Geologisk tidslinje for Gentofte Kommune.

.

I Gentofte Kommune består de prækvartære aflejringer, dvs. de lag, som er ældre end 2,6 mio. år, af København Kalk. Kalken blev aflejret for ca. 62 mio. år siden i den sene del af Danien og danner mindst 80 m tykke lag. I den sydlige del af kommunen ligger toppen af kalken i dybder på 10‑35 m, mens den i den nordlige del ligger i dybder på helt ned til 45 m.

Oven på de prækvartære aflejringer findes istidslag, som overvejende består af moræneler samt smeltevandssand og -grus. Mod syd ligger moræneleret i op til 15 m tykke lag oven på smeltevandsaflejringerne, mens smeltevandssandet og -gruset i nord ligger lige under jordoverfladen og udgør en forlængelse af hedesletten i Gladsaxe Kommune.

Langs tidligere og nutidige vandløb samt i og omkring mindre søer findes ferskvandsaflejringer, der er afsat i tiden efter sidste istid. Også de marine sandaflejringer, som ligger langs Øresundskysten, er afsat efter istiden.

Kommunen indvinder hovedsagelig grundvand fra lagene af København Kalk.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi