Selv om Lillebælt Leret i Trelde Klint er ret fossilfattig, sørger de mange skred for, at nye fossiler hele tiden dukker frem. Blandt de mange danekræ, som er fundet i leret, er dette ca. 50 mio. år gamle kranium fra en torskefisk. Den talrigeste fisk i leret er murænen Eomuraena, men også rester af rokker, hajer, havslanger, skildpadder og krebsdyr som søknælere og eremitkrebs optræder jævnligt blandt fossilerne.
.
Ud mod Lillebælt fører træerne på Trelde Næs en usikker tilværelse, for det plastiske ler, som præger jordbunden, kommer jævnligt i skred og vælter de store træer ud over skrænterne. Det får kysten til at ligne et klassisk spil i mikado med et virvar af unge og gamle stammer, der gør den i forvejen vanskeligt tilgængelige kyst nærmest umulig at forcere. Treldeskovenes landskabelige skønhed samt store biologiske og geologiske værdier betød, at de var et af de blot 15 natursteder, som Miljøministeriet i 2018 udvalgte til Danmarks Naturkanon.
.
I den ca. 25 m høje Trelde Klint findes Lillebælt Ler fra Eocæn, moræne fra istiden Elster, kiselgur fra mellemistiden Holstein og moræne fra istiderne Saale og Weichsel. Under sidste istid pressede en gletsjer lagene op, så de i dag er foldede og skudt op i flager. Klinten er det eneste sted i Danmark, hvor man kan se en permanent blotning af søaflejringer fra Holstein, ligesom Trelde Næs er typelokalitet for Trelde Næs Till, som er en moræne, der blev aflejret i Saale.
.
Stilheden har sænket sig over Vejle Fjord neden for Trelde Klint, hvor en lystfisker har sat både tålmodighed, evner og en mangfoldighed af farvestrålende blink og woblere ind i kampen for at få en havørred på krogen. Kysten på nordsiden af Trelde Næs er dog meget populær, og de fleste dage må man, foruden marsvin, spættede sæler og forskellige vandfugle, dele det attraktive fiskevand med andre lystfiskere.
.

Gudsø Vig er en godt 110 ha stor, lavvandet vig i Kolding Fjord. Mod syd afgrænses vigen af Hovens Odde, mens den i nord fortsætter østpå til omkring Gudsø Bæk. Fredericia Kommune har kyst ud mod Gudsø Vig fra Gudsø Ås udløb i vest til Gudsø Bæks udløb i øst, hvilket udgør knap en fjerdedel af vigens samlede kyststrækning.

Stort set hele Gudsø Vig kantes af strandenge, som når deres største udbredelse syd for Gudsø. Langs Gudsø Bæk ligger også et mindre overdrev, hvorfra der er udsigt over vigen. Der har ikke været græsning på de fleste af strandengene i årevis, og selv om man stadig kan finde planter som samel i de åbne dele, er størstedelen af strandengsarealet i dag groet til i tagrør og strandkogleaks med et fattigere planteliv til følge.

Der er dog stadig et rigt fugleliv i og omkring vigen, hvor der er iagttaget mere end 130 forskellige fuglearter. Rørhøg yngler i rørskoven sammen med flere småfugle, men ellers er det især som raste- og overvintringsplads, at Gudsø Vig gør sig bemærket. Således kan man om vinteren se store flokke af blishøns og knopsvaner raste på vandet sammen med forskellige ænder, skalleslugere og lappedykkere.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster