Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Fredericia Kommune, Region Syddanmark og hele landet. Indeks: 1971 = 100.
.

Fredericia er en kommune med en støt vækst i befolkningstallet og med boligpriser, der ligger knap en femtedel højere end i hele regionen.

Befolkningsudviklingen

Befolkningen i det område, der nu udgør Fredericia Kommune, voksede fra 1990 jævnt. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2019 forventes en fortsat vækst fra 51.427 personer i 2019 til 54.824 i 2045. Samlet forventes væksten fra 1971 til 2045 dermed at blive på 25 %, hvilket er tæt på væksten på landsplan.

Kommunens egen befolkningsprognose går frem til 2031, hvor den vurderer, at der med øget tilflytning vil være ca. 3.000 flere indbyggere end beregnet af Danmarks Statistik. Det årlige antal nettotilflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) til kommunen fra 2009 til 2018 var gennemsnitligt 14, mens den årlige nettoindvandring i gennemsnit var 158 personer. Det årlige fødselsoverskud var i perioden på syv personer om året i gennemsnit.

Den samlede fertilitet er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. Den var i 2018 på 1.699 og dermed lavere end i regionen (1.783). Gennem de seneste ti år har kvinder i kommunen, der har fået deres første barn, været omkring 28 år. I 2018 var gennemsnitsalderen 27,9 år og dermed lavere end for landet som helhed (29,3 år).

I 2019 var aldersfordelingen i kommunen stort set som på landsplan med 21 % over 65 år og knap 17 % under 15 år. Frem til 2045 forventes gruppen i den erhvervsaktive alder at falde, mens den ældste gruppe vokser. Ældrekvoten vil ifølge fremskrivningen stige fra 33 % til 49 %. Det svarer næsten til regionen (48 %), men er noget højere end for hele landet (42 %).

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Boligforhold

Lidt over 80 % af kommunens indbyggere bor i byen Fredericia. Kommunen har en betydelig større andel af almene boliger (28 %) end i regionen generelt (18 %). Omvendt er der en lidt mindre andel af ejerboliger (56 %) end i regionen (65 %).

Der er 42 % parcel-/stuehuse, 14 % række-/kædehuse og 43 % etageboliger i kommunen, hvilket meget ligner fordelingen på landsplan. Derimod er der klart flere etageboliger end i regionen.

Ejendomspriserne i kommunen har gennem adskillige år ligget stabilt mellem det regionale og det nationale niveau. Således kostede et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus ca. 11.500 kr. pr. m2 i Fredericia Kommune i 2018, mens det tilsvarende kostede ca. 9.800 kr. i regionen og ca. 13.600 kr. på landsplan.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 2 % af befolkningen i Fredericia Kommune. I 2019 var andelen steget til 12 % og bestod af 4.366 indvandrere og 1.541 efterkommere. Den samlede andel var som i regionen (12 %), men mindre end i hele landet (14 %). Den 1. januar 2019 var der i kommunen 2.981 indvandrere fra ikke-vestlige lande. Flest havde oprindelse i Syrien (15 %), efterfulgt af Tyrkiet (9 %), Afghanistan (9 %), Sri Lanka (6 %) og omkring 5 % fra hvert af landene Bosnien- Hercegovina og Irak. Blandt de 1.385 indvandrere med oprindelse i vestlige lande (omfattende bl.a. alle EU-lande) var de fleste fra Polen (22 %), Rumænien (15 %) og Tyskland (14 %).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Fredericia Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger