Ermelundskilen er en grøn landskabskile, som strækker sig fra Lyngby Sø i vest til Ermelund i øst. I vest ligger resterne af Fæstningskanalen, mens man øst for Helsingørmotorvejen finder Tordals Mose. Ellers brydes Ermelundskilens lysåbne landskab kun af den skovbevoksede skrænt nord for Torsdal Mose.

Den mest artsrige del af området findes omkring Tordals Mose, hvor der er registreret mere end 230 forskellige plantearter. I mosens søer og vandhuller yngler butsnudet frø, grøn frø og skrubtudse samt lille og stor vandsalamander. De får selskab af et rigt fugleliv, der ud over et stort antal småfugle også omfatter bl.a. blishøne, grønbenet rørhøne, vandrikse, lille lappedykker og gråand. Ermelundskilen blev fredet i 2002.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land