Gindeskov Krat ligger ned til Stavlund Å og Gindeskov Bæk, ca. 5 km syd for Haderup. Området veksler mellem mere eller mindre åbne hedearealer og lysåbne egekrat. Selve egekrattene, som overvejende ligger ned mod Gindeskov Bæk i syd, består af såvel gamle og krogede som mere ranke, 10‑20 m høje ege. Dertil kommer enkelte bævreasp samt en underskov af alm. ene og alm. gedeblad. I bunden af de lysåbne krat findes et rigt planteliv, som bl.a. tæller liljekonval, majblomst og alm. kohvede, mens man på hedearealerne kan finde bølget bunke, hedelyng, hedemelbærris, revling, guldblomme og engelsk visse. Ned mod Stavlund Å findes desuden flere vældmoser med bl.a. hjertegræs, loppestar og flere forskellige gøgeurter.

Den sjældne mariehøneedderkop har en af sine største danske bestande i Gindeskov Krat. Det meste af året lever de skjult i deres gange, som de graver 10‑15 cm ned i jorden, men på solvarme dage i april og maj forlader de røde, hvide og sorte hanner deres skjul for at finde parringsvillige hunner. Ud over mariehøneedderkoppen huser Gindeskov Krat også en ret stor mangfoldighed af dagsommerfugle, heriblandt dukatsommerfugl, markperlemorsommerfugl, brunlig

perlemorsommerfugl, okkergul pletvinge og aurora. Brun pletvinge og klitperlemorsommerfugl var tidligere kendt fra området, men det lykkedes ikke at genfinde dem ved en undersøgelse i 2014, og i dag er de formentlig forsvundet.

Der er iagttaget knap 90 forskellige fuglearter i Gindeskov Krat, og i egekrattene og på heden yngler stor flagspætte, rødrygget tornskade og musvåge samt småfugle som halemejse og træløber. Desuden huser området ganske store bestande af både krondyr og rådyr.

For at bevare et af de få tilbageblevne egekrat på Karup Hedeslette blev Gindeskov Krat fredet i 1943. Fredningen blev revideret og udvidet i 1975, så den dækker de nuværende ca. 150 ha.

Videre læsning

Læs mere om Herning Kommunes skove

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove