Malkekvæg udgør en stor andel af husdyrholdet i Vejen Kommune. Her malkes der på en gård ved Brørup, hvor man har god erfaring med at få køerne til at yde den optimale mængde mælk målt hen over koens livcyklus. I flere kommuner i Sønderjylland, heriblandt Vejen, ejes en del landbrug af hollandske landmænd, der siden 1980'erne har opkøbt danske brug.
.
SPF-Danmark, ejet af Danish Crown, tager sig af handel med og transport af grise mellem besætninger i både ind- og udland. Virksomheden har til huse på Drejervej 7 i Vejen. Her ses en medarbejder aflevere en besætning hos en svineproducent.
.
Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Vejen Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Vejen Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Vejen Kommune i november 2018.
.
Beskæftigelse og forsørgelse i 2018 for indbyggerne i hhv. Vejen Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

I byen Vejen ligger den største andel af virksomhederne, men erhvervslivet er ellers jævnt fordelt over kommunen. Den største klynge af virksomheder findes i forbindelse med fødevarer og omfatter alt fra landbrug, landets største transportør af levende dyr, et af de største biogasanlæg, en række industrivirksomheder, der producerer fødevarer, en stor frysehuskapacitet, flere laboratorier til test og kontrol af fødevareproduktion og endelig produktion af udstyr til fødevareindustrien. Klyngen tegner sig samlet for omkring en fjerdedel af beskæftigelsen i Vejen Kommune.

Både erhvervslivet og pendlerne er begunstigede af en god infrastruktur. Motorvej E20 går gennem kommunen med forbindelse til Esbjerg og Kolding og dermed til motorvej E45.

I lighed med de fleste andre kommuner faldt beskæftigelsen i kølvandet på finanskrisen fra 2008. Først i 2014 vendte udviklingen, og i november 2018 havde kommunen genvundet de tabte arbejdspladser og beskæftigede lige så mange personer som før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2018 var der 18.826 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 2.400 arbejdssteder i Vejen Kommune. I forhold til Region Syddanmark er en større andel beskæftiget inden for primære erhverv og industri, mens der er en mindre andel inden for forskning, rådgivning og forretningsservice og især inden for den offentlige sektor.

Primære erhverv

Med 6,8 % af de beskæftigede i de primære erhverv er sektorens andel næsten dobbelt så stor som i Region Syddanmark og tre gange større end på landsplan. På det ca. 57.000 ha store landbrugsland er byg den største afgrøde. Vejen er en af de kommuner i landet, der producerer mest mælk, og havde i august 2018 omkring 50.000 stk. malkekvæg og i alt ca. 13.000 stk. kødkvæg og slagtekalve. Samme måned var der registreret over 1,2 mio. slagtekyllinger og knap 400.000 mink. Alle mink blev aflivet i november 2020 pga. frygt for coronasmitte.

Industrien

Industrien tegnede sig i 2018 for 18,6 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Det er væsentligt over andelen for regionen og næsten dobbelt så stor en andel som i hele landet. Størst er fødevareindustrien med næsten en tredjedel af alle industriarbejdspladserne, næststørste branche er plast-, glas- og betonvareindustri.

De største fødevarevirksomheder er Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted, der har kapacitet til at slagte 275.000 kreaturer årligt, og Skare Meat Packers i Vejen, der forarbejder kød. I Brørup er den store virksomhed en afdeling af betonelementvirksomheden CRH Concrete, der i Brørup beskæftiger ca. 300 medarbejdere.

Blandt de større virksomheder er også den kendte producent af bl.a. PH-lamper, Louis Poulsen.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor udgør med 14,9 % af beskæftigelsen noget mere end andelen for hele Region Syddanmark. Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for knap 8,3 %, og blandt disse er virksomhederne Entreprenør Henning Have A/S og en afdeling af Montage Vest, der begge beskæftiger omkring 100 medarbejdere.

Transportbranchen tegner sig for 5,9 % af beskæftigelsen og omfatter K. Hansen Transport A/S med ca. 145 medarbejdere. Virksomheden går tilbage til 1896 og drives i dag af fjerde generation. Ud over transport og kurertjeneste har virksomheden også et 40.000 kvadratmeter stort lagerhotel. En anden større virksomhed inden for transport og logistik er en afdeling af Agri-Norcold, der med hovedsæde i Hobro driver 13 frysehuse rundtom i landet til opbevaring af fødevarer. I Vejen har de, hvad man betegner som Nordeuropas største frysehus.

Forsyningsvirksomhederne, som også omfatter renovation, tegner sig for 0,7 % beskæftigelsen.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 29,3 % af beskæftigelsen inden for handel, service og oplevelseserhverv ligger andelen tæt på andelen for Region Syddanmark. Handel tegner sig for 19,2 %, service for 6,2 % og oplevelseserhverv som restauranter, hoteller, kultur og fritid for 4,1 %. Den største handels- og servicevirksomhed er Solar A/S, der har hovedsæde og centrallager i Vejen.

De to største handelsvirksomheder i kommunen er SPF-Danmark A/S og NDI GROUP A/S. SPF-Danmark, et datterselskab af slagterikoncernen Danish Crown, er specialiseret i transport og handel med levende grise og beskæftiger ca. 265 medarbejdere. NDI GROUP importerer og sælger dæk og fælge. Virksomheden har hovedsæde i Brørup. NDI GROUP beskæftigede i 2019 ca. 250 medarbejdere i Danmark og i alt omkring 900 på verdensplan.

Til de større handelsvirksomheder hører også Coops tørvarecenter i Vejen. Herudover er der en stor gruppe af mindre engrosvirksomheder med flere forhandlere af landbrugsmaskiner.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 7,5 % af beskæftigelsen, hvilket er noget under andelen for regionen som helhed. Den største virksomhed er den internationale laboratoriegruppe Eurofins med over 800 afdelinger og ca. 48.000 ansatte over hele verden. Den er repræsenteret med flere afdelinger i Vejen Kommune. Eurofins Steins Laboratorium A/S udfører analyser inden for landbrug, mejeri og fødevarer, mens Eurofins Miljø og Eurofins Vand primært beskæftiger sig med kemiske og mikrobiologiske undersøgelser af vand, jord og luft. Eurofins Agro Testing A/S udfører analyser inden for landbruget. Eurofins beskæftiger godt 1.000 medarbejdere i Danmark. Ud over afdelingerne i Vejen har virksomheden afdelinger i Aarhus, i hovedstadsområdet, i Galten og i Foulum.

Inden for analysevirksomheder rummer kommunen også en afdeling af Force Technology.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 22,8 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor mindre end i de fleste andre kommuner i regionen – og en del mindre end andelen for regionen som helhed. Det skyldes dels, at den private sektor er stor, dels et forholdsvis lavt antal arbejdspladser under region og stat. Den største offentlige beskæftigelse har socialsektoren med 10,8 %, fulgt af undervisning med 7,6 % og sundhedssektoren med 2,7 %.

Pendling

Der er færre arbejdspladser i Vejen Kommune, end der er erhvervsaktive borgere. I november 2018 var der dagligt 9.311, der pendlede til arbejde i andre kommuner, hvilket svarer til 46,1 % af de beskæftigede med bopæl i kommunen. Flest pendlede til Kolding (2.870) og Esbjerg (1.877) Kommuner. Omvendt var der 7.891 personer, der pendlede fra andre kommuner til arbejde i Vejen Kommune. Flest pendlede fra Esbjerg (1.810) og Kolding (1.627) Kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,5 % af befolkningen i Vejen Kommune var i 2018 i arbejdsstyrken. Det er over gennemsnittet for hele landet og for regionen. De øvrige 47,5 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64-årige er der en erhvervsfrekvens på 80, hvilket er noget højere end for regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 305.000 kr. i 2018 lå Vejenborgerne noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var samme år 1.797.000 kr. og dermed noget under landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. I kommunen er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,1, hvilket er klart lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked