Geologisk tidslinje over Greve Kommune.

.
Morfologisk kort over de vigtigste landskabselementer i Greve Kommune. Store dele af kommunen er dækket af en bundmoræneflade, der blev dannet inde under isen i slutningen af sidste istid. Mod vest ligger en langstrakt randmorænebakke, der blev dannet af materiale, som isen skubbede foran sig. Langs kysten ligger marine aflejringer og flyvesand fra efter istiden.
.

Landskabet i Greve Kommune er grundlæggende skabt af isen i slutningen af sidste istid, Weichsel, og udgør en del af den sammenhængende, frugtbare moræneslette, kaldet Heden, som kendetegner trekantområdet mellem Taastrup, Roskilde og Køge. Fra den flyvesandsdækkede kyst mod Køge Bugt hæver moræne landet sig mod vest til en bakkeryg omkring Tune med Baldershøj på 65 m.o.h. samt kommunens højeste punkt på 72 m.o.h. Morænefladen fures af Olsbæks dal og Lille Vejleådal på grænsen til Ishøj Kommune.

Nordvest for Tune omkring Tidselhuse er terrænet lidt lavere og udgjorde oprindelig en del af den sammenhængende moræneslette. Men efter omfattende grusgravning i 1960’erne og 1970’erne er området i dag blevet til Hedeland Naturpark, der strækker sig mod nord og vest ind i Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner.

I det meste af kommunen hviler istidslagene på kalksten fra Danien, hvis overflade er eroderet af isen. Kalkstenens højde kulminerer godt 40 m.o.h. ved Tune. I et bælte langs kysten hviler istidslagene på kalksten fra Kridttiden. Under dele af hedesletten i Hedeland hviler istidslagene på Grønsand Formationen, som tilhører Selandien.

Landskabets dannelse

På et tidspunkt under Nordøstisens tilbagesmeltning for 20.000 år siden stabiliseredes isens rand omkring en linje fra Tune over Stærkende og Reerslev til Hedehusene. I området øst for Tune har isen gravet så dybt i kalkstensunderlaget, at der er opstået en vidtstrakt, skålformet fordybning, hvis lavest liggende dele i dag rummer Køge Bugt. Noget af isens medslæbte materiale blev afsat langs isranden i form af den moræneryg, som Tune og Reerslev ligger på. Sand og grus strømmede med smeltevandet ud fra isen og blev fragtet længere mod vest og sydvest og skabte en hedeslette. Derefter smeltede Nordøstisen bort fra området.

I Greve Kommune fik morænelandskabet sin endelige udformning under Bælthavisens fremstød, hvor isen for 18.000 år siden gled frem gennem Østersølavningen og Køge Bugt. Langt det meste af det materiale, som isen slæbte med, blev aflejret under isen som et tæppe af kompakt moræneler, der i store træk føjer sig efter Nordøstisens efterladte landskab med en randmoræne ved Tune og en smeltevandsslette vest for. I modsætning til afsmeltningsforløbet i det centrale Nordsjælland, hvor store ismasser blev liggende som dødis under et dække af jordmasser, smeltede isen i hele trekantområdet mellem København, Roskilde og Køge gradvis tilbage, fordi isens overflade stort set var ren. Det landskab, der kom til syne, da isen forsvandt fra egnen, var derfor formet inde under isen som et bundmorænelandskab, der i dag udgør den jævne slette af moræneler omkring Karlslunde, Greve og Kildebrønde. Tidligere kunne dette landskab også opleves vest for Tune, inden den gennemgribende udvinding af grus og sand ødelagde morænesletten. Under den vigende is har en smeltevandsflod gravet i isens underlag, så der opstod en tunneldal, i dag den snævre ådal, hvor bl.a. Møllebæk løber, på grænsen til Solrød Kommune.

I de første årtusinder efter istiden var Danmark landfast med Skåne og England, men i løbet af Atlantisk tid for 7.000 år siden skyllede Littorinahavet (Stenalderhavet) hen over de lavereliggende dele af fastlandstidens landskab og dannede Køge Bugt. Littorinahavet druknede lavningen, der i dag rummer Karlslunde Mose og Karlstrup Mose i Solrød Kommune, så det blev en vig med en gren ind i tunneldalen til Korporalskroen. Siden Atlantisk tid har landet hævet sig 2,5 m over nuværende havniveau, så istidslandskabet i dag kantes af marint forland. I takt med landhævningen har havets bølger flere steder opbygget strandvolde af sand og grus, fx ligger Karlslunde Strand på en af de største strandvolde.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Landskaber