Badesøen Dyndet vest for Regnemark Mose er opstået i en tidligere grusgrav og er velegnet som badesø; bunden består af sand og grus, og vandkvaliteten er god. Kommunen sørger for borde og bænke, bålpladser mv. til de mange badegæster.
.
Rimten er en karpefisk, som typisk bliver 30‑40 cm lang. Den lever ofte i brakvand, men vandrer om foråret op i vandløb for at lægge æg. Bestanden af rimter er gået kraftigt tilbage pga. overfiskning og forurening.
.

Køge Kommune har kun ét større vandløb, Køge Å. Mod nord ligger den mindre Skensved Å, der er grænsen mellem Køge og Solrød Kommuner. Kommunen har mange mindre vandhuller, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. De er af stor betydning for insekter og især padder, bl.a. den sjældne, men lokalt almindelige springfrø. Padder, især salamandre, trives dårligt sammen med fisk, og derfor er smådamme uden fisk af stor betydning. Af større søer er der Kimmerslev Sø og den nærliggende Dalby Sø. Kimmerslev Sø er på 37 ha og op til 6 m dyb. Den ligger ved Borup 14 km vest for Køge. Begge søer er privatejede, men brugsretten er lejet ud til Køge Kommune. I Kimmerslev Sø yngler bl.a. toppet lappedykker og gråand. I træktiden kan man ofte opleve fiskeørn, der fouragerer i søen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande