I Halsnæs Kommune er der 368 søer og vandhuller på mindst 100 m2, og af det samlede søareal på 1.449 ha udgør Arresø langt hovedparten. Selv om mange vandhuller er forsvundet ved dræning og tilgroning, findes de stadig visse steder i kommunen. De fungerer som ynglesteder for truede paddearter som løgfrøen, der bl.a. har en lille bestand ved Hundested. Grøn frø findes flere steder i kommunen, og stor vandsalamander har bestande på Arrenæs og Halsnæs.

En stor del af kommunens vandløb er blevet rørlagt, og med blot 150 km er den åbne vandløbsstrækning beskeden. De fleste vandløb er rettet ud og udnyttes hovedsagelig til afledning af drænvand. Dele af Arrenakke og Havelse Åer har dog stadig naturlige forløb. Generelt er vandløbstilstanden ringe med høj brinkvegetation, der skygger for vandplanterne og dermed forringer levevilkårene for vandløbsinsekter og fisk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Halsnæs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links