Horsens Kommune har 1.855 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 630 ha, hvilket svarer til ca. 1,2 % af kommunens areal. Kommunens største sø er den 308 ha store Salten Langsø, som Horsens dog må dele med Silkeborg og Skanderborg Kommuner. Den største sø, hvis hele areal ligger inden for kommunegrænsen, er derfor Nørrestrand på 132 ha. Derudover sniger en lille del af den ca. 1.700 ha store Mossø sig ind i den nordvestlige del af kommunen ved Klostermølle.

Flere af kommunens større søer er opstået ved opstemninger af vandløb. Det er bl.a. tilfældet for Vestbirk, Naldal og Bredvad Søer ved Gudenå samt Bygholm Sø ved Bygholm Å. I flere af dalene kan man dog finde en række oprindelige søer, som er opstået i dødishuller. Derudover har mange grundejere anlagt mindre vandhuller på de mest vandlidende, lavtliggende arealer, ligesom der er etableret forsinkelsesbassiner i mange af de nyere bebyggelsesområder.

Vandløbene er også rigt repræsenterede med Gudenå, Mattrup Å, Store Hanstedå og Bygholm Å som nogle af de største. Kommunen rummer dog også talrige småvandløb, hvoraf flere har meget lav vandføring om sommeren. Det gælder fx Klokkedal Å og den kraftigt regulerede Fiskbæk, som tørrede helt eller delvis ud i den tørre sommer i 2018. Flere af vandløbene er renvandede og huser en bemærkelsesværdig smådyrsfauna. Det gælder ikke mindst Mattrup Å, som ved Stidsmølle bl.a. er levested for to af Danmarks sjældneste vårfluer: den netspindende Wormaldia subnigra, som her har sit eneste danske levested, og den husbyggende Lepidostoma basale, der også er kendt fra nogle få andre vandløb.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande