Faktaboks

Kommune
Gladsaxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302931
Sted- og lokalitetsnummer
020303-69
Anlæg
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1892 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gladsaxefort Det beskyttede anlæg er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår med næsten intakt fortlegeme, intakt gravkaponiere, delvis intakt glacis og delvis intakt tør fortgrav. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Fortlegemet består af en kasematbygning og en foranliggende jordkappe. Kasematbygningen er et betonbygningsværk i to etager uden bevarede tårnkonstruktioner. Bygningens panserport, -døre og -skodder er bevaret. Endvidere er jernlemmene foran skydeskårene bevaret. Omkring jordkappe løber en betonmur uden bevaret stormgitteret. I den østlige del er de østligste ca. 6 m af jordkappen og den omkransende betonmur fjernet; og i den vestlige del er ca. 3 m fjernet. Gravkaponieren er et betonbygningsværk i en etage, der ligger i yderskråningen af graven i dennes toppunkt. Oven på kaponierens stensprængkappe og delvist oven på kaponieren ligger et stykke af ringmotorvejen. Bygningens panserdør og -skodder er bevaret. Faceglaciset er delvist intakt på den vestre face, mens det på den østre face er delvist overbygget af ringmotorvejen; desuden er østre faceglacis fjernet øst for skellet til Hillerødmotorvejen. Af strubeglaciset er kun bevaret den del, der ligger mellem tilkørselsvejen og skellet til Hillerødmotorvejen. I den sydlige ende af vestre faceglacis er betondelen af fortets projektørremise med tilhørende benzinrum bevaret. Den tørrede grav er bevaret indtil skellet til Hillerødmotorvejen. Kikkertstationen ligger næsten helt jorddækket i det vestre faceglacis- sydvestlige del. Den må formodes at være nærlig intakt. Boligen for forsvarets tilsynsførende er nedrevet. Den lå øst for tilkørselsvejen og eventuelt bevarede dele af fundamenter er jorddækkede.

Undersøgelseshistorie

2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2012
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiGladsaxefort er et trekantet fæstningsanlæg. Det fremstår i sin ydre form med næsten intakt fortlegeme og gravkaponiere samt delvis intakt grav og glacis. Det beskyttede anlæg omfatter fortlegemet med kasematbygning og foranliggende jordkappe med støttemur. Endvidere fortgraven med gravkaponiere indbygget i gravens yderskråning. Hertil det delvis bevarede faceglacis med projektørremise, brændstofrum og kikkertstation, sidstnævnte næsten jorddækket. Yderligere det delvis bevarede strubeglacis. For de beskyttede anlæg gælder, at de hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links