Syddjurs Kommune et markant fald i BNP pr. indbygger, og først i 2015 kom kommunen over niveauet fra år 2000. Da produktion medregnes i den kommune, hvor arbejdspladsen ligger, er det med til at forringe kommunens placering, at der er langt flere udpendlere end indpendlere.

Af Energi- og CO²-regnskabet fra Energistyrelsen (1. oktober 2017) fremgik det, at Syddjurs Kommune i 2015 havde en samlet CO2-udledning på 10 tons pr. indbygger og dermed ligger klart over landsgennemsnittet på 6,9 tons. Landbrugssektoren er med knap halvdelen den største kilde til udledning af CO2 i kommunen efterfulgt af hhv. energi- og transportsektoren.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Syddjurs Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2015.

.

Set i forhold til Region Midtjylland afviger sammensætningen af beskæftigelsen væsentligt for flere sektorer. Der er forholdsvis flere i de primære erhverv og inden for transport og i bygge- og anlægssektoren, mens der er langt færre beskæftiget inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Der høstes en tidlig septemberdag syd for Egens ved Kalø Vig, hvor landbrugsarealerne ligger tæt på Nationalpark Mols Bjerge.

.

Garnet røgtes i Begtrup Vig, en udløber af Århus Bugt mellem Mols Hoved og Helgenæs, i den sydligste del af kommunen.

.

Med 4,5 % af beskæftigelsen inden for de primære erhverv ligger Syddjurs Kommune over regionsgennemsnittet på 2,9 % (se Figur 2), men under nabokommunen Norddjurs med 6,8 %. Inden for de primære erhverv tegner landbruget sig for den største del af beskæftigelsen. Landbruget har en alsidig produktion og en relativt høj andel af økologisk kvæg. I 2017 er ca. 20 % af mælkeproduktionen økologisk.

Landbrugsarealet udgjorde ca. 56 % (opgjort i februar 2017) mod 61 % på landsplan. Det meste af arealet anvendes på kornproduktion, med byg og hvede som de største sorter.

På Møllerup Gods findes et af landets største arealer med hamp, der bruges i fødevarer. Ifølge godset udgjorde arealet til hampproduktion ca. 900 ha i 2017 efter en kraftig udvidelse over få år.

Syddjurs Kommune er hjemsted for en mere end 100 år gammel lokal virksomhed inden for råstofudvinding, Pindstrup Mosebrug A/S. Da tørv i 1960’erne ikke længere blev brugt til opvarmning, begyndte virksomheden at udvikle og sælge spagnum og substrater baseret på tørv. Det har udviklet sig til en international koncern med ca. 800 medarbejdere på verdensplan, herunder med produktion i Nordirland, Spanien, de baltiske lande og i Rusland. I det danske moderselskab var der i 2016 ca. 80 ansatte.

Industrien

Industrien tegner sig for 12,5 % af kommunens beskæftigelse. Den er jævnt fordelt i kommunens byer og er uden de store industrilokomotiver.

Jern- og metalbrancherne tegner sig for ca. halvdelen af industribeskæftigelsen, herefter følger træ- og papirindustri og trykkerier, som tegner sig for ca. 20 % og fødevareindustrien med ca. 9 %.

Inden for jern- og metalindustrien er de største virksomheder det tyskejede Connected Wind Services, A/S, Balle, der med op mod 190 medarbejdere (2016) vedligeholder vindmøller over det meste af Europa, Scanpan A/S, Ryomgård, der med ca. 125 medarbejdere (2016) producerer køkkengrej, og PR electronics A/S, Rønde, der med ca. 200 medarbejdere (2017) fremstiller udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol.

Den største virksomhed inden for træindustrien er en afdeling af den østrigske spånpladekoncern Kronospan, der i 2015 overtog det daværende Novopan Træindustri A/S med ca. 200 medarbejdere.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med sin placering midt i Syddjurs Kommune er Aarhus Airport i Tirstrup vigtig for erhvervsliv og turisme. Efter en årrække med faldende passagertal offentliggjorde lufthavnen og SAS i oktober 2017 planer for et samarbejde, der årligt skal sikre 3.000 nye flyafgange fordelt på indenrigstrafik og nye internationale ruter.

.

Bygge- og anlægsvirksomhederne tegner sig for 7,4 % af beskæftigelsen, mens transportsektoren står for 4,4 % og forsyning for 0,5 %. De fleste virksomheder i disse brancher er mindre virksomheder med under 50 ansatte. Til transportbranchen hører også Aarhus Airport i Tirstrup, der beskæftiger ca. 80 personer, og en afdeling af det Billund-baserede flyselskab Sun-Air of Scandinavia, der i Syddjurs Kommune beskæftiger ca. 30 ansatte.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 31,1 % af beskæftigelsen tegner handel, service og oplevelseserhverv sig tilsammen for den største private beskæftigelse i kommunen. Af de 19 kommuner i Region Midtjylland er det kun Randers, der kan mønstre en større andel. Den høje andel i Syddjurs Kommune skyldes ikke mindst turismen. Alene kultur, rejsebureauer og hoteller tegner sig for en ottendedel af sektorens beskæftigelse. Hertil kommer, at en stor del af omsætningen inden for handel og service også kommer fra turisterne.

Engroshandlen spiller kun en mindre rolle i det samlede billede og består primært af mindre virksomheder. Der er en meget markant undtagelse: Kvadrat A/S i Ebeltoft, der er registreret som en engroshandelsvirksomhed. Kvadrat A/S er over de sidste knap 50 år vokset til at være en stor international spiller, når det gælder boligtekstiler, der er udviklet i samarbejde med nogle af verdens førende designere. Omsætningen var i 2016 tæt ved 1 mia. kr., og koncernen havde i 2016 ca. 450 ansatte på verdensplan – heraf omkring en tredjedel på hovedsædet i Ebeltoft.

Oplevelsesøkonomi

Med over 10.000 sommerhuse, badestrande, Naturpark Mols Bjerge, et af Nordens største sommerforlystelsesparker, tre dyreparker, campingpladser, hoteller og det idylliske Ebeltoft spiller turisme og oplevelsesøkonomi en stor rolle for omsætningen i Syddjurs Kommune. Visit Denmark skønner, at turisme i 2015 stod for ca. 5 % af den samlede omsætning i kommunen. Syddjurs er den kommune i landet, der har tredjeflest feriehuse. I 2016 var der ca. 633.000 overnatningerne i feriehusene. Det er det største antal overnatninger blandt de østjyske kommuner og placerer Syddjurs på en niendeplads blandt landets 98 kommuner. Blandt de kendte byggerier er Øer Maritime Ferieby ved Ebeltoft med over 300 ferieboliger.

Turisme

Vibæk Strand ved Ebeltoft Vig lige nord for byen. Naturen og de mange strande er med til at gøre Syddjurs Kommune tiltrækkende for børnefamilier – både som turistmål og som bosted. Gennemsnitsindkomsterne i kommunen er tæt på landsgennemsnittet og blandt de højeste i regionen.

.

Syddjurs og Norddjurs Kommuner arbejder tæt sammen om at udvikle turismen og om en fælles markedsføring af Djursland med sloganet »Djursland – Det vildeste Danmark«. De to kommuner vurderede i 2016 i turiststrategien »Mere vækst gennem oplevelser«, at turismen årligt skabte beskæftigelse svarende til i alt ca. 2.400 årsværk og en omsætning tæt på 2 mia. kr. De to kommuner forventer i perioden 2016 til 2018 en fortsat vækst i turisternes forbrug på ca. 4 % årligt og en vækst i beskæftigelsen inden for turisterhvervene på 2 %.

Natur- og kulturoplevelser

Syddjurs Kommune rummer ikke mindre end tre dyreparker: Ree Park Safari, Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Langt størst er Ree Park Safari, der med et areal på 70 ha og omkring 80 arter i 2016 havde ca. 187.000 besøgende. I parken arbejdes med avl af udryddelsestruede dyr, herunder geparder. Skandinavisk Dyrepark havde ca. 40.000 besøgende i 2016 og har specialiseret sig i nordiske dyrearter som isbjørne, brunbjørne, ulve, ørne, moskusokser og elge.

En af de turistmæssige styrker ved Syddjurs er det meget brede udbud af natur- og kulturoplevelser, der også omfatter Nationalpark Mols Bjerge og en række velbesøgte museer i Ebeltoft. Museum Østjylland havde i 2016 ca. 114.00 besøgende i Ebeltoft efter en årrække med høj vækst. Omkring 80.000 besøgte Fregatten Jylland og ca. 37.000 Glasmuseet i Ebeltoft.

Djurs Sommerland ved Nimtofte er den største enkelte attraktion og besøges årligt af ca. 750.000 gæster (2016). I sæsonen fra maj til oktober er Djurs Sommerland kommunens største private arbejdsplads med over 500 ansatte.

Markedsføring af kommunen

I turiststrategien »Mere vækst gennem oplevelser« er udgangspunktet, at der samlet er et stort uudnyttet potentiale på turistområdet. Djursland har væsentlig færre udenlandske gæster end fx de vest- og nordjyske turistdestinationer og har især en lavere andel af tyske gæster. Derfor taler strategien om bedre samlet markedsføring og om behovet for flere overnatningsmuligheder, herunder en større andel af sommerhuse til udlejning. En vigtig faktor er initiativer, der kan udvide sæsonen. I sommerhøjsæsonen er kapaciteten ofte fuldt udnyttet, mens der er god plads til andre former for turisme resten af året. Centralt i planerne er også et tættere samarbejde med Aarhus Kommune om en større international synlighed. For de to Djurslandskommuner er det først og fremmest kystturismen og de børnevenlige strande, der sammen med de mange oplevelsestilbud skal bane vejen for flere udenlandske besøgende.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

En stille søndag i Hornslet. Økonomisk set er Hornslet en fremgangsrig by, hvor befolkningsvækst og højere grundpriser i vid udstrækning er drevet af byens høje andel af pendlere.

.

Denne sektor tegner sig kun for 7,0 % af beskæftigelsen. Det er væsentligt under gennemsnittet for Region Midtjylland (11,9 %) og hele landet (13,8 %).

Det hænger sammen med kommunens nærhed til storbyen Aarhus, som i højere grad tiltrækker forskning og erhverv som rådgivning, forretningsservice og IT- og televirksomheder. Disse virksomheder ønsker ofte at placere sig i byer, hvor de kan hyre arbejdskraft fra de højere læreanstalter og være tæt på forskningsmiljøerne.

Virksomhederne inden for rådgivning og service er mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Randersvej nord for Mørke i den nordvestlige del af kommunen. Herfra er der lidt over 20 km til centrum af Randers. Knap 8 % af kommunens udpendlere kører dagligt til arbejdspladser i Randers Kommune.

.

Den offentlige sektor tegner sig for 32,2 % af beskæftigelsen. Det er stort set på niveau med Region Midtjylland (32,3 %) og hele landet (32,5 %). Socialsektoren tegner sig for næsten halvdelen af beskæftigelsen i den offentlige sektor, og Syddjurs placerer sig dermed blandt de kommuner i regionen med relativt flest ansatte i denne branche. Næststørst er undervisning, der tegner sig for ca. en tredjedel af den offentlige beskæftigelse, fulgt af sundhedsområdet, der tegner sig for ca. 10 %, hvilket er noget under regionsgennemsnittet. Det hænger sammen med, at der ikke er nogen større sygehusenheder i Syddjurs Kommune.

Pendling

Toftevej i Hornslet. En opgørelse i 2015 viste, at udpendlere bosat i Syddjurs Kommune i gennemsnit havde en rejse på 28,5 km mellem hjem og arbejde.

.

Over halvdelen (51,2 %) af de beskæftigede i Syddjurs Kommune pendler til arbejde i andre kommuner. Af de 10.073 (opgjort i november 2015) daglige pendlere tager 5.981 til Aarhus Kommune og 1.401 til Norddjurs Kommune. Modsat består 31,7 % af arbejdsstyrken i Syddjurs Kommune af pendlere fra andre kommuner svarende til, at der dagligt pendler 4.480 til kommunen. Flest, 1.575, kommer fra Aarhus, tæt fulgt af Norddjurs med 1.548.

I november 2015 var der 12.634, der arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i Syddjurs Kommune.

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Syddjurs Kommune i 2015.

.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Syddjurs Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.

Af Syddjurs Kommunes befolkning er 48,4 % (2015) i arbejdsstyrken, mens de 51,6 % af befolkningen er modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse (se Tabel 1). For de 16‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 75,1. Det er en smule højere end for hele landet.

Ud af hele befolkningen var der 1,2 % ledige i november 2015 – lavere end landsgennemsnittet på 1,8 %. Målt i forhold til arbejdsstyrken er mønsteret i arbejdsløsheden det samme: Her havde Syddjurs Kommune i 2016 en ledighed på 3,2 % mod 4,2 % på landsplan.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Syddjurs Kommune og hele landet i 2015.

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på 295.206 kr. i 2015 hører Syddjurs Kommune til blandt den øverste tredjedel blandt de 19 kommuner i Region Midtjylland. Den højeste indkomst har Skanderborg med 333.338 kr.

Den gennemsnitlige nettofamilieformue i Syddjurs Kommune lå i 2015 på 2.011.000 kr., og kommunen placerer sig dermed på en fjerdeplads blandt regionens 19 kommuner. Højest ligger igen Skanderborg med 2.326.000 kr., mens Randers er lavest med 1.379.000 kr.

Uligheden i Syddjurs er noget mindre end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 24,6 mens den på landsplan var 28,8.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråds opgørelse af fem socialgrupper udgjorde de to øverste 12,3 % af befolkningen i Syddjurs Kommune i 2012 mod 16,2 % på landsplan.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Syddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links