Udhængende elletræer spejler deres grene i Fårup Søs blanke vand, mens skumringen langsomt trækker de sidste farver ud af landskabet. Hvor søens overflade i vinterhalvåret er forbeholdt fuglene, prydes det en del af sommeren af vikingeskibet Jelling Orm, som blev bygget 1986‑90 af frivillige fra Jelling og omegn. Det 15 m lange og 3 m brede vikingeskib må dog dele søen med robåde og vandcykler fra Fårup Sø Kiosk og Bådudlejning, som siden 1917 har stået for udlejningen af de mere gængse og samtidige fartøjer på Fårup Sø.
.
En lavthængende sol fremhæver de gyldne efterårsfarver ved Rørbæk Sø, som strækker sig langs grænsen til Ikast-Brande Kommune. Den langstrakte sø, som ligger omgivet af 20‑30 m høje stejle skrænter, er dannet som et dødishul i en tunneldal, der i dag gennemstrømmes af Skjern Å. I søen kan man bl.a. opleve den lille, boomerangformede Vandø, der tidligere udgjorde parkanlægget til Rørbækgård fra 1400-tallet. Gården, der lå omgivet af voldgrave på Kælderbanke lige vest for Vandø, blev brændt ned under Svenskekrigen i 1657.
.
Den trekantede, zebrastribede vandremusling stammer oprindelig fra Østeuropa og Det Kaspiske Hav, men har siden 1700-tallet spredt sig vidt omkring i Europa. I Jylland dukkede den op i Jelssøerne i 1950’erne, men først i 1995 blev den fundet i Fårup Sø. Vandremuslingen er særkønnet, og hver hun kan årligt producere mellem 30.000 og 1 mio. æg. Æggene befrugtes i vandet, og før de små muslinger sætter sig fast, gennemløber de to fritsvømmende larvestadier på i alt 3‑4 uger, hvor de kan nå at komme vidt omkring.
.

Vejle Kommune har 350 km offentlige vandløb, ca. 1.200 km private vandløb samt et større antal grøfter og kanaler. Blandt de største vandløb, som løber gennem kommunen, er Vejle Å, Omme Å og Brande Å. Både Gudenå og Skjern Å har deres udspring i kommunen. Skjern Å følger kommunegrænsen mod nord og vest for derefter kortvarigt at gennemskære kommunen på sin vej vestpå, mens Gudenå følger kommunegrænsen mod sydøst for snart at dreje østpå ind i Hedensted Kommune.

De mange vandløb afvander kommunen mod både vest og øst. Eksempelvis afvander Skjern Å samt Omme Å via Varde Å til hhv. Ringkøbing Fjord og Ho Bugt i vest, mens Vejle Å-systemet med bl.a. Egtved Å, Grejs Å og Vejle Å afvander til Vejle Fjord i øst.

Siden 1990’erne er der gennemført en række projekter for at forbedre vandløbenes miljøtilstand. Vandløbsstrækninger er blevet genslynget, opstemninger er fjernet, og tilledningen af næringsstoffer er begrænset. Resultatet af de mange indsatser er, at de fleste af kommunens vandløb i dag er i god tilstand.

Søerne er især repræsenteret ved småsøer og vandhuller, som er koncentreret i det kuperede morænelandskab i kommunens østlige dele. Hovedparten af kommunens ret få større søer ligger i skellet til de tilstødende kommuner, heriblandt Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø i nord og Rands Fjord i sydøst. Centralt i kommunen kan man dog også finde de to store søer Fårup Sø og Engelsholm Sø. I forbindelse med etableringen af vådområder langs Vejle Å, umiddelbart vest for Vejle, er der desuden anlagt to nye søer, Knabberup Sø og Kongens Kær. Tilsammen giver det Vejle Kommune 4.134 søer på mindst 100 m2. De få store søer betyder dog, at søerne, trods det ellers høje antal, i alt kun dækker 883 ha, svarende til knap 1 % af kommunens areal.

Det store vandskel – Gudenås og Skjern Ås udspring

Den Jyske Højderyg strækker sig ned gennem den nordvestlige del af Vejle Kommune og danner mellem Tørring og Thyregod Det Store Vandskel, hvor Skjern Å og Gudenå har deres udspring. De to store åer, som er Danmarks hhv. vandrigeste og længste vandløb, udspringer med få hundrede meters afstand i et område med kilder, småsøer og kærområder, adskilt fra hinanden af et smalt, mere tørt vandskel. Vandskellet betyder, at Gudenå løber mod sydøst ned gennem en markant ådal for at fortsætte øst- og nordpå til udløbet i Randers Fjord, mens Skjern Å løber først nordpå til Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø og derfra videre vestpå til udløbet i Ringkøbing Fjord.

Det Store Vandskel med de to åers udspring er en del af Hovedvandskellet, som følger Den Jyske Højderyg gennem Jylland og afgør, om landsdelen afvander mod vest eller mod øst. Derudover har højderyggen været et centralt knudepunkt for trafikken gennem Jylland, og ved Det Store Vandskel krydser Hærvejen området på sin vej fra Viborg til den dansk-tyske grænse og videre til Dannevirke ved Slesvig.

Gudenås udspring og dets omgivelser blev fredet i 1980, mens den lille sø, som udgør Skjern Ås udspring, indgår i fredningen af Hærvejen og Rørbæk Sø fra 1993. I dag er området meget besøgt. Der er parkeringsplads ved Gudenås udspring, hvor der også er toilet samt opsatte borde og bænke. Ved Naturcenter Koutrupgård en smule længere mod nord er der også parkeringsplads samt en lejrplads med tre sheltere.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vejle Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande