Forsvarsakademiet, som har hovedsæde på Svanemøllens Kaserne på Østerbro, er Forsvarets myndighed for uddannelsesvirksomhed. Det nuværende Forsvarsakademi favner en række tidligere selvstændige uddannelsesinstitutioner som Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets Officersskoler, Sergentskolerne og Forsvarets Sprogskole. Selv om visse af disse skoler har en historie, der går tilbage til 1700-tallet, er selve Forsvarsakademiet grundlagt i 1830 af Frederik 6. under navnet Den Kongelige Militaire Høiskole.

De tre officersskoler blev tilført akademiet i 2014, mens sergentskolerne kom til i 2019.

Akademiet omfatter i sin nuværende form fire større uddannelser: sprogofficersuddannelsen (i 2020 inden for sprogene arabisk, dari og russisk), som også omfatter militære tolke og kulturrådgivere, sergentuddannelserne, som er en militær akademiuddannelse, samt officersuddannelserne, der er en militær diplomuddannelse. Dertil kommer Master i Militære Studier (MMS), der er en deltidsuddannelse for officerer med betydelig professionserfaring. Denne uddannelse har afløst det såkaldte stabskursus og er den formelle adgangsvej for officererne til de højere udnævnelser i Forsvaret.

Akademiet er også ansvarlig for andre mindre uddannelser, ligesom det udfører en omfattende kursusvirksomhed inden for bl.a. ledelse og forvaltning. Undervisningen varetages af civile og militære forskere og udviklere. Deres arbejde finder sted inden for rammerne af fem institutter, hvis virke dækker ledelse og organisation, militære operationer, strategi, teknologi samt militærhistorie, krigsteori og kulturforståelse.

Akademiets ansatte publicerer i bøger, fagtidsskrifter mv., ligesom de er hyppigt benyttede i medierne i forbindelse med oplysning om krige og konflikter.

I 1992 flyttede Forsvarsakademiet fra den nu nedlagte Østerbrogades Kaserne til Svanemøllens Kaserne, men akademiet har også afdelinger andre steder. Frederiksberg Slot rummer således Hærens Officersskole, mens sergentuddannelserne er placeret i hhv. Varde (Hæren), Karup (Flyvevåbnet) og Frederikshavn (Søværnet).

Svanemøllens Kaserne er oprindelig en ingeniørkaserne, som blev opført i rødbrune mursten 1895‑96. De oprindelige bygninger er placeret i et delvis symmetrisk anlæg omkring en eksercerplads, som i dag er parkeringsplads. I 2002 tilføjedes til denne del af kasernen en auditoriebygning i beton. Længere mod nordøst ligger Forsvarets Sprogskole med en hovedbygning fra 1950.

I begyndelsen af 2020’erne planlægges omfattende nybygninger på kaserneområdet. Der skal etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politiets antiterrorberedskab, og desuden kommer kasernen til at rumme et stort nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i København

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg