Den folkekirkelige, lutherske gudstjeneste er vokset ud af den romerskkatolske messe. Her er både alter, lys og billedkunst, men sproget er overalt dansk, og præstens embedsdragt er den borgerlige dragt fra 1600-tallet: sort kjole med hvid pibekrave. Gudstjenesten gennemføres ideelt set af præst og menighed i fællesskab, her ved en gudstjeneste i Frederiksberg Kirke.
.
Udviklingen i andelen af befolkningen, der er medlem af folkekirken 1990-2021.
.

Ifølge Grundloven af 1849, § 4 er den danske folkekirke den evangelisk-lutherske folkekirke. Hermed angives, at den er reformatorisk og bygger på evangeliet. Selve udtrykket folkekirke blev brugt første gang i 1841 af biskop P.Chr. Kierkegaard.

Der er i alt 2.158 sogne i folkekirken (2022). Et sogn er et afgrænset geografisk område med mindst én kirke. Som medlem af folkekirken hører man som udgangspunkt til i det sogn, hvor man bor.

Et provsti er en administrativ enhed. Der er i alt 103 provstier, som hver omfatter en række sogne, i gennemsnit ca. 20, i byområder noget lavere. Provsten er den øverste myndighed i et provsti og har dels ledelsesopgaver over for præsterne i de enkelte sogne under provstiet, dels tilsyn med kirkebygningernes og kirkegårdenes stand.

Provstier er samlet i stifter, der er folkekirkens højeste organisatoriske enhed. Der er ti stifter i folkekirken, og hvert stift har en domkirke og en biskop, der er øverste gejstlige myndighed i stiftet. Biskoppen skal bl.a. føre tilsyn med præsterne i stiftet.

De ti stifter er følgende: Aalborg, Aarhus, Fyens, Haderslev, Helsingør, København, Lolland-Falsters, Ribe, Roskilde og Viborg Stifter. De ti stifter er følgende: Aalborg, Aarhus, Fyens, Haderslev, Helsingør, København, Lolland-Falsters, Ribe, Roskilde og Viborg Stifter.

Religionsfrihed og folkekirken

Med Grundloven af 1849 indførtes fuld religionsfrihed, således at enhver borger fik frihed til at tilslutte sig det religiøse samfund, han måtte ønske – og ikke blev pålagt pligt til at betale til andre religiøse samfund. Dermed blev de borgerlige retsvirkninger af dåb og konfirmation også, ganske vist med nogen forsinkelse, ophævet. Dette førte sammen med ytringsfrihed og forsamlingsfrihed til nye kirkedannelser og til, at nye religioner kunne komme til. Den evangelisk-lutherske kirke defineredes som folkekirke, da den stadig var majoritetskirke.

Grundloven indeholdt en løfteparagraf om, at folkekirkens forhold skulle ordnes ved lov. Det opfattedes ikke entydigt som et løfte om en kirkeforfatning, en synodal ordning som parallel til Rigsdagen, men kunne tolkes som løbende lovgivning om kirkelige forhold i Folketinget, altså en løbende ordning af folkekirkens forhold ved love. Folkekirken blev således lovgivningsmæssigt underlagt det almindelige folkestyre, men ingen anden end kongen havde pligt til at være medlem af denne kirke. Den fortsatte statslige administration af kirken førte til en række frihedskrav, der først og fremmest fremsattes af grundtvigianerne, herunder retten til løsning af sognebånd, altså valg af en anden præst end den lokale sognepræst, og dannelse af valgmenigheder, der var selvfinansierende under en bestyrelse, men dog under biskoppeligt tilsyn. Ønsker om præster, der ikke var teologisk uddannede, eller om at unddrage sig folkekirkens tilsyn førte til dannelsen af en række grundtvigske frimenigheder – en model, der også viste sig brugbar for de dansksindede nordslesvigere i den preussiske periode mellem 1890’erne og 1920.

Efter det politiske systemskifte i 1901 blev der i 1903 ved lov indført menighedsråd med ligestilling mellem kvinder og mænd med hensyn til valgret og valgbarhed. Herved fik menighederne snart indflydelse på livet i sognene og endda også på præstevalg. Ved Genforeningen i 1920 blev den tyske landskirkes danske medlemmer indfældet i dette system, hvilket for dem reelt var et tab af medbestemmelse. Til gengæld nedsattes der efter tysk inspiration provstiudvalg i Danmark, og hermed var en vigtig del af Grundlovens løfter på det kirkelige område opfyldt.

Regulering af folkekirkens forhold

I flere danske storbyer er folkekirken begyndt at holde åbent sent om aftenen som her i Helligaandskirken i København. Klokken 22 træder menigheden ind i den fuldstændig mørkelagte kirke. Menigheden går med et kors rundt og tænder stearinlys i kirken. En symbolsk handling, der skal udtrykke, at lyset altid vil sejre over mørket. Der er næppe tvivl om, at den slags arrangementer taler til et behov for oplevelse og spiritualitet, som folkekirken tidligere har haft svært ved at imødekomme.
.

Det sæt af kirkelove, der vedtoges i 1922, var en knæsættelse af såvel de nye demokratiske principper som en række forhold fra statskirkens dage. Præsterne overgik til almindelig aflønning, og præstegårdsjorderne solgtes fra. Kapitalen herfra indgik i den folkekirkelige fællesfond. Præsterne var statslige tjenestemænd med tilsyn med skolevæsenet frem til 1933. De fik ordnede pensionsforhold, men var også underlagt en vis konfessionel binding. Fra 1947 kunne kvinder søge præsteembeder på lige fod med mænd, og de første kvindelige præster blev ordineret året efter. Ved tiendeafløsningen i 1903 overgik kirkerne til selveje bestyret af menighedsrådet, og de stilledes under beskyttelse af Nationalmuseet og de kongelige bygningsinspektører, hvorved kirkerne blev en ikke-fredet del af den nationale kulturarv.

Staten opretholder en række monopoler, herunder tilvejebringelse af salmebøger, oversættelse af autoriserede bibeludgaver, udarbejdelse af liturgiske bøger og gudstjenesteordninger.

Der har været senere forsøg på gennem kommissioner at udrede forholdet mellem og måske uddybe forskellen mellem kirke og stat, sidste gang i 1940, men uden at det førte til lovgivning på området. Dog er folkekirken i 2009 udvidet med stiftsudvalg ved siden af Det mellemkirkelige Råd, der varetager kirkens internationale relationer.

Folkekirkens liturgi og religiøse praksis

Kirkens vigtigste opgave er at afholde søndagsgudstjenester efter et ritual, der går tilbage til reformationstiden og dermed er en teologisk revideret version af det romerskkatolske ritual. En række messeled er bevaret, men sproget er dansk, og menighedens fællessalmer erstatter en del af de latinske korsvar, som fandtes i middelalderkirkens messe. Den evangeliske gudstjeneste tog afsked med en række liturgiske led, der opfattedes som misbrug, herunder messeoffertanken, at Kristus ofres, altså dør, hver gang der holdes nadver. Meget store dele af den romerskkatolske tekstrække, dvs. de liturgiske læsninger fra Bibelen, fastholdtes dog. Ritualer for dåb og nadver søgtes i højere grad knyttet til bibelske tekster end til de former, som sakramenterne havde fået i løbet af middelalderen. Højmessen gennemførtes på landet på dansk, mens store dele af den frem til midten af 1600-tallet blev båret af latinsk sang i byerne, da dette tjente til at opøve og vedligeholde skoleelevernes sprogfærdigheder. Skriftemålet, der var en kundskabsprøve om religionens indhold og betydning, var forudsætning for nydelse af nadveren, altså deltagelse i det kristne fællesskab. Kirkens jurisdiktion, dens tugt, udøvedes gennem det åbenbare skriftemål, og den bestod i forbryderens syndsbekendelse over for hele menigheden ved søndagsgudstjenesten.

Efter at være blevet forsonet med menigheden blev forbryderen atter inkluderet i den og kunne deltage i nadveren. Det var skriftemålet, der udgjorde baggrunden for indførelsen af konfirmationen i 1736 gennem et ritual, der sigtede på en meget stærk psykologisk og religiøs påvirkning af de unge mennesker, så de ikke vovede at vige fra deres dåbspagt resten af livet. Der knyttedes en del borgerlige rettigheder til konfirmationen: ret til ægteskab, militærtjeneste og arv. Som del af den religiøse sfære tjente de offentlige henrettelser, hvor den dømte til retterstedet blev ledsaget af præster helt frem til skæringspunktet mellem denne og den tilkommende verden. De var en iscenesættelse af det kristne samfunds orden og dets synlige håndhævelse af den gudgivne ret.

I slutningen af 1700-tallet mente de oplyste præster, at ritualerne hørte en svunden tid til, og der fremkom en række forslag til en grundlæggende nyformulering af ritualerne og dermed af kirkelæren i en mere moralsk retning – samt i retning af det underholdende, fordi det skulle være en fornøjelse at gå i kirke. I Danmark gennemførtes sådanne forslag ikke, hvilket de dog blev i Hertugdømmerne med liturgien Den Adlerske Agende i 1796. Her kom det til oprør mod den kirkelige og verdslige øvrighed, da menighederne opfattede det som statens indførelse af en ny religion. I 1800-tallet restaurerede man så de gamle ritualer og lånte lidt af de oldkirkelige. I 1912 tvang den nye liberale teologi og de ændrede livsforhold i det moderne samfund kirken til at reformulere ritualerne, herunder vielsesritualet under indflydelse af Dansk Kvindesamfund. Et begravelsesritual, der især ville komme de dårligst stillede familier i samfundet til gode som en kirkelig anerkendelse af individets værdi, kunne man dog ikke enes om.

I 1900-tallet blev der forsøgt gennemført en modernisering af kirken og dens liturgiske former i den såkaldte strukturkommission nedsat i 1964. Den førte ikke umiddelbart til resultater, men fulgtes af en ny liturgisk debat, der kulminerede med den nye gudstjenesteordning i 1992. Denne udmærker sig ved en vis valgfrihed mellem forskellige ritualer. Der er i 2022 planer om at forny gudstjenesten, og der er nedsat flere kommissioner og arbejdsgrupper, der skal formulere en række tiltag.

Ud over højmessegudstjenester, højtidsgudstjenester og kirkelige handlinger varetager folkekirken gudstjenesterne ved Folketingets åbning, ved nationale helligdage og mindehøjtideligheder, herunder fejring af reformationsjubilæer, andre kirkelige mærkedage, kirkeindvielser, præsentation af nye bibler, markeringer af Genforeningen i 1920 og Befrielsen i 1945. Kongehuset råder over Christiansborg Slotskirke med henblik på dåb, konfirmation, vielse og castrum doloris. Kongehuset har dog også til kirkelige handlinger benyttet sig af Fredensborg Slotskirke samt Vor Frue Kirke og Holmens Kirke i København, og Roskilde Domkirke har siden 1400-tallet været kongehusets foretrukne gravkirke.

Kirken har et katastrofeberedskab, der først og fremmest fungerer som personlig sjælesorg med præster på linje med psykologer i situationer som naturkatastrofer og trafikulykker.

Kirken arrangerer en bred vifte af gudstjenester for medlemmer i alle livets aldre; for børn og unge begyndende med babysalmesang og kravlegudstjenester til gudstjenester og andagter på institutioner, plejehjem og hospicer. Familierne i den travle hverdag inviteres til spaghettigudstjenester, til »Gud og gullasch« eller lignende, hvor der tilbydes et måltid og socialt fællesskab. Mange københavnske kirker er funktionskirker eller kirker for særlige grupper i samfundet. Det kan dreje sig om unge eller om grønlændere og færinger, der bor i byen. I København har forsvarets forskellige værn fra gammel tid deres kirker og kirkegårde, Garnisonskirken og Holmens Kirke, mens en særlig værnspræsteordning med egen provst fungerer på kasernerne og i felten sammen med det udsendte personel. Sognepræster, der er værnspræster, frigøres i perioder fra deres faste embede til fordel for udsendelse til krigsområder.

Valgmenigheder

Til det folkekirkelige landskab hører valgmenighederne, der ikke er sognekirker, men snarere en art foreningskirker. Medlemmerne betaler ikke kirkeskat, men skal selv betale menighedens udgifter. Siden 1912 har de kunnet de låne de eksisterende sognekirker til gudstjenester. De grundtvigske valgmenigheder havde deres storhedstid frem til midten af 1900-tallet, da skellene mellem de kirkelige retninger mange steder udviskedes, og der derfor ikke længere var grund til at organisere sig som en kirkelig opposition. Mange valgmenigheder er blevet nedlagt, andre er fusioneret, mens andre igen trives og har god søgning. Ofte er det af afgørende betydning, at valgmenighederne kan rekruttere medlemmer fra en tilknyttet friskole eller en højskole. I nogle byer tilbyder de grundtvigske valgmenigheder endnu en specifik kultur og forkyndelse. Det gælder især i København, Herning og Holstebro. Valgmenighedsloven gælder for alle, og i 1990’erne så man en tilvækst af valgmenigheder, der ikke var grundtvigske, men af mere konservativ karakter. De henvender sig overvejende til unge ved hjælp af moderne gudstjenstlige former. Der findes i 2022 47 valgmenigheder i Danmark.

Sognene og folkekirken

Andel af befolkningen, der er medlem af folkekirken i hver kommune i 2021.
.

Det er et grundelement i den danske folkekirke, at medlemmerne bor i sogne. Uden sognetilhørsforhold kan man nok være kristen, men ikke medlem af folkekirken. Undtagelsen er valgmenighederne. Menighedsrådene med deres demokrati er sognebaserede, og man mister sit medlemskab af folkekirken, hvis man flytter ud af landet og dermed sit sogn. Personer uden folkeregisteradresse i Danmark kan ikke være medlemmer af folkekirken. Derfor har kirken måttet flytte med de danske, der forlod landet. Danske Sømands- og Udlandskirker har til opgave at betjene emigrerede danskere eller danskere, der gør tjeneste i udlandet. Den er aktiv i bl.a. Argentina, USA, Canada, Australien og Schweiz og i storbyer som London, Berlin, Bruxelles og Paris samt blandt det danske mindretal i Sydslesvig. Her fungerer kirkerne ikke som sognekirker, og flere steder er deres økonomi afhængig af donationer og støtteforeninger. Den danske folkekirke er eksklusivt en national kirke i modsætning til den romerskkatolske kirke og Church of England. Denne struktur rejser problemer i den moderne verden, hvor folk migrerer, og mennesker fra fremmede områder eventuelt lader sig døbe i Danmark. Det er langtfra sikkert, at en nydøbt migrant ønsker at blive medlem af en dansk sognemenighed. Folkekirken har søgt at løse problemet ved at acceptere dannelsen af særlige migrantmenigheder. Disse er en betegnelse for kristne menigheder, der med menighedsrådets og biskoppens tilladelse benytter sig af kirkebygninger og sognemenigheder som værter. Migrantmenighederne betaler for brugen af kirken, og de afholder gudstjenester på deres eget sprog. Inden for folkekirken er der 36 migrantmenigheder alene i København.

Folkekirken har efter årtusindskiftet fremsat nye initiativer for at lette vejen til at blive medlem, som ved drop-in-dåb, der næsten kan forekomme at være en spontan handling fra dåbskandidatens side, men selv en sådan dåb udføres ikke uden forbindelse med den civilregistrering, som kirken altid har haft, og som den stadig har gennem de kirkebogsførende sognepræster eller kordegnekontorerne ved bykirkerne. En såkaldt walk-in-dåb foretages som afslutning på en vandring, hvorved fænomenet er forbundet med den moderne pilgrimsbevægelse.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om kirker