Gl. Randersvej i Hammel. I baggrunden ses Frijsenborgskovene, der afgrænser byen mod nord.
.
Ved Kragelundvej i det kuperede landskab på kanten af Pøtmølle Skov og Granslev Ådal venter nyfældede, stablede stammer på at blive afhentet. Pøtmølle Skov er en del af Frijsenborgskovene, der overvejende drives som produktionsskove. Ligesom bl.a. statsskovene er den store skovbrugsvirksomhed, der også omfatter Wedellsborg på Fyn, PEFC-certificeret for at sikre en bæredygtig skovdrift.
.

Frijsenborgskovene består af en række større og mindre skove nord og øst for Hammel. Det i alt 4.650 ha store skovområde omfatter bl.a. Hammel Skov, Kildedal Skov, Lystskov, Gammel Dyrehave, Tinning Skov, Sønderskov, Klapskov, Norringskovene, Frijsendal Bakker, Pøtmølle Skov, Gejlund Bakker, Haurum Skov og Vrangs Bakker.

Da skovene ligger på istidsaflejringer af moræneler og smeltevandsler, er jordbunden meget leret. De fleste steder er der en veludviklet muldbund, men på forblæste skrænter og bakker er der også morbund. I lavninger kan man desuden finde små områder med tørvebund. Ud over de træbevoksede arealer rummer skovene også mindre områder med enge, moser og overdrev.

Skovene hører under Frijsenborg Slot og udgør et af landets største private skovdistrikter. De drives af Frijsenborgs og Wedellsborgs land- og skovbrugsvirksomhed Wefri A/S. De fungerer hovedsagelig som produktionsskove med en stor andel af nåletræ, især rødgran og sitkagran. Løvskoven dækker omkring en tredjedel af skovarealet og domineres af bøg og eg.

Flere af Frijsenborgskovenes gamle, enkeltstående træer har fået navne. I Lystskov står fx Endrupegen, som formentlig består af to sammenvoksede træer og derfor også kaldes Dobbeltegen. Den store alm. eg antages at være ca. 450 år gammel og havde i 2006 en omkreds på 9,7 m. Frijsenborgskovene rummer desuden flere gamle ædelgraner, hvoraf den største har en højde på 35‑40 m og en omkreds på ca. 4,2 m.

Der er store jagtinteresser i Frijsenborgskovene, og hvert år opdrættes og udsættes der et betydeligt antal fasaner og gråænder. Ud over både rådyr og krondyr huser skovene desuden Danmarks største fritlevende bestand af sikavildt. I Granslev Ådal ved Pøtmølle Skov findes også en indhegning med vildsvin. Området er rigt på flagermus, eksempelvis holder damflagermusen til her og kan ofte iagttages, når den jager over dammene ved Pøt Mølle Kro. Også insektlivet er rigt. Det gælder ikke mindst i Frijsenborg Dyrehave, hvor der bl.a. er fundet en række sjældne billearter som seksplettet blomsterbuk, egeskovsmælder og grøn pragttorbist.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove