På den sidste strækning mod udløbet i Svendborg Sund løber Syltemade Å gennem Syltemaden, hvorfra åen har sit navn. Navnet er en omskrivning af det ældre navn Syddemaen, som er sammensat af ordene sydda, som betyder »våd«, og mae, som betyder »eng«. Og det er præcis det indtryk, som det våde, strandengsdækkede område efterlader. Lige øst for udløbet ses Ballen Lystbådehavn, der i 1600-tallet var en smuglerhavn, som på lyssky vis brød købstædernes eneret på handel.
.

Svendborg Kommune har 2.073 søer på mindst 100 m2. Tilsammen dækker de 468 ha, svarende til 1,1 % af kommunens areal. En betydelig del af søarealet udgøres af Sørup Sø, Hvidkilde Sø, Nielstrup Sø og Ollerup Sø, som ligger på stribe i bunden af en tunneldal fra sidste istid vest for Svendborg. Istiden har også sat sit aftryk på søarealet i form af det dødishul, som i dag rummer Gudme Sø.

Bortset fra enkelte mindre søer præges kommunens søer af næringsbelastning i varierende grad. Det gælder især Ollerup Sø og Gudme Sø, der tidligere har modtaget store mængder husspildevand. I dag er de stærkt belastede, hvilket bl.a. fører til regelmæssige opblomstringer af blågrønalger sidst på sommeren.

Ud over søerne rummer kommunen et netværk af vandløb, hvoraf de ca. 250 km er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Blandt de længste vandløb er Vejstrup Å, Stokkebæk og Hundstrup Å, som er forholdsvis hurtigt strømmende vandløb med god vand- og naturkvalitet. Havørreder og andre vandrefisk er dog udfordret af spærringer i mange af vandløbene, om end der er gjort en indsats for at fjerne spærringer i bl.a. Vejstrup Å, Syltemade Å og Egenabbe Bæk. Til gengæld er tidligere tiders udretninger for længst ophørt, og lange vandløbsstrækninger har fået deres slyngninger tilbage.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande