Med sine mørkebrune farver har kobberbrun køllesværmer en ret beskeden fremtoning, og kun et blågrønt metalskær giver en antydning af den farvepragt, som ellers er så karakteristisk for de dagflyvende køllesværmere. Kobberbrun køllesværmer blev fundet for første gang i Danmark i 1978, men forsvandt, og først i 00’erne begyndte den at brede sig op gennem det sydlige Jylland. Den sjældne sommerfugl er på vingerne fra midten af juni til slutningen af juli og kan bl.a. opleves på Fårmandsbjerg, hvorfra den har været kendt siden 2007.
.

Sydøst for Spandet op mod grænsen fra Esbjerg Kommune til Haderslev Kommune ligger bakken Fårmandsbjerg, som krones af en bronzealderhøj, der får bakkens toppunkt op i en højde af 59 m.o.h. Bakken er opbygget af grus og flyvesand og er med tiden groet delvis til i krat af alm. eg, bævreasp og tørst. En væsentlig del af bakken dækkes dog stadig af lysåben hede.

På heden og i det åbne krat præges plantelivet i høj grad af dværgbuske som hedelyng, blåbær og revling, der får selskab af bl.a. bølget bunke, sandskæg, blåmunke, alm. kohvede, liden klokke, majblomst og liljekonval. I de fugtige lavninger kan man desuden finde blåtop, alm. star, vestlig kærtuekogleaks og klokkelyng. Området har et rigt insektliv og er især kendt for at huse en af landets få bestande af den meget sjældne kobberbrun køllesværmer. Dertil kommer dagsommerfugle som blåhale, grøn busksommerfugl, græsrandøje, skovrandøje, admiral og citronsommerfugl. Tidligere fløj også den sjældne poppeldagmåler over krattet om foråret, men den er tilsyneladende forsvundet igen. På krattets liljekonvaller kan man finde den forholdsvis sjældne konvalbille, mens skovskarnbasse og glat skarnbasse fjerner gødning fra områdets harer og rådyr. Derudover huser krattet en række insekter, som er knyttet til dødt ved. Det gælder bl.a. tjørne-pelssvirrefluen, hvis larver lever i døde stubbe og stammer af forskellige løvtræer, mens larven af lille kardinalbille supplerer det døde ved med jagt på andre smådyr.

Fårmandsbjerg blev fredet i 1939, og i 1952 blev fredningen udvidet med ca. 2 ha, så den i dag dækker et areal på knap 30 ha.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land