Vandets kredsløb. Vand, der fordamper fra havet, falder som regn over land, hvor det enten løber direkte i vandløb og atter ud i havet eller synker ned som grundvand, der afhængigt af undergrundens beskaffenhed og mætningsgrad bruger op til flere tusind år på at nå havet.
.

Hovedparten af klodens vandforekomster er saltvand. Kun 3 % er ferskvand, hvoraf det meste er bundet i gletsjere og klodens to isskjolde – Det Antarktiske Isskjold og Grønlands Indlandsis. Tilbage er mindre end 1 % ferskvand, hvoraf grundvandet i jorden udgør størsteparten, mens resten er sø- og åvand.

Klodens vand bevæger sig i et evigt kredsløb: Fra havet sker fordampning, og vinden fører vanddampen ind over land, hvor den fortættes i atmosfæren og falder som regn eller sne.

Når det har regnet, vil noget af vandet straks fordampe fra jordoverfladen, men det meste af nedbørsvandet vil sive ned i jorden. Her vil en stor del af det kun nå ned til rodzonen, hvor det opfanges og fordamper gennem planterne. Det vand, der slipper gennem rodzonen, siver dybere ned i hulrummene mellem de faste jordpartikler. Det er den umættede zone, hvor der stadig er luft i mange af porerummene. Et stykke nede møder det nedsivende vand grundvandsspejlet og derunder grundvandszonen eller den mættede zone, hvor alle porerum mellem jordpartiklerne er vandfyldte. I et bakket terræn, hvor grundvandsspejlet hælder, vil den terrænnære del af grundvandet bevæge sig mod en lavning med en sø eller et vandløb og derfra ledes tilbage i havet. Det grundvand, der ikke strømmer den vej, fortsætter nedefter til det dybtliggende grundvand.

Hvor hurtigt grundvandet bevæger sig, afhænger af, hvilke jordarter det møder. Istidernes aflejringer består af vekslende sand-, grus- og lerlag. Sand og grus har forholdsvis store mineralkorn og har derfor også store og velforbundne porerum, som vandet kan løbe forholdsvis let igennem, og de kan indeholde store mængder vand. Sådanne lag kaldes derfor vandførende lag eller grundvandsmagasiner. Ler har derimod meget små mineralkorn og har derfor små og dårligt forbundne porerum, som begrænser vandets bevægelse til få centimeter om året. Lerlag kaldes derfor vandstandsende lag og betragtes som beskyttende lag i forhold til forurenende stoffer, der kan trænge ned til grundvandet. Men kompakt moræneler er ofte gennemskåret på kryds og tværs af sprækker, som vandet kan strømme frit igennem, ofte hurtigere end i sand- og gruslag. Det samme gælder kridt og kalkstenslag fra Kridt og Danien, der er gennemsat af sprækker. Tidligere dale, der er fyldt op med sand og grus og ligger begravet under yngre aflejringer fra istiden, er ofte vigtige grundvandsmagasiner, da de ligger dybt og som oftest er relativt beskyttede mod forurening.

Grundvandsmagasiner

En havremark vandes med en vandingsmaskine. Sådanne anlæg kan være nødvendige for at sikre afgrøderne, ikke mindst på tørre sandjorder.
.

Grundvandet løber til grundvandsmagasiner, der er afgrænsede områder mættet med grundvand, og hvor oppumpet vand let erstattes ved tilløb af nyt grundvand. Et dansk grundvandsmagasin består derfor typisk af istidernes smeltevandssand og -grus, men kan også – som i Midt- og Sønderjylland – bestå af sandaflejringer fra Miocæn.

Grundvandsmagasinerne kan være mere eller mindre sammenhængende, afhængigt af hvilke geologiske lag, der er i området. De geologiske lag er ofte uensartede og forskubbede af isens tryk, således at magasinerne er delt op af lerlag, der ligger på tværs af grundvandets strømning.

På steder, hvor grundvandet løber ind under et lerlag, kan det komme under tryk. Så opstår der et såkaldt artesisk grundvandsmagasin, hvor en boring gennem det overliggende lerlag vil få grundvandet til at vælde op som et springvand. På steder, hvor et vandstandsende lerlag ligger oppe i den umættede zone, kan nedsivende vand samle sig i lavninger i lerlaget og danne et lokalt grundvandsmagasin med et såkaldt hængende grundvandsspejl, der også kaldes et sekundært grundvandsspejl.

Foruden de ovennævnte sandmagasiner findes der grundvandsmagasiner i undergrundens kridt og kalk, hvor det findes tæt på overfladen på Sjælland, Østfyn og i Øst- og Nordjylland. Porerummene i kalken er ikke godt forbundet, således at vandet ikke strømmer særlig hurtigt i kalken. Til gengæld er kalken opsprækket, og grundvandet strømmer derfor i bjergartens sprækker. Kalkmagasiner udgør ca. 25 % af de kortlagte danske grundvandsmagasiner.

Trusler mod grundvandet

Vores drikkevand hentes fra grundvandsmagasiner, der findes i forskellige dybder. De overliggende jordlag yder en vis beskyttelse mod forurening af grundvandet. Ikke desto mindre må man i Danmark hvert år nedlægge boringer pga. forurening. Der kan være tale om nedsivende forurening, stoffer fra jordlagene og saltvand fra havet eller dybereliggende lag.

Den nedsivende forurening kan være en fladeforurening, en linjeforurening eller en punktforurening. Fladeforurening kommer fra stoffer, der spredes ud over store arealer. Det kan eksempelvis være nitrat, der spredes ud over store arealer i form af gødning, eller sprøjtegifte, som bruges til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr. Nitrat kan fjernes fra grundvandet under iltfrie forhold, men sker det ikke, vil nitratindholdet overskride grænseværdien på 50 mg/l. Nitrat er problematisk i grundvand, da det er kræftfremkaldende.

For at beskytte grundvandet har man indført regulering af kvælstofforbruget i landbruget. Sprøjtegifte nedbrydes af bakterier, primært i muldlaget. Sprøjtegifte kan forurene grundvandet, hvis de ikke bliver fuldstændigt nedbrudt men transporteres ned til grundvandet af det nedsivende vand. Det er ikke kun de gifte, der anvendes, som er problematiske, men også de stoffer, de nedbrydes til. Grænseværdien for sprøjtegifte er 0,1 mg/l.

En linjeforurening sker typisk langs en jernbanelinje eller vejstrækning. Det kan eksempelvis være sprøjtegifte eller vejsalt.

Ved en punktforurening stammer forureningen fra et relativt begrænset område. Det kan være gamle lossepladser, renserigrunde, tankstationer og lignende. Fra overfladen spreder forureningen sig nedefter og bliver så transporteret med grundvandsstrømningen ud i en forureningsfane.

For voldsom oppumpning af grundvand kan også have meget uheldige konsekvenser, idet man derved sænker grundvandsstanden. Hvis det sker i nærheden af kysten, kan man få indtrængning af saltvand. Man kan også risikere, at der trænger dybereliggende saltholdigt vand op i det ferske grundvand. Når man sænker grundvandet, kommer der luft til jordlag, der har været vandmættede tidligere. Hvis jordlagene indeholder pyrit eller andre jernsulfider, bliver pyritten oxideret, og jernet frigives. I pyrit findes også nikkel, der ligeledes bliver frigivet, hvorved grundvandet kan forurenes med nikkel. Arsen forekommer naturligt i jordlagene og især i marine lerede aflejringer fra Paleocæn, Eocæn og Oligocæn. I grundvandet finder man også arsen, især i de reducerede og dybereliggende grundvandsmagasiner. Grænseværdien for arsen er 5 mg/l.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks natur og landskab

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om geologi