Ud mod Vesterhavet mellem Ferring og Vejlby ligger brakvandssøen Ferring Sø, som med sine 317 ha er Lemvig Kommunes største sø. Oprindelig var søen en havbugt og er i dag kun adskilt fra Vesterhavet af en smal sandtange, som havet flere gange har gennembrudt. Søen er lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1,4 m og en størstedybde på 2,4 m. Det samlede opland er på ca. 1.700 ha, og trods nærheden til Vesterhavet har søen via Veserne og Hygum Nor afløb til Limfjorden ca. 7 km mod nordøst.

Gennem en årrække har Ferring Sø været udsat for forurening med spildevand fra sommerhuse og et mejeri samt med næringsstoffer fra oplandets landbrug. Søen er derfor meget næringsrig, og selv om kvælstofindholdet er faldet, er vandets indhold af fosfor stadig højt. Store dele af bunden dækkes af næringsrigt slam, og i sommerhalvåret er sigtdybden meget ringe. Det uklare vand og bundslammet har medført, at undervandsplanter som børstebladet vandaks, krybende vandkrans og ru kransnål i dag kun dækker en lille del af søbunden. Fiskebestanden tæller bl.a. aborre, helt, skalle, smelt, trepigget hundestejle og ål. Derudover er søen en vigtig rasteplads for trækkende andefugle, især dykænder.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande