Udhængende elletræer spejler deres grene i Fårup Søs blanke vand, mens skumringen langsomt trækker de sidste farver ud af landskabet. Hvor søens overflade i vinterhalvåret er forbeholdt fuglene, prydes det en del af sommeren af vikingeskibet Jelling Orm, som blev bygget 1986‑90 af frivillige fra Jelling og omegn. Det 15 m lange og 3 m brede vikingeskib må dog dele søen med robåde og vandcykler fra Fårup Sø Kiosk og Bådudlejning, som siden 1917 har stået for udlejningen af de mere gængse og samtidige fartøjer på Fårup Sø.
.
Den trekantede, zebrastribede vandremusling stammer oprindelig fra Østeuropa og Det Kaspiske Hav, men har siden 1700-tallet spredt sig vidt omkring i Europa. I Jylland dukkede den op i Jelssøerne i 1950’erne, men først i 1995 blev den fundet i Fårup Sø. Vandremuslingen er særkønnet, og hver hun kan årligt producere mellem 30.000 og 1 mio. æg. Æggene befrugtes i vandet, og før de små muslinger sætter sig fast, gennemløber de to fritsvømmende larvestadier på i alt 3‑4 uger, hvor de kan nå at komme vidt omkring.
.

For enden af den imponerende Grejs Ådal, i en lavning lige syd for Jelling, ligger den 99 ha store Fårup Sø, som med en gennemsnitsdybde på 5,6 m og en størstedybde på 11,1 m er kommunens dybeste sø. Fårup Sø har et forholdsvis beskedent opland på 1.376 ha og modtager i stedet ca. to tredjedele af sit vand fra kilder i eller omkring søen. Den har afløb i øst via Grejs Å, som også har sit udspring her.

Søen omgives af en række forskellige naturtyper og landskaber. I sydvest ligger mose- og engområdet Ollerup Kær, på søens nordside veksler højstammet bøgeskov med ellesump, mens skråningerne på sydsiden overvejende dækkes af overdrev.

Som mange andre søer er også Fårup Sø belastet af næringsstoffer, som tilføres fra det omgivende landbrugsland, dambrug og boligområder, og i mange år var søen plaget af algeopblomstringer i sommerhalvåret. Det ændrede sig dog i slutningen af 1990’erne, da den invasive vandremusling etablerede sig i søen. Antallet af muslinger voksede eksplosivt, og allerede i år 2000 blev det anslået, at der var ca. 1,3 mia. vandremuslinger på bunden af Fårup Sø. De små muslinger ernærer sig ved at filtrere især alger fra vandet, og i Fårup Sø betød det, at vandet pludselig blev usædvanlig klart. Hvor sigtdybden i 1989 lå på 1,94 m, var den i år 2000 steget til hele 3,20 m. Vandremuslingerne har dog ikke kun positive effekter. Eksempelvis kan de udkonkurrere de naturligt hjemmehørende muslinger og forhindre vandplanterne i at få rodfæste. Samtidig har man i Fårup Sø oplevet, at en periodevis nedgang i mængden af muslinger har ført til iltfrie forhold ved bunden, frigivelse af fosfor og dermed øget algevækst og uklart vand.

Ud over de mange vandremuslinger rummer Fårup Sø også en forholdsvis stor fiskebestand, der bl.a. omfatter aborre, skalle, brasen, gedde, søørred og ål. Også fuglene kan være talrige, og på og omkring søen er der iagttaget næsten 140 forskellige arter. De fleste fugle ses om vinteren, hvor bl.a. stor skallesluger, troldand, hvinand, gråand og blishøne benytter søen som overvintringsplads. Fårup Sø indgår i habitatområdet Øvre Grejs Ådal.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande