Den 92 m lange vandrutsjebane er en såkaldt sanserutsjebane og er en af de ting, man kan opleve i Glostrup Svømmehal. Svømmehallen ligger i Glostrup Fritidscenter.
.
Det centrale Glostrup, 2018. Hovedvejen, jernbanen og Nordre og Søndre Ringvej strukturerer bydelen, hvor lave etageboliger ligger ved de store veje og parcelhusene bagved. Forretningslivet trives især langs Hovedvejen, hvor også Glostrup Shoppingcenter ligger, langs Banegårdsvej, og i Glostrup Butikstorv nord for Stadionvej. Rigshospitalet Glostrup ligger ved Nordre Ringvej i kortudsnittets nordlige del. Af ældre bygninger foruden kirken ligger Vandtårnet, apoteket og den tidligere præstebolig ved Hovedvejen. Bryggervillaen er en del af Glostrup Rådhus.
.
Glostrup Rådhus.
.

Glostrup ligger 11 km vest for København i et jævnt morænelandskab i en forstadskommune, der er sammenvokset med nabokommunerne. Indbyggerne i de tre oprindelige landsbyer, Glostrup, Hvissinge og Ejby, er registreret af Danmarks Statistik under byen Glostrup med et samlet indbyggertal på 22.544. Glostrup er trafikalt gunstigt stillet med nem adgang til Roskildevej, S-tog og tilkørslen til Motorring 3.

Beliggenheden ved Roskildevej og jernbanen har haft stor indflydelse på befolkningsudviklingen, der satte ind i slutningen af 1800-tallet. Bydelens erhvervsområde ligger langs Sydvestvej og ved grænsen til Albertslund Kommune, og dens forretningsliv er samlet i bycentre med Glostrup Butikstorv, indviet 1959, og Glostrup Centret (i dag Glostrup Shoppingcenter) fra 1972, der blev udvidet i hhv. 1991, 1999 og 2010. Endnu et center, 2G shopping, blev indviet ved stationen i 2008. En gennemgribende byfornyelse skete desuden med omlægningen af Banegårdspladsen og etableringen af Stationsparken syd for banen.

Alle bydele har adgang til grønne områder med fx Harrestrup Ådal og Vestskoven, hvor sidstnævnte adskiller Ejby fra de to andre sammenvoksede bydele, og Ejby Mose, Byparken, Solvangsparken og Egeparken. Ligeledes har hver bydel et erhvervsområde.

Bebyggelsen i Glostrup består af lave etageejendomme langs hovedstrøgene samt parcelhuse og rækkehuse på sidevejene. I Hvissinge blev nybyggeriet efter 1980 planlagt som adskilte kvarterer med stisystemer adskilt fra den kørende trafik.

Glostrups centrum lå oprindelig ved kirken, men da stationen blev bygget, skete byvæksten syd for Roskildevej. Befolkningstallet voksede især efter 1880, hvilket skyldtes dels de forbedrede trafikforhold og nye erhvervsmuligheder, dels anlæggelsen af Vestvolden 1888‑92. Bebyggelsen udvidede sig syd for Hovedvejen, og den daværende Stationsvej (nu Jernbanevej) blev det nye handelsstrøg med velhaverboliger.

Omkring 1930 flyttede en del af forretningerne og virksomhederne fra Stationsvej tilbage til Hovedvejen, der nu blev det centrale indkøbsområde. Nye boliger blev anlagt nord, syd, øst og vest for krydset Hovedvejen/Nordre og Søndre Ringvej.

Siden midten af 1800-tallet har Glostrup haft en stor arbejdspladskoncentration, og i dag rummer kommunen hovedstadsregionens største uden for København. Adgangen til mange arbejdspladser vil efter 2025 blive forbedret med åbningen af den kommende Hovedstadens Letbane. Den skal supplere det nuværende kollektive trafiknet med en forbindelse på tværs af byfingrene fra Ishøj via Glostrup til Herlev og Kongens Lyngby.

Hovedvejen er en del af Roskildevejen mellem København og Roskilde, og den løber i en vest-øst-gående retning gennem hele Glostrup. Glostrup og Glostrup Kommunes butiksliv er især koncentreret omkring Hovedvejen. Her ligger også det 20.000 m2 store Glostrup Shoppingcenter med butikker og spisesteder, der tiltrækker handlende og besøgende både fra og uden for kommunen.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Glostrup er tidligst nævnt *1186‑97 (afskrift fra 1494) i formen Glostorp. Ældste originalform er fra slutningen af 1200-tallet Gloopsthorp, og i *1321‑23 (afskrift fra 1370‑80) er formen Glopstorp. Senere former er uden p, fx 1417 Glosthorp, 1547 Glostrup. Forleddet er formentlig et ældre sønavn *Glōp dannet af adjektivet gammeldansk *glōp »åben, gabende« eller muligvis et tilsvarende persontilnavn. Efterleddet er substantivet torp, der betyder udflytterbebyggelse. Navnets betydning er mest sandsynligt »udflytterbebyggelsen ved (søen) Glōp«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Glostrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer