Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25088
Sted- og lokalitetsnummer
180307-78
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Isendiget eller "Fandens dige". Diget strækker sig i sydøstlig-nordvestlig retning i en længde af ca. 400 m. Det er ca. 2,5 - 3 m bredt og hæver sig godt 0,5 m over terræn'et. langs digets nordøstlige side løber en ca. 0,25 - 0,5 m dyb og ca. 1,5 - 2 m bred grav. Diget er beplantet med nåletræer. Fredningsgrænsen forløber langs digets fod, i nordøst langs gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.Ny beplantning må kun ske efter for- udgående henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Isendiget" eller "Fandens Dige". Som fritekst. Nåletræerne på diget fældet. Bevokset med græs, lyng og mindre fyrbuske. I plantage. Plantagen er skovet og nye rækker af skiftevis gran og lærketræer er plantet i NNØ-SSV. Gående rækker på hver side af diget. NØ for ind til ca. 2 m fra gravens kant, ofte helt ind til kant SV for ind til 2-3 m fra voldens kant. I ung plantage. De yngste planter ca. 1-2 år gammel. Nord for skovvejen (ses på mb) er ved digets NV-ende hvor der ikke før er markeret skov på 4 cm kort. Plantet graner og lærk ind til ca. 4 m N for diget (ca. 6-10 år gammel). JBA: J.nr. F 1593:64. I Hørsholm. Bør kontrolleres. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterForsvarsvold
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links