Alling Å løber lige vest om Allingåbro, som derved bliver et godt udgangspunkt for kanosejlads på åen.
.

Den nordlige og østlige del af Djursland afvandes af vandløb, der løber til hhv. Hevring Bugt og Kattegat. Vandløbene ligger i dalstrøg med enge og moser, og visse steder er ådalenes skrænter dækket af overdrev. Sammen med vandløbene er ådalene vigtige spredningskorridorer for dyr og planter.

I alt er der 315 km åbne og 18 km rørlagte, målsatte vandløb i kommunen. De største vandløb er Alling Å og Grenaaen, mens kildebækkene omkring Ørum er blandt de mindste. Grenaaen ligger sammen med Kolindsundkanalerne og Ryom Å i et dalstrøg, som strækker sig gennem det midterste Djursland fra Auning i vest og videre mod Ryomgård til Grenaa i øst. Disse vandløb udgør den væsentligste del af det vandløbssystem, der afvander den nordlige og centrale del af Djursland. Fra syd og især fra nord leder mindre ådale til de store vandløb. Langs især Nimtofte Å, Ørum Å og Skærvad Å findes natur af høj kvalitet, ligesom disse tilløb rummer områdets bedste gydestrækninger for havørred.

Nord- og Østdjurslands areal af søer og vandhuller ligger noget under landsgennemsnittet. I Norddjurs Kommune findes 1.289 søer på mindst 100 m2, hvoraf langt de fleste er små. Således har over 1.000 af søerne et areal på under 2.000 m2 og må betragtes som småsøer og vandhuller. Nogle vandhuller er naturlige, mens andre er opstået som følge af menneskelig aktivitet. Mange af dem er af stor betydning for plante- og dyrelivet. Eksempelvis er de vigtige ynglesteder for padder som stor vandsalamander og den sjældne løgfrø.

Kommunens tre største søer udgøres af Dystrup-Ramten Søerne samt Langsø.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links