Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt Danmarks Statistiks fremskrivning til 2045 for hhv. Favrskov Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.

Befolkningstallet har været markant stigende siden 1970’erne, og udviklingen ventes at fortsætte frem mod 2045. Boligpriserne er lidt lavere end på landsplan og betydelig lavere end i Aarhus Kommune.

Befolkningsudviklingen

I 1970’erne og igen fra midten af 1990’erne har der været en stærk befolkningsvækst i det område, der nu er Favrskov Kommune. Befolkningstallet var i 2019 vokset til 48.374 personer, og dermed var det steget med 57 % siden 1971. Det er en betydelig stærkere vækst end i både regionen (29 %) og hele landet (17 %).

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for perioden 2019‑45 forventes en yderligere vækst på 10 %. I kommunens egen befolkningsprognose for 2018‑38 vurderes det, at væksten i denne periode bliver næsten dobbelt så stor. Det skyldes, at kommunen indregner effekten af et forventet nybyggeri på over 200 boliger om året. Det betyder, at kommunen anslår, at der i 2038 vil være omkring 57.000 indbyggere, hvilket er ca. 5.000 flere end i fremskrivningen fra Danmarks Statistik.

I perioden 2009‑18 er det indvandring og et fødselsoverskud, der har givet det stigende befolkningstal, mens indenlandske flytninger har trukket ned.

I den pågældende periode var der i kommunen en indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på i gennemsnit 100 personer om året. Nettoindvandringen har i samme periode været varierende med et årligt gennemsnit på 180 personer og et maksimum i 2015 på 398 personer.

Væksten i befolkningen skyldes også det årlige fødselsoverskud (flere levendefødte end døde), der samme tiår gennemsnitligt lå på 134 om året. I fremskrivningsperioden forventes et jævnt faldende fødselsoverskud, som nærmer sig 0.

Den samlede fertilitet er målet for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den har i perioden konstant været højere i Favrskov Kommune end i landet som helhed. Kommunens samlede fertilitet var i 2018 2.116 mod 1.807 i regionen og 1.730 på landsplan. Samme år var de førstegangsfødende i kommunen 29,5 år, hvilket var en smule højere end i både regionen (28,9 år) og hele landet (29,3 år).

I 2019 bestod 20 % af kommunens befolkning af 0‑14-årige, 61 % var i den erhvervsaktive alder (15‑64-årige), og 19 % var 65 år og derover. I fremskrivningsperioden forventes en uændret børneandel, et fald i gruppen i den erhvervsaktive alder og en stigning i den ældste gruppes andel til 24 %. Ældrekvoten i kommunen forventes at stige fra 30 % til 42 %, hvilket svarer til udviklingen på landsplan.

Indvandring

Gruppen af indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 1,2 % af befolkningen i Favrskov Kommune. Andelen var i 2019 steget til næsten 8 %, hvilket var lavere end i regionen (11 %) og hele landet (14 %).

Antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen var i 2019 steget til hhv. 3.081 og 627.

Af indvandrerne havde et lille flertal på 1.552 oprindelse i ikkevestlige lande. Blandt disse havde 32 % oprindelse i Syrien, 9 % i Ukraine og 7 % i Irak.

Af de 1.529 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) var 24 % fra Rumænien, 20 % fra Polen og 12 % fra Litauen.

Boligforhold

Boligmassen i Favrskov Kommune er i høj grad præget af parcelhuse, der udgør næsten 70 % af alle boliger. Omvendt rummer kommunen kun 13 % etageboliger mod 31 % i regionen og 37 % på landsplan.

Knap hver femte bolig er opført i 1970’erne, hvor der generelt var stor byggeaktivitet i Danmark. Til gengæld er kun 10 % af Favrskov Kommunes boligmasse fra 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne. På landsplan er det 21 %.

Næsten otte ud af ti boliger i kommunen er ejerboliger (76 %) mod 65 % i regionen og 61 % på landsplan. Omvendt er kun hver tiende bolig en almen bolig – næsten det halve af andelen i regionen og på landsplan.

Prisniveauet på ejerboliger er en smule lavere end på landsplan og følger overordnet set niveauet i Region Midtjylland. Således var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelog rækkehuse i 2018 på 12.200 kr. i Favrskov Kommune og 12.000 kr. i regionen. Det nationale gennemsnit lå på cirka 13.600 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger