Rørskoven i Gundsømagle Sø er den største i Østdanmark og tjener som levested for en lang række fuglearter som vandrikse, rørhøg, rørsanger, græshoppesanger og skægmejse. For at give de besøgende mulighed for at opleve fuglelivet på tæt hold har Fugleværnsfonden anlagt en ca. 300 m lang gangbro, der som et ottetal snor sig gennem den tætte rørskov vest for fugletårnet i søens sydvestlige ende.
.
I middelalderen opstod med anlæggelsen af en dæmning ud mod Kattinge Vig både Store og Lille Kattinge Søer, som indtil da havde været hhv. en vig og et mose- og engområde. Der blev også bygget en mølle, som udnyttede vandkraften i den nye sø, men den blev senere nedlagt. På et tidspunkt fik søen afløb til vigen gennem en sluse, hvilket sænkede vandstanden. Først fra 1754 blev vandet atter stemmet op, og der blev anlagt en stampemølle, hvilket var begyndelsen til det senere Kattinge Værk.
.

Der er knap 1.000 søer på mindst 100 m2 i Roskilde Kommune. Langt flertallet er småsøer og vandhuller, men kommunen rummer også enkelte store søer. Blandt de største er især Store Kattinge Sø på 71 ha og Svogerslev Sø på 24 ha, som begge må deles med Lejre Kommune, samt Gundsømagle Sø på 32 ha længst mod nord. Karakteristisk for kommunens sølandskab er også de mange søer, som er opstået i tidligere grusgrave. Nogle af grusgravssøerne er så rene, at de også fungerer som badesøer. Det gælder Lynghøjsøerne i den tidligere Svogerslev Grusgrav samt Himmelsøen i Darup Grusgrav syd for Roskilde.

Ud over søerne har kommunen også ca. 130 km offentlige vandløb samt et ukendt antal private vandløb, dræn og grøfter. Til de største vandløb hører bl.a. Hove Å, Værebro Å og Langvad Å/Kornerup Å. I nord gennemløber Hove Å Gundsømagle Sø på sin vej mod udløbet ved Salvadgård, mens Værebro Å løber på grænsen til Egedal og Frederikssund Kommuner. Langvad Å udspringer derimod ved Gadstrup i syd, hvorfra den løber vestpå gennem Ramsødalen og derefter forlader Roskilde Kommune. Ved Øm skifter åen navn til Kornerup Å, som atter rammer kommunegrænsen ved Svogerslev, inden den løber gennem Svogerslev Sø og Lille Kattinge Sø for at løbe ud i Roskilde Fjord ved Kattinge Værk i nordvestenden af Store Kattinge Sø. Viby Å, som passerer Viby og Dåstrup i syd, løber ved Osted til Lavringe Å, der fortsætter nordpå ud af kommunen og op til Lejre, hvor den løber ud i Kornerup Å.

Der er planer om at anlægge en ny å parallelt med Gedebæksrenden fra Store Kattinge Sø, gennem Rørmose og lavbundsarealerne ved Psykiatrisk Center Sct. Hans til Roskilde Fjord. En ny å vil bl.a. lette den opgang af havørred i Langvad Å/Kornerup Å, som i dag må foregå gennem en fisketrappe ved Kattinge Værk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande