En lille humlebille kravler rundt mellem tidselblomster og æder nektar og pollen. Den 9‑12 mm store, iøjnefaldende bille indvandrede til Danmark i 1998, og i takt med den stadige mildning af klimaet har den spredt sig nordpå gennem landet. Selv om den på landsplan er forholdsvis sjælden, er den blevet et ret almindeligt syn mange steder i Aarhus, hvor man i sommermånederne bl.a. kan møde den i Eskelund samt på flere af byens kirkegårde.
.

Eskelund er et lille naturområde på indersiden af Viby Ringvej, lige ved tilkørslen til Aarhus Syd Motorvejen. I sen jægerstenalder for ca. 7.000 år siden blev området sandsynligvis benyttet som sommerboplads. Dengang var Eskelund en ø i den lavvandede Brabrand Fjord, og bopladsens indbyggere kunne jage, fiske og samle muslinger på fjordens lave vand.

Den stadige landhævning betød dog, at fjorden efterhånden forsvandt, og Eskelund blev landfast mod syd og afgrænset af Århus Å mod nord. Trods områdets rige fortid forbinder de fleste aarhusianere i dag navnet Eskelund med den losseplads, der lå her fra 1950’erne til midten af 1980’erne. Sporene fra lossepladsen er dog gradvis blevet udvisket, fra området blev beplantet i 1990’erne og siden har ligget mere eller mindre urørt hen.

Eskelund er igen kommet i spil, men nu som kommende koncert- og eventplads, da festivalen NorthSide måske allerede fra 2021 vil gøre sit indtog i området. Derudover har Eskelund været benyttet som eksperimentarium og landskabslaboratorium af bl.a. Arkitektskolen Aarhus, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum. I samarbejde med kommunen har de udført flere mindre forsøg og eksperimenter, heriblandt et forsøg på at transplantere jord fra Godsbanen for at bevare noget af den særlige natur, der fandtes i området, inden det blev bebygget.

I dag kan Eskelund deles op i to: den oprindelige ø i syd og den tidligere, temmelig flade losseplads i nord. Det meste af området præges af parklignende arealer, men rummer også et lille overdrev, flere småsøer samt moser og ferske enge, som strækker sig op langs Århus Å. På især den ca. 4 m2 store transplantation fra Godsbanen er plantelivet overvejende karakteriseret af arter fra ruderater og overdrev, heriblandt harekløver, slangehoved, alm. Torskemund og stinkende storkenæb. Dertil kommer enkelte sjældnere arter som dunet vejbred og voldtimian.

Selv om Eskelund ligger inden for ringvejen, møder man jævnligt både hare, rådyr og ræv i området. I rørsumpen langs åen findes desuden et rigt fugleliv, som ud over fiskehejrer, ænder, svaner, blishøns og grønbenede rørhøns også omfatter den skjultlevende vandrikse, der især tiltrækker sig opmærksomhed ved sit grisehyl, der genlyder over siv og tagrør i skumringen og om natten. Rovfugle som rørhøg, musvåge, spurvehøg og tårnfalk ses også jævnligt i området.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land