På det lave vand på sydsiden af Gjeller Odde har både den hjemmehørende europæiske østers og den invasive stillehavsøsters gode bestande, og de er lette at samle. De ligner hinanden meget, men stillehavsøsters kan bl.a. kendes på sin langstrakte, kraftigt foldede overskal, som er mindre end underskallen. Europæisk østers er derimod rundere med en glattere skal.
.

Nord for sommerhusområdet Gjellerodde ved indgangen til Lem Vig ligger den 75 ha store halvø Gjeller Odde. Halvøen domineres af Gjeller Sø på knap 60 ha. På østsiden af søen findes et større hedeareal, som brydes af en mindre nåletræsplantage. I området vest og syd for søen ligger moser og ferske enge, og ved halvøens sydøstlige spids er der udbredte strandenge.

Hedens planteliv præges af hedelyng, mosebølle og revling. I de fugtige lavninger vokser desuden klokkelyng, klokkeensian og liden soldug. På strandengene finder man mere salttålende planter som alm. salturt, strandarve, strandmælde og strandrødtop.

Strandengen og heden har et rigt insektliv, og i de fugtige områder omkring Gjeller Sø kan man fra juni til oktober høre sangen fra den sjældne cikadegræshoppe. Derudover benytter mange fugle halvøen som rasteplads og ynglested. I alt er der iagttaget ca. 160 forskellige fuglearter i området.

Gjeller Odde indgår i fuglebeskyttelsesområdet Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø samt Ramsarområdet Nissum Bredning med Harboøre Tange og Agger Tange.

Midt på Gjeller Odde ligger Gjeller Sø, som sammen med flere mindre lagunesøer i høj grad præger halvøens landskab. Indtil omkring 2010 blev Gjeller Sø anset for en af landets reneste brakvandssøer, men siden er søens miljøtilstand forringet. Især de omkringliggende lagunesøer huser dog stadig en interessant undervandsvegetation med bl.a. langstilket havgræs, stor vandkrans og sjældne kransnålalger som grå kransnål, baltisk kransnål og rævehaletråd.

.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster