De frivillige sociale foreninger udgjorde i 2010 knap 10 % af det samlede foreningsliv i det tidligere Fyns Amt, når både foreninger inden for social hjælp og støtte samt sundhed og sygdom tælles med. Området omfatter mange forskellige typer af foreninger, fx foreninger, der arbejder med socialt udsatte, ensomme, ældre, flygtninge eller mennesker med handicap eller sygdomme. Foreningerne på det frivillige sociale område adskiller sig fra kultur- og fritidsområdet ved, at de målgrupper, som foreningerne retter sig imod, ofte ikke er medlem af den pågældende forening, men snarere er brugere af foreningens sociale indsatser. Foreningerne har dermed ofte et problemløsningsfokus snarere end et aktivitetsfokus: Der er fokus på, hvad brugerne har behov for, mens foreninger på kultur- og fritidsområdet har fokus på, hvad medlemmerne interesserer sig for og har lyst til. Denne tendens er dog ikke helt entydig, da mange foreninger på ældreområdet er stærkt medlemsorienterede.

Et andet centralt karakteristikum ved de frivillige sociale foreninger er, at de arbejder på et område, hvor det offentlige er den primære aktør, mens foreninger og organisationer indtager en supplerende hjælperolle. Det står i modsætning til idræts- og fritidsområdet, hvor foreningslivet – både historisk betragtet og i dag – har spillet den primære rolle.

Det betyder også, at det frivillige sociale område og dets relationer til den offentlige sektor historisk set har udviklet sig i takt med velfærdssamfundets udvikling, og opmærksomheden på det frivillige sociale område har været påvirket af forskellige politiske holdninger til, i hvilken udstrækning frivillige organisationer bør løse sociale opgaver, og i hvilken udstrækning opgaverne bør løses i offentligt regi. Over de senere år er der kommet betydelig større positiv politisk fokus på det frivillige sociale område og dets potentialer. Når det gælder støttestrukturer, lever de frivillige sociale foreninger dog med en betydelig større økonomisk usikkerhed end foreningerne på folkeoplysningsområdet pga. færre lovmæssige krav til kommunernes støtte.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om foreninger og frivillige