Bagsiden af stenen
.
Inskription
.
Genforeningssten
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381331
Sted- og lokalitetsnummer
080211-77
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1919 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3813:31 Mindesmærke for Genforeningen. Cirkulært anlæg med en diameter på 8 m, der er omkranset af 10 store kampesten på ca. 1 x 1 m. I midten af anlægget står en mindesten, der er ca. 1,4 x 0,4 m og 2 m høj. På forsiden af stenen er øverst indhugget et stenrelief visende Skt. Jørgens kamp med dragen, og derunder inskriptionen: ”Mod Uret, Vold og Tvedragts onde Færd vort Folk med Troskab stedse føre Sværd. Sønderjylland 1864-1919”. Inskriptionen er opmalet med sort maling. Inskriptionen kan opmales som hidtil med samme farve, typografi og i samme omfang.

Undersøgelseshistorie

2018
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenGenforeningsstenen er det først rejste mindesmærke på Fyn for Genforeningen i Sønderjylland. Stenen er rejst i 1919 af Truelsmosegårds ejer, proprietær L. Andersen. Stenen er den eneste - foruden Genforeningsstenen i Ærøskøbing - der bærer årstallet 1919. Proprietær Andersen havde et så fast håb om at Sønderjylland ville blive genforenet med Danmark, at han allerede i 1909 gav sig selv det løfte, at rejse en mindesten når Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Den 10. februar 1920 - på afstemningsdagen - rejste han et højt flag på bakkedraget Strandbjerg, hvorfra der er udsigt til Sønderjylland. I et skrift har L. Andersen selv skrevet: "En god Mils Vej Sydøst for Assens ligger Ebberup Banker. De er en fortsættelse af af de fra de fynske Alper udgaaende Banker. [...] Ebberup Banker er meget smukke og karakteristiske. i bløde afrundede Bølger ligger de og vugger sig i det frodige, fynske Land, og fra deres Toppe er der en herlig Udsigt, især mod Syd ud over Lillebælt med Sønderjylland og Als i kimningen. På den højeste af disse Banker, ,,Stranbjærg", der ligger 96 m over Havet, rejste jeg i Efteraaret 1919 en Sten til Minde om Sønderjyllands Genforening med Moderlandet, og den er rejst ifølge et Løfte, jeg gav mig selv, da jeg første Gang i Aaret 1909, efter at have købt Gaarden Truelsmose, gik hen over disse Banker og saa ud over Lillebælt med ,,det tabte Land" i baggrunden. Jeg husker saa tydeligt dette mit første ,,Møde" med Landet derovre, et underligt, paa en Gang smerteligt Stik, men samtidig et levende Haab dybt i mit Sind. Og saa var det, jeg sagde til mig sekv: Naar vi faar Sønderjylland tilbage, vil jeg rejse en Sten her! Sønderjylland kom tilbage! Sønderjyderne havde holdt ud i Kampen for deres REt. Deres Kærlighed til Moderlandet var ikke død, men tværtimod vokset i Inderlighed og Dybde gennem de 56 Udlændighedsaar. Mindestenen, der er en gammel Overliggersten, er fundet paa en Mark tæt udenfor en af Gaardene i Ebberup Banker [...] Dens Vægt er ca. 400 kg. Det var et stort Arbejde at faa den gravet op, læsset paa Blokvogn og transportere op paa Bakkens Top, og det var et rosværdigt Arbejde, der blev udført af mine Karle. Stenens billedlige udsmykning skyldes Maleren og Billedhuggeren Erik Pedersen, Viby [...] Pa Stenen er indhugget i Relief Skt. Jørgens Kamp med Dragen som Symbol paa Sønderjydernes Kamp mod Prøjservældet. Dragen er fældet. Skt. Jørgen har sejret ved Retfærdighedens Sværd. [...] Omkring Mindestenen er sat en Kreds af store Sten, fundet paa Truelsmosegaards Marker. På disse Sten er der gode Siddepladser. At sidde der - maaske helst ene - en Sommerdag, eller for REsten naar som helst, og se ud over det genvundne Land er en god Stund. Der er en egen Stilhed deroppe, og Tanken drager næring deraf Flagsnoren paa sin Stang smelder udafbrudt som et Ur. Det er som om den fortæller om Tiden, der gaar og gaar. [...]. Afstemningsdagen 10. Februar 1920 afsløredes Mindestenen ved en lille privat Festlighed. Proprietær L. Andersen med Familie og Husstand samledes omkring Mindestenen, og hejste for første gang Flaget, et dejligt nyt 5 Meter langt Dannebrogsflag paa den høje Flagmast bag Stenen". Derefter sagde L. Andersen nogle ord og nationalsangen afsunget. Allerede den første dag mistede det nye flag en meter på grund af et forrygende stormvejr, men proprietæren ville ikke have at flaget blev strøget førend ved solnedgang. Han pålagde endvidere eneren af Truelsmosegård at værne og vedligeholde mindesmærket. Kilde: "Genforeningsmindesmærkernes Historie" af Johannes Vejlager. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding 1939.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links