Det store skovkompleks Gjorslevskovene ligger helt ud til kysten, hvor der på flere strækninger findes en kystskrænt. Her er det Gjorslev Bøgeskov lige nordvest for Bøgeskov Fiskerihavn. Skovene vokser på næringsrig og kalkrig bund og består primært af løvtræer, men der dyrkes også en del nåletræer.
.

Gjorslevskovene er på i alt 650 ha og ligger på den nordlige del af Stevns. Skovene omfatter Skæppelund, Magleby Skov, Dyrehave, Søholm Skov og Gjorslev Bøgeskov og hører under Gjorslev Gods. Det meste af skovene er produktionsskov. Om foråret kan man her finde både hvid, gul og blå anemone. I dele af skovene er der genskabt sump- og moseområder. Dette giver sammen med den kalkrige jordbund basis for et særligt dyre- og planteliv. Af planter kan nævnes skovhullæbe, ægbladet fliglæbe og tyndakset gøgeurt.

Gjorslevskovene består af varieret løv- og nåleskov, hvilket giver en mangfoldighed af forskellige svampe. I de senere år har flere døde træstammer fået lov til at blive voksested for træsvampe. Insekterne nyder også godt af de døde træstammer. Skovlysningerne er vigtige levesteder for sommerfugle som fx hvid admiral, nældesommerfugl, kejserkåbe og skovrandøje. Skovene er tæt på både mose, å og hav. Det bevirker et rigt fugleliv med 184 observerede arter. Blandt de mere bemærkelsesværdige ynglefugle er stor skallesluger, ravn og rødtoppet fuglekonge. Havørnen er også vendt tilbage som ynglefugl. Inden for pattedyrene er det især flagermusene, som skal fremhæves. I Gjorslevskovene findes sjældne arter som bredøret flagermus og frynseflagermus.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove