Den bevarede fløj fra Esrum Kloster. Vestenden (tv.) er muligvis opført i 1300-tallet, hvorimod den østlige del stammer fra slutningen af 1400-tallet.
.

I Esrum nord for Esrum Sø lå i middelalderen et af Nordens mest betydningsfulde klostre. Det begyndte sandsynligvis i 1140’erne som et benediktinerkloster stiftet af ærkebiskop Eskil, som imidlertid lod det omdanne til et cistercienserkloster 1151‑53. Som altid hos denne klosterorden var kirken indviet til Vor Frue. Esrum fik en ledende position blandt Nordens cistercienserklostre og blev selv moderkloster til 11 andre klostre, heriblandt Sorø Kloster. Også uden for ordenen blev det regnet blandt Danmarks åndelige centre, og abbeden blev ofte valgt til at varetage både gejstlige og verdslige opgaver af betydning for riget. Klosteret fik tilmed en rolle i dansk korstogspolitik i 1170’erne, da to af Esrums datterklostre blev anlagt som missionsklostre syd for Østersøen.

Gennem en vedvarende gavestrøm opbyggede Esrum Kloster et betydeligt jordegods, der i 1497 talte mere end 300 gårde svarende til ca. en tredjedel af alt jordegods i Nordsjælland. Det gjorde klosteret til den betydeligste godsejer i Nordsjælland. Godset kom dels som begunstigelser fra bisper og konger, senere i stigende grad også fra adelige som betaling for sjælemesser, alterstiftelser og begravelser, dels fra pengeudlån. I klosterets første århundrede medførte godsgaverne adskillige nedlæggelser af landsbyer til fordel for store ladegårde (grangier), som blev drevet af lægbrødre, men i senmiddelalderen vendte man tilbage til traditionel fæstegårdsdrift.

Ved Esrum afholdtes der i middelalderen desuden et årligt klostermarked.

Esrum fortsatte efter Reformationen som kongeligt ejet kloster, hvor abbeden reelt fungerede som kongens lensmand. I en periode var det tillige tiltænkt en rolle som uddannelsessted for luthersk-evangeliske præster. Da næsten alt jordegodset var bortsolgt, blev klosteret endeligt lukket i 1559. Herefter blev hovedparten af klosteret, inklusive kirken, brudt ned, og stenene genanvendt andetsteds. De tilbageblevne længer har i eftertiden bl.a. fungeret som kongeligt jagtslot, stutteri og dragonkaserne.

Klosteranlægget

Modellen i forgrunden illustrerer klosterkompleksets omfang i dets storhedstid i senmiddelalderen. Den tilbageværende fløj menes at have rummet klosterets repræsentationslokaler og abbedbolig, som blev opvarmet ved hjælp af en varmluftsovn (hypokaust) i kælderen.
.

Udgravninger har hidtil ikke kunnet påvise spor efter det første kloster. Til gengæld synes det klart, at klosterkirken, som munkene påbegyndte kort efter stiftelsen, havde samme størrelse som moderklosteret i Clairvaux – et overmåde ambitiøst byggeprojekt af omfang som en domkirke. Fund af fornemme bygningsrester og sammenligninger med andre cistercienserkirker viser, at kirken i sin arkitektur må have mindet om klosterkirken i Sorø, men til forskel fra denne har haft en apsis. De begrænsede og gamle udgravninger har efterladt mange ubesvarede spørgsmål, men der er tegn på, at kirken har været omkring 70 m lang.

Syd for kirken lå selve klosterfløjene. De synes tilsammen at have dannet to klostergårde: en vestlig, som omfattede de vigtigste klosterfløje, og en østlig, hvori den bevarede bygning, som i dag kaldes Esrum Kloster, udgjorde sydfløjen. Det er i sig selv en betydelig bygning på 9 × 38 m. Længen består af en ældre vestlig del, antagelig fra 1300-tallet, som i 1400-tallet blev forlænget mod øst. Under bygningen er der hvælvede kældre, og tværs igennem den vestlige del har løbet en kanal, så bygningen må antages at have rummet klosterets toilet, necessariet.

Nord og øst for kirken lå klosterets kirkegård, hvor der er gjort fund af mange murede grave fra romansk tid. Vandmøllen mod syd havde i klostertiden en lidt mere østligt beliggende forgænger, og det må antages, at der gemmer sig mange ukendte rester af det store kloster i området.

Esrum Kloster og Møllegård

Esrum Kloster & Møllegård er et oplevelsescenter, der har til huse i den bevarede fløj af det middelalderlige cistercienserkloster Esrum Kloster grundlagt i 1151 samt vandmøllen.

Efter en omfattende restaurering i 1990’erne på initiativ af Frederiksborg Amt åbnede stedet i 1997 for offentligheden. I klosterbygningen er der skiftende udstillinger. I tilknytning til Esrum Kloster & Møllegård blev der i 1996 ved landskabsarkitekt Charlotte Skibsted etableret en klosterhave med udsigt over engene og med 200 af munkenes relikt- og medicinplanter. Esrum Kloster & Møllegård bliver besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, når parken indvies i slutningen af maj 2018.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre

Eksterne links