Gl. Bosholm
.

Gl. Bosholm ligger på Brede Bygade 53 i Tønder Kommune. Bygningen og omgivelser er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Gammel Bosholm knytter sig overordnet til de to parallelt beliggende, men forskudte længer, der forbindes af en mellembygning og en pigstensbelagt gårdsplads. Den sydligste længe udgøres af det lange stuehus, i hvis forlængelse er en smallere og lavere længe, der rummer forskellige birum samt bryggers, hvorunder der findes et bevaret kælderrum med saltkar. Vinkelret på den smalle lave længe er bygget en staldbygning, der har rummet gårdens kostald. Den indvendige forbindelsesgang mellem den lave længe og staldbygningen er pigstensbelagt. Vinkelret på kostalden, parallelt men forskudt fra stuehuset, ligger gårdens anden staldbygning, som har laderum i begge ender samt grisesti og hestestald i midten. Alle tre længer er hvidkalkede og grundmurede. Stuehuset har gavlkvist mod sydsiden, hvori der er to vinduer mod et kammer på loftetagen og en havedør flankeret af smalle vinduer i stueetagen. Over loftvinduerne er opsat bogstaverne "J M M". Stuehuset har endvidere hvidkalket gesims, stråtækket tag med halvvalmet gavle og to bevarede skorstene. I stuehusets vestgavl er tillige en loftlem flankeret af to ældre vinduer med otte ruder i hver ramme, samt murankre, der danner årstallet 1780. På den nordlige staldlænges vestgavle er ligeledes bevaret murankre, men det danner årstallet 1841. I stuehusets indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den stort set intakte planløsning. Planen er kendetegnet ved et gennemgående hovedskillerum, velbevaret forstue med trappe til 1. sal samt mange stuer, hvoraf nogle ligger en suite. Gammel Bosholms køkken fremstår ligeledes uspoleret med intakt brændekomfur og gamle hollandske, lysegrå fliser på indervæggen over komfuret. Det er ligeledes af kulturhistorisk værdi, at der er bevaret mange døre med tilhørende indfatninger. Flere stammer fra opførelsestidspunktet i 1780, medens andre fyldingsdøre, vinduer og hoveddøren stammer fra første halvdel af 1800 årene. Hertil kommer de tilhørende smedejernsdetaljer som beslag, bukkehornsbeslag, låsetøj, klinkefald i smedejern og en del messinggreb. Flere vinduer er hængslet på lodposten og har ældre vindueshasper. I længernes indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den intakte staldindretning med kostald, svinesti og hestestald samt to laderum.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Gammel Bosholm knytter sig til bygningens solrette beliggenhed ud til en stor gammel have og til det åbne land mod syd, samt til sin beliggenhed ud mod Brede Bygade, hvor gården fremstår som en markant ejendom i landsbyen. Den arkitektoniske værdi knytter sig ligeledes til stuehusets facade og gavlkompositionen, med taktfaste vinduer og døre. Stueetagens indgangsdøre, havedør, udvendige vindueskarme og lodposter står blåmalede, medens vinduesrammerne er malet hvide, hvilket giver en fin og diskret kontrast til de hvide ydermure. De bevarede skorstenspiber giver huset en vertikal betoning, medens de taktfaste vinduer og døre giver facaderne en vandret betoning. Også stråtaget med sine halvvalmede gavle er en del af den arkitektoniske værdi. I stuehusets indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige og bevarede planløsning med hovedskillerum og mange stuer, hvoraf nogle ligger en suite og har bevarede lofter med synlige bjælker, hvorimellem der er malede loftbrædder eller malet, listedelt paploft. Stuegulvene er af fyrretræ, køkkengulvet terrazzo og forstuegulvet er belagt med fliser. Hertil kommer snedkerdetaljer, som især ses på de mange bevarede døre, og som er medvirkende til at give rummene et ekstra fint udtryk. De fleste døre er malet, men en enkelt fremstår ådret. Endelig knytter der sig arkitektonisk værdi til forstuerummet, hvor både gamle døre og en ligeløbstrappe til førstesal ligeledes har fint forarbejdede snedkerdetaljer, som udskæringer på vanger og drejede balustre, hvilket er medvirkende til at få rummet til at fremstå formfuldendt. Den arkitektoniske værdi for staldlængerne knytter sig i det ydre til de markante og velbevarede bygningskroppe, hvoraf den nordligste længe har to akengaffer med loftluger ud mod Brede Bygade. I murværket er flere jernvinduer samt et par små, blændede glughuller omkranset af et enkelt stik i røde teglsten, der giver en fin kontrast til det hvide murværk. I både nordlængens gavl og østlængens langside er tillige mange små halvcirkelformede støbejernsvinduer, der ligeledes er omkranset af et enkelt murstik i røde teglsten. I staldlængernes indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de oprindelige og uspolerede planløsninger, hvor staldindretningen stadig fremstår intakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links