Gråsten Havn fotograferet i ca. 1925 med sejlskibe langs kajen og med pakhusene bagved. I 1857 blev den oprindelige lille havn udvidet, og i 1882 fulgte en uddybning og udvidelse af sejlrenden. Havnen var nu anløbsplads for de dampskibe, der sejlede på Flensborg Fjord. I årene 1920‑23 udbyggede man igen havnen, og der blev anlagt et jernbanespor op til banegården.
.

Gråsten groede frem som funktionær- og håndværkerby i tilknytning til slottet i løbet af 1700-tallet. Sidst i århundredet oprettede hertugen skole og fattiganstalt med spinderi. I første halvdel af 1800-tallet begyndte byen for alvor at få betydning som handelsby, og allerede i 1847 fik den sparekasse. Gråsten oplevede betydelig vækst i tiden under tysk styre. Havnen var en vigtig drivkraft, og byen fik i 1899 smalsporet jernbane til Aabenraa. I 1901 blev den station på banen Tinglev-Sønderborg. Også etableringen af et kurhotel i 1882 bidrog til væksten. Derimod fik byen ingen central administrativ rolle eller større offentlige institutioner. Det var medvirkende til, at den forblev overvejende dansksindet, idet der ikke kom nogen større tilflytning af tyske embedsmænd.

Gråsten oplevede yderligere vækst i perioden 1920‑70, og befolkningstallet voksede fra 1.317 i 1921 til 2.947 i 1970. To mindre lokale pengeinstitutter blev slået sammen til Gråsten Bank, og etableringen af et andelsslagteri i 1924 tilførte byen en ny stor arbejdsplads. Der kom siden flere industrier til, og byen fik desuden visse offentlige centerfunktioner med dommer, politimester og hovedkvarteret for grænsegendarmeriet. Også Gråsten Landbrugsskole fra 1924 styrkede byen. Gråsten Slots status som kongelig sommerresidens fra 1936 gav samtidig byen en særlig glans og tiltrak turister.

Op til 1970 var Gråsten blevet hovedsæde for en forholdsvis lille kommune. Byen fik de offentlige institutioner, der hørte til en kommuneby, men ikke nogen central funktion. Den fortsatte som handelsby, hvor det gamle centrum blev suppleret med et nyt center ved Ulsnæs nær Egernsundbroen. Gråsten fik en betydelig position som industriby efter 1970. Den vigtigste virksomhed blev Danfoss’ afdeling i byen, grundlagt i 1968. Byen rummede dog også flere andre industrivirksomheder af betydning. Indbyggertallet lå i år 2000 på 3.751, hvilket i 2006 var steget til 3.995.

Videre læsning

Læs mere om Gråsten

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie