På billedet ses de to sidste sider af valglisten for Odder og Tvenstrup Sogne i Aarhus Amts 1. valgdistrikt ved valget på Odder Kro af et medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling den 5. oktober 1848. Det fremgår, hvem der stemte på Geert Winther, og hvem der stemte på Jens P.C. Holst. Nederst på den sidste side ses sammentællingen for hele valgdistriktet. Som det ses, vandt Winther valget med 260 stemmer mod Holsts 207. Winther blev i 1849 Odder-kredsens folketingsmand, hvilket han var frem til 1884. Listen befinder sig på Odder Kommunes Arkiv.
.

Grundloven siger, at Folketinget skal vælges ved forholdstalsvalg, og at valgloven fastsætter de nærmere regler. Grundloven siger yderligere, at valgperioden er fire år, men kongen (statsministeren) kan til enhver tid udskrive nyvalg.

Valget til den grundlovgivende rigsforsamling

Grundloven fra 1953 bygger videre på de tidligere grundlove fra hhv. 1849, 1866 og 1915/20. Den første grundlov blev i løbet af vinteren 1848-49 og foråret 1849 diskuteret, skrevet sammen og vedtaget af Den Grundlovgivende Rigsforsamling, som bestod af 114 folkevalgte og 38 kongevalgte (dvs. regeringsudpegede) medlemmer.

Valgene af de 114 folkevalgte medlemmer fandt sted d. 5. oktober 1848. Vælgerne var mænd over 30 år med egen husstand, der selv havde fået sig registreret som vælgere. Vælgerne mødtes ét sted i valgdistriktet for at afgøre valget, først ved håndsoprækning og, hvis det ikke gav et klart billede, derefter ved såkaldt navnlig afstemning. Her skulle vælgerne højt og klart sige, hvem de stemte på, og det blev så skrevet ind i valglisten. Når det hele til sidst blev talt sammen, havde man resultatet i form af valgdistriktets repræsentant i Rigsforsamlingen.

Valg og repræsentativitet

Resultatet af folketingsvalget d. 5. juni 2019
.

Siden begyndelsen af 1990’erne er der blevet afholdt folketingsvalg med ca. tre et halvt års mellemrum, senest i 2019 (se tabel).

Fordelingen af mandaterne sker ved hjælp af største brøks metode. Det sikrer, at partierne, hvis de er kommet over en af spærregrænserne, hvoraf kravet om 2 % af de gyldige stemmer er det vigtigste, får en andel af mandaterne, der svarer til deres andel af stemmerne. Dermed lever valgordningen op til Grundlovens krav om forholdsmæssig repræsentation. Det bekræfter de to kolonner til højre i tabellen. Man skal være opmærksom på, at de tre partier, der i 2019 ikke klarede spærregrænsen, også indgår med deres stemmeandele. Det slører billedet en anelse, idet de fleste af de indvalgte partiers mandatandele derved bliver lidt større end deres stemmeandele. Danmark er dog et af de lande, der har den højeste grad af forholdsmæssighed ved sine parlamentsvalg.

Idéen om forholdstalsvalg har en lang historie i Danmark. 1849-grundloven indførte flertalsvalg i enkeltmandskredse. Men fra slutningen af 1800-tallet blev det i stigende grad tydeligt, at det ikke sikrede en rimelig repræsentation af de nye og gradvis voksende partier, Socialdemokratiet og Radikale Venstre (fra 1905). Højre betalte også en høj pris for sine mandater i Folketinget, men partiets stærke position i Landstinget (der var valgt på en anden måde) betød, at man ikke for alvor var interesseret i at ændre Grundloven. De andre partier, ikke mindst Socialdemokratiet, gjorde det nemlig klart, at en ændring af valgsystemet til Folketinget forudsatte en tilsvarende ændring af Landstinget, og det ville Højre ikke være med til.

Forholdstalsvalg blev indført i 1907 i loven om hjælpekasser. Valgmåden blev også indføjet i den kommunale valglov ved en revision i 1908, så tankegangen var velkendt. Grundlovsrevisionen i 1915 handlede derfor ikke primært om valgret til kvinder (som næsten alle var enige om), men mere om ændringer i reglerne om valg til Rigsdagens to kamre, Folketinget og Landstinget. Folketingets valgsystem blev kompliceret, idet der blev forholdstalsvalg i hovedstadsområdet og valg i enkeltmandskredse i resten af landet, suppleret med tillægsmandater separat i Jylland og på Øerne, og oven over det hele nogle få nationale tillægsmandater. De skulle modvirke eventuelle skævheder i partiernes repræsentation for hele landet under ét. Det eneste valg under dette system fandt sted i 1918.

Af mange grunde sikrede valgresultatet i 1918 ikke fuldt ud den ligelige repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne, som 1915-grundloven krævede. Derfor begyndte den radikale indenrigsminister, Ove Rode, at forberede et lovforslag, som kunne sikre en mere tilfredsstillende forholdsmæssighed. En del af løsningen på Påskekrisen, som i foråret 1920 bl.a. havde truet det parlamentariske princip, blev gennemførelse af den næsten færdige nye folketingsvalglov, så man kunne holde folketingsvalg på en måde, der sikrede alle partierne en andel af mandaterne, der endnu bedre end i 1918 modsvarede deres andel af stemmerne. Desuden blev de gamle valgkredse erstattet af såkaldte opstillingskredse, og vælgerne fik mulighed for at stemme på kandidater uden for deres egen kreds, men inden for amtskredsen, som herefter blev den centrale enhed i valgsystemet.

Dermed var det valgsystem blevet til, som endnu i dag bruges ved folketingsvalg. Valgsystemet har altså en århundredlang historie, og der er ingen planer om at ændre det. Amtskredsene blev større i 1970 og er siden blevet til kun ti storkredse, og opstillingskredsene følger nu i de fleste tilfælde kommunegrænserne fra Strukturreformen i 2007; spærregrænserne er blevet sat lidt op og ned et par gange, og reglerne for partiernes opstilling er ændret. Det er beskedne ændringer for at sikre opfyldelse af de centrale mål med valgsystemet: en høj grad af forholdsmæssighed i partiernes repræsentation for partier over spærregrænsen, en lokal forankring af de valgte repræsentanter i de egentlige valgkredse og i opstillingskredsene og via den personlige stemmeafgivning en betydelig vælgerindflydelse på, hvem der bliver valgt ind i Folketinget.

Borgerforslag

Siden 2018 har alle med valgret til folketingsvalg kunnet stille et såkaldt borgerforslag. Der skal være tre medforslagsstillere, og hvis 50.000 med valgret til folketingsvalg efterfølgende støtter forslaget, kan det blive fremsat i Folketinget, hvor det så bliver behandlet og stemt om.

Frem til marts 2022 har der været lanceret mere end 1.200 borgerforslag, men kun 28 har nået de 50.000 underskrifter og er gået videre til behandling i Folketinget, hvor 23 af dem blev nedstemt. Fire af de fem vedtagne forslag er inden for sundhedsområdet; det femte vedrørte behovet for en klimalov og fik betydning for formuleringen af ambitiøse mål på klimaområdet.

Partierne i folkestyret

De fire gamle partiers andel af vælgere og mandater (uden Nordatlanten), 1906-2019 i procent.
.

De politiske partier spiller en afgørende rolle for vores folkestyre, og det har især fire af dem gjort i mere end 100 år. Man taler derfor om »de fire gamle partier« – Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. De er de ældste af partierne, og de har i lange perioder domineret det politiske liv på landsplan og i kommuner og amtskommuner/ regioner. Alle statsministre/ konseilspræsidenter er i mere end 150 år kommet fra et af disse partier (eller deres forgængere), som også i lange perioder tilsammen har haft en stor andel af stemmerne ved folketingsvalgene og de fleste af pladserne i Folketinget. Det har ændret sig – ikke mindst siden det såkaldte jordskredsvalg i 1973. Trods vælgermæssig tilbagegang har centrum i det politiske system til stadighed været bestemt af de fire partiers forhold til hinanden. Figur 1 viser, hvorledes de fire gamle partiers samlede vælger- og mandatstyrke har udviklet sig siden dannelsen af Radikale Venstre i 1905.

Ved folketingsvalget i 2019 fik de fire partier tilsammen 64,5 % af de afgivne stemmer og 68 % af de 175 folketingsmandater, der fordeles i den sydlige del af Rigsfællesskabet. Det var en mærkbar fremgang fra valget i 2015, hvor de fire partier tilsammen havde deres dårligste resultat nogensinde, inkluderet jordskredsvalget i 1973.

Endnu i 1960 var 22 % af de stemmeberettigede medlem i et politisk parti. Den andel er faldet dramatisk; nu er kun nogle få procent medlem af et politisk parti, og af dem er kun halvdelen politisk aktive. Det rejser vigtige spørgsmål om de politiske partiers repræsentativitet, samtidig med at partierne ufortrødent fortsætter med at være helt centrale politiske aktører, som formulerer langsigtede målsætninger for samfundsudviklingen, varetager den aktuelle håndtering af samfundssociale og samfundsøkonomiske problemer og sikrer rekruttering, socialisering og politisk træning af vordende politikere.

De politiske partier interagerer med hinanden i kampen om vælgere, om magt og indflydelse på lovgivningen osv. Derfor udgør de tilsammen et partisystem, hvor relationerne mellem dem er én af nøglerne til at forstå den politiske udvikling. Partisystemet var yderst stabilt gennem mange årtier, men det ændrede sig især efter jordskredsvalget i 1973.

Fem nye partier kom til, og de fem etablerede (de fire gamle samt SF) led dramatiske nederlag. Men de gamle partier er stadig, 50 år senere, centrale aktører i partisystemet, mens de nye fra 1973 stort set er borte. Efter de politisk turbulente år i 1970’erne, 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne kan man især hæfte sig ved, at der ikke opstod en demokratisk krise, men at systemet etablerede en ny ligevægtstilstand. I mellemtiden er nye aktører kommet til, hvor Dansk Folkeparti og Enhedslisten etablerede sig som stabile aktører i partisystemet.

To politiske hoveddimensioner er tydelige. Den økonomiske højrevenstre- dimension har bevaret sin stilling som den vigtigste, hvis man vil forstå forhold som regeringsdannelse, samarbejde om lovgivning og alliancer i kommunalpolitik. Det har ført til en stadig fastere etablering af hhv. rød og blå blok som det organiserende princip i det danske partisystem. Den såkaldte ny politik-dimension samler stillingtagen til spørgsmål som miljø- og klimaproblemer, indvandrerpolitik, lov og orden og en del andet.

Det faldende medlemstal har bl.a. betydet mindskede kontingentindtægter, ligesom den løsere tilknytning til fagbevægelsen og erhvervenes organisationer har ført til faldende indtægter. Løsningen, som partierne stort set har været enige om, har været offentlig partistøtte (til partierne i Folketinget siden 1965 og til partiorganisationerne siden 1987). Derigennem er partierne – og partisystemet – blevet integreret i staten på en måde, som ingen kunne have forestillet sig, da den seneste grundlov blev skrevet.

Folketinget

Folketingssalen har været i brug siden 1918. Her afholdes Folketingets møder. På formandsstolen i baggrunden sidder Folketingets formand eller en af de fire næstformænd under møderne. Talerstolen befinder sig på formandens venstre side, mens der på højre side sidder embedsmænd, der bistår formanden. Folketingets medlemmer sidder i en hesteskoform, hvilket bruges i mange parlamenter.
.
Folketinget under fremsættelsen af et lovforslag vedrørende sygeplejerskestrejken i sommeren 2021. Der er offentlig adgang til at overvære Folketingets forhandlinger, og publikum befinder sig i gallerierne over medlemmerne. Her overværer strejkende sygeplejersker debatten. De store malerier er af Olaf Rude med motiver af egetræer ved Skejten i Guldborgsund Kommune på Lolland.
.

Grundloven slår fast, at den lovgivende magt er hos kongen (regeringen) og Folketinget i forening, den udøvende magt også hos kongen (regeringen) og den dømmende magt hos domstolene. Det lyder enkelt og afspejler i betydelig grad forestillingen om magtens tredeling. Virkeligheden er imidlertid noget anderledes, og det har den også været historisk.

Før grundlovsændringen i 1953 havde Rigsdagen to kamre, Landstinget og Folketinget, og sådan havde det været siden 1849. Oprindelig blev de valgt på forskelligt grundlag. Efter 1915-20 var der dog kun mere beskedne forskelle på de to kamres politiske sammensætning, og det ophørte reelt i løbet af 1930’erne. Dermed havde tokammersystemet mistet sin politiske betydning.

Folketinget har siden 1953 haft 179 medlemmer, hvoraf to vælges i Grønland og to på Færøerne. Som andre parlamenter har Folketinget en række væsentlige opgaver, der kan samles under tre overskrifter: deltagelse i lovgivningsprocessen (sammen med regeringen), accept af statsministeren og regeringen samt at holde regeringen til ansvar for dens embedsførelse.

Lovenes behandling

Grundloven foreskriver tre behandlinger i Folketinget, før en ny lov kan få en ministers og regentens underskrift. Langt de fleste lovforslag kommer fra regeringen, og lovgivning forstås bedst som et fællesanliggende for de to institutioner, hvor de hver har deres del af ansvaret. Efter 1. behandling går lovforslag til behandling i det relevante folketingsudvalg. Folketingets stående (dvs. permanente) udvalg afspejler ret konsekvent regeringens opdeling i ministerområder (ressorter), og Folketingets partier er repræsenteret i udvalgene proportionalt til deres mandattal. Udvalgene gennemgår lovforslagene, og i den forbindelse bliver det klart, hvordan de enkelte partier stiller sig til dem, og dermed, om de vil kunne opnå flertal i folketingssalen.

En fornuftig regering har dog gjort sonderinger om sine forslags muligheder for at blive vedtaget. I praksis sker det for langt de fleste regeringsforslags vedkommende, idet et flertal ofte er forhandlet hjem før fremsættelsen af lovforslaget. Det gælder så meget mere, som mindretalsregeringer er og bliver den almindelige regeringskonstellation. Støtten vil i mange tilfælde i første omgang primært komme fra regeringens støttepartier, i andre tilfælde fra de partier, der på forskellige områder har indgået den særlige form for aftale, der i folketingssproget hedder forlig, med regeringen og hinanden.

Regeringer i Danmark kan pga. en veludviklet partidisciplin også gå ud fra, at folketingsmedlemmer fra regeringens partier støtter regeringens lovforslag.

Mindretalsregeringerne frister alligevel ofte en usikker parlamentarisk tilværelse. Der er således grænser for, hvor stærkt forpligtende aftaler der er mellem en mindretalsregering og dens støttepartier. Det illustrerede regeringsdannelsen i 2019, der mundede ud i en socialdemokratisk mindretalsregering, som forinden havde aftalt et »forståelsespapir« med de tre andre partier i den såkaldte røde blok. Derimod har de seneste årtiers koalitionsregeringer forud for udnævnelsen forhandlet ganske udførlige regeringsaftaler, også selv om de heller ikke forlods har rådet over et flertal i Folketinget.

Udvalgene blev før en reform i begyndelsen af 1970’erne nedsat ad hoc, dvs. i relation til hvert enkelt lovforslag. Tanken med en reform var at styrke Folketingets (og medlemmernes) kompetence og professionalisering ved at muliggøre mere indsigt i de enkelte lovgivningsområder, når udvalgenes medlemmer over en længere periode kunne koncentrere sig om afgrænsede politikområder. Sigtet var samtidig gennem indførelsen af den såkaldte almindelig del på udvalgenes dagsorden at styrke Folketingets parlamentariske kontrol med regeringen og dens forvaltning. I et vist omfang er det nok sket, men samtidig er der sket en reduktion i den såkaldte sektorspecialisering, som i betydeligt omfang sikrede, at folketingsmedlemmer blev medlemmer af udvalg, hvor de kunne trække på deres indsigt fra tidligere arbejdsområder. Elementer i udviklingen er også, at folketingsmedlemmernes gennemsnitsalder er svagt faldende, at der bliver flere og flere folketingsmedlemmer med en akademisk uddannelse, og at mange i forhold til tidligere har haft en kort eller ingen erhvervskarriere, inden de kom i Folketinget.

I årene efter 1995 skete der en generel styrkelse af Folketingets kapacitet (sekretariatshjælp til medlemmer osv.) som led i gennemførelsen af den såkaldte Olsen-plan opkaldt efter Erling Olsen, Folketingets markante formand 1994-98. Forsøgene på at styrke Folketinget i den politiske beslutningsproces har ikke båret frugt på den lange bane, og folketingsudvalgene har over en årrække fået mindre betydning som arenaer for politiske forhandlinger og beslutninger. Heri ligger imidlertid ingen underkendelse af den parlamentariske styreforms betydning, men en understregning af, i hvilket omfang dens praktiske former har været og er genstand for forandring og tilpasning, jf. nedenfor.

Regeringsdannelsen

Folketingsvalget i december 1973, det såkaldte jordskredsvalg, førte til en ny æra i dansk politik, som hidtil havde været domineret af de fire gamle partier – Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre samt, siden 1960, SF. Fem nye partier, Fremskridtspartiet, Centrum-Demokraterne (CD), Kristeligt Folkeparti, Danmarks Kommunistiske Parti og Retsforbundet, kom i Folketinget. På billedet ser lederen af CD, Erhard Jakobsen, til, mens optællingsresultaterne kommer ind på valgaftenen. CD fik 7,8 % af stemmerne og 14 mandater.
.

Folketinget har ingen formel indflydelse på regeringsdannelsen efter et folketingsvalg, idet en tiltrædende statsminister ikke først skal godkendes i Folketinget. Grundlovens regler om regeringsdannelse er i øvrigt enkle:

  1. Hele proceduren frem til udnævnelsen af en statsminister foregår på den siddende statsministers ansvar.

  2. Der må ikke udnævnes en statsminister, der kan forventes at blive mødt med et hurtigt mistillidsvotum.

  3. Det er den tiltrædende statsminister, der udnævner sig selv (og afskediger den tidligere).

Det betyder også, at de såkaldte dronningerunder alene er den scene, hvor partilederne over for regenten – og derigennem offentligheden – fremlægger deres synspunkter på, hvad der skal ske. De reelle forhandlinger foregår ikke på Amalienborg, og dronningen har ingen kompetence, mht. hvilken forhandlingsleder eller statsministerkandidat der skal peges på, endsige udnævnes. Efter kortere eller længere forhandlinger vil det stå klart, at én af statsministerkandidaterne ikke umiddelbart vil få et flertal imod sig i Folketinget, og så kan vedkommende udnævne sig selv til statsminister. Men processen foregår altså frem til det øjeblik på den fungerende statsministers ansvar.

Kontrollen med regeringen

I marts 1920 oplevede Danmark en forfatningsmæssig krise. Den såkaldte Påskekrise havde baggrund i det sønderjyske grænsespørgsmål. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Christian 10. ønskede Flensborg indlemmet i Danmark, hvilket var i strid med regeringens kurs, der gik ud på at drage grænsen efter nationalitet. Kongen afskedigede den radikale Zahleregering, som var støttet af Socialdemokratiet, og indsatte et forretningsministerium. Efterfølgende store demonstrationer og trusler om generalstrejke fik dog kongen til forhandlingsbordet, og der blev udnævnt et nyt ministerium, som udskrev nyvalg.
.

Folketinget har også en vigtig opgave med at kontrollere regeringens embedsførelse. De stående udvalgs »almindelige del« er et led i en sådan kontrol. Der findes imidlertid også en række mere specifikke instrumenter. Folketingets Ombudsmand, hvis hovedopgave er at tage stilling til borgernes klager over forvaltningens afgørelser, har hjemmel i Grundloven (§ 55). Ombudsmandens vurderinger nyder normalt stor respekt, selv om der ingen formelle sanktioner er knyttet til embedet. Statsrevisorerne har også hjemmel i Grundloven (§ 47). De vælges af Folketinget. De p.t. seks statsrevisorer påser, at regeringens anvendelse af statslige midler er lovlig og fornuftig. Den samme funktion har Rigsrevisionen, der med ca. 300 medarbejdere gennemfører undersøgelser af ministres og andres anvendelse af statslige bevillinger.

En række organer beskæftiger sig med specialiserede dele af regeringens og forvaltningens virksomhed. Det gælder klage- og ankeinstanser, og det gælder de meget specialiserede tilsyn som Datatilsynet og Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). I forbindelse med beslutningsforløb, som ønskes gransket, kan der nedsættes undersøgelseskommissioner, hvis virke er reguleret ved lov. Et eksempel herpå er den såkaldte Instrukskommission, der undersøgte instruksen om automatisk adskillelse af par i asylsystemet, når den ene part var mindreårig. I nogle tilfælde anvendes advokatundersøgelser, som er et mere fleksibelt kontrolinstrument, men som til gengæld ikke har den samme beskyttelse af de implicerede ministre og embedsmænd.

Et sidste sæt af kontrolinstrumenter kan Folketingets medlemmer bruge direkte. Det gælder de såkaldte § 20-spørgsmål, hvor et folketingsmedlem kan spørge en minister om et specifikt emne. Det gælder også spørgsmål fra udvalgenes medlemmer til ministrene i såvel sager om aktuel lovbehandling som generelle sager. Kendt er også samråd i udvalgene, hvor udvalgets medlemmer kan spørge direkte til ministeren – i sager, der opfattes som stærkt politiske, ofte under mediernes stærke bevågenhed. I lidt større sager kan medlemmer af Folketinget også anmode som en såkaldt forespørgselsdebat.

Hvor vi ovenfor måtte konkludere, at Folketinget har en relativt svag position i forbindelse med lovgivningens tilblivelse, er der til gengæld et fintmasket sæt af muligheder for at kontrollere regeringens embedsførelse.

De kommunale og regionale råd

Siden Strukturreformen i 2007 har der i Danmark været 98 kommuner og fem regioner. 66 af kommunerne blev dannet ved sammenlægning af to eller flere af de kommuner, der var etableret i forbindelse med Kommunalreformen i 1970, og i nogle tilfælde dele af kommuner, som hellere ville høre til en anden kommune. Nogle af sammenlægningerne blev gennemført efter rådgivende folkeafstemninger i de berørte områder. 32 kommuner fortsatte uændret, bl.a. København, Aarhus og Odense samt en række af de københavnske omegnskommuner.

Den samtidige organisering af fem store regioner, som primært skulle beskæftige sig med sundhedsopgaver, herunder ikke mindst hospitalsdrift, vakte mindre interesse og engagement end de kommunale forandringer, selv om regionernes afløsning af de gamle amtskommuner faktisk var et hovedformål med 2007-reformen.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks samfund og befolkning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om politik og planer