Den sort-hvide alk er vidt udbredt i Nordatlanten, men yngler i Danmark kun på Bornholm og Ertholmene. Til gengæld er de danske farvande en af alkens vigtigste overvintringspladser. Om efteråret trækker alke i hundredtusindvis således ned gennem Kattegat og kan bl.a. ses, når de passerer Fornæs i imponerende antal.
.
Fornæs Fyr er rejst på Djurslands og hermed Jyllands østligste punkt.
.

Fornæs ligger på spidsen af Djursland, ca. 6 km nordøst for Grenaa. Det er Jyllands østligste punkt og rummer et landskab af stenet strand, høje strandvolde og strandenge. Langs kysten findes en bred flade af højtliggende danienkalk. Bølgerne eroderer kalken, så der opstår en hvid strand af kalksten.

Især strandengene er interessante og huser store bestande af kornet stenbræk og engelskgræs, der om sommeren maler landskabet hvidt og lyserødt. Dertil kommer mere sjældne planter som opret kobjælde og dansk astragel. Længere væk fra kysten findes tørre overdrev med et karakteristisk planteliv, der især omfatter en række kalkelskende planter som knoldet mjødurt, dunet vejbred og dansk kambunke.

Om foråret og især i marts kan man opleve et stort træk af rovfugle, kragefugle og finker hen over Fornæs, mens trækfugle, som har krydset havet på deres vej sydover, raster i området om efteråret. Mest imponerende er dog de tusindvis af forbitrækkende alkefugle, som man om efteråret og vinteren kan se fra Fornæs Fyr. Mange af dem raster også på havet ud for fyret. Alk og lomvie optræder i langt det største antal. Tejsten er også en almindelig, om end fåtallig gæst, ligesom både søkonge og lunde hører til sjældenhederne.

For at forhindre bebyggelse af området, hvilket ville ødelægge de landskabelige værdier og geologiske særpræg, blev 85 ha af Fornæs og Stensmark Strand fredet i 1969.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links