Kort over de overfladenære jordarter i Fanø Kommune. Store dele af kommunen dækkes af flyvesand, som har skabt et kilometerbredt klitlandskab med højderygge og mellemliggende vandfyldte lavninger. Langs vestkysten findes havaflejringer, som konstant udbygges med nye sedimenter, så øen vokser mod vest. Ved højvande får marskaflejringerne langs Fanøs østkyst også tilført sediment.
.

Fanø er den nordligste af Vadehavets barriereøer, som beskytter den jyske Vadehavskyst mod Vesterhavets bølger. Landskabet på øen er ungt og blev først dannet, da sidste istids store gletsjere var forsvundet fra Danmark. I stedet for is og smeltevand er det næsten udelukkende bølgernes, tidevandets og vindens transport og aflejring af grus, sand og ler, som har skabt øens landskab. Langs vestkysten findes en sandstrand, hvis bredde varierer med tidevandets rytme, og ved lavvande ses ofte en eller flere flade sandrevler parallelt med strandens tørre dele. Længere væk fra havet hæver stranden sig, og på den inderste del af kysten længst mod øst kan man se de første, spæde klitdannelser. Her fanger spredte tuer af bl.a. sandhjælme og marehalm det fygesand, der transporteres med vinden fra vest mod øst. Med tiden udvikler de små tueklitter sig til sammenhængende klitrygge, der vokser, i takt med at havet fører sand til kysten. Det får Fanø til gradvis at vokse mod vest.

Umiddelbart øst for stranden domineres landskabet af kystparallelle klitrygge, som adskilles af mellemliggende lavvandede småsøer og vådbundsjorde. Den største af disse klitrygge er Havside Bjerge, som med en højde på 27 m.o.h. udgør kommunens højeste punkt. Mod nord buer klitryggene mod øst, og afstanden mellem dem vokser. De ældste klitrygge blev dannet for 250‑300 år siden, mens de yngste rygge tættest på havet blot er 5‑10 år gamle.

På den centrale og østlige del af øen skifter klitlandskabet karakter. Fra at bestå af nordvest-sydøst-orienterede klitter bliver de til U-formede parabelklitter, hvis »arme« peger mod vest. Inden vegetation stabiliserede parabelklitterne, vandrede de mod øst, drevet af vinden, som langt overvejende kommer fra vest. Det betød, at klitterne vandrede hen over de lavtliggende marskområder, som udgør Fanøs østkyst, og endte i Vadehavet mod øst.

Landskabets dannelse

I fastlandstiden for 10.000 år siden var havniveauet i det sydvestlige Danmark ca. 50 m lavere, end det er i dag. Det betød, at Danmark var landfast med England, og kystlinjen lå flere hundrede kilometer længere mod vest og nord. Efterfølgende steg havniveauet, og Littorinahavet (Stenalderhavet) skyllede ind over istidens vidtstrakte smeltevandssletter, hvilket fik kystlinjen til at rykke mod øst. For 7.000‑8.000 år siden havde den vestjyske kystlinje omtrent nået sin nuværende placering, og dannelsen af Vadehavets barriereøer, marskområder og tidevandsflader begyndte. Ud over stigningen i havniveau var dannelsen og udviklingen af de danske Vadehavsøer styret af det sediment, som blev tilført fra havet, samt af landskabets topografi, inden det blev oversvømmet af Littorinahavet.

Fanø består i dag af en østlig og en vestlig del. Den østlige del ved Halen er den ældste og opstod for ca. 6.000 år siden, da vinden blæste sand sammen i klitter på et højtliggende område på smeltevandssletten. For ca. 5.000 år siden medførte det stigende havniveau, at området vest for klitterne blev oversvømmet. Havet tilførte dog store mængder sand, og efterhånden blev også Fanøs vestlige del dannet. Dannelsen gik forholdsvis hurtigt, og øen voksede i bredden med mere end 3 m om året. For ca. 4.000 år siden havde Fanø nået den bredde, som den har i dag, og bestod formentlig af en eller flere højtliggende, vegetationsløse sandbanker; de såkaldte højsander. Koresand sydvest for Mandø og Søren Jessens Sand nordvest for Fanø er gode eksempler på store nuværende højsander, som kun overskylles ved særlig høj vandstand. For ca. 2.000 år siden havde højsanderne nået højder, der gjorde det muligt for vegetationen at rodfæste sig. Med vegetationen opstod der klitter, og Fanø antog gradvis den form, som kendetegner øen i dag.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber