Ganløse Ore med Nyvang og Skydebanerne er et 464 ha stort, statsligt skovområde vest for Farum. Navnet Ore betyder »udmark« og har især været brugt om skove, der som Ganløse Ore ligger i et kuperet landskab langt fra landsbyerne og derfor ikke har egnet sig til opdyrkning.

Skoven består overvejende af løvtræer, som dækker 57 % af arealet. Bøgen er det talrigeste løvtræ, efterfulgt af eg. Derudover findes der større områder med ahorn, især i Von Langens plantage i skovens sydøstlige del. De stammer fra plantninger, der omkring 1770 blev foretaget af den tyske forstmand Johann Georg von Langen. I det sydvestlige hjørne er der en 5 ha stor, meget tæt bøgebevoksning fra 1862, som ikke er blevet tyndet siden 1917. Nåletræerne dækker 32 % af Ganløse Ore og består hovedsagelig af rødgran. De resterende 11 % af arealet udgøres af åbne områder som moser og søer. De omfatter bl.a. Flademosen og den genetablerede Krogesø.

Jordbunden er ret varieret, men består bl.a. af en stor andel tørvebund. Det giver et varieret planteliv, som både tæller mor- og muldbundsarter. Til skovens mere ualmindelige plantearter hører bl.a. liden lærkespore og lægebaldrian samt den sjældne kratvikke. Fuglelivet er rigt, og der er observeret hen ved 100 forskellige fuglearter i skoven. Ynglefuglene omfatter bl.a. kernebider, halemejse, rødstjert, grå og broget fluesnapper, rødtoppet fuglekonge, stor flagspætte, sortspætte, huldue, natugle, svaleklire og skovsneppe.

Ganløse Ore er omfattet af den del af Naturpakken fra maj 2016, der handler om at udlægge 22.300 ha af de statslige skovarealer til urørt skov og anden biodiversitetsskov.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove