Befolkning og areal i Haderslev Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.
Befolkningsudviklingen i Haderslev 1801‑2020.
.
Det centrale Haderslev, 2020. Byens hovedgader er gågaden fra Torvet gennem Apotekergade, Bispegade og Storegade samt Nørregade og Gravene med butikker og servicevirksomheder. Vor Frue Kirke på Domkirkepladsen ligger højt og kan ses fra alle sider, og i Slotsgade tæt herved ligger Ehlers Samlingen med Nordens største samling af lertøj. Langs fjordens nordkyst er et nyt boligkvarter ved at blive anlagt suppleret med bl.a. skateparken StreetDome. Omkørselsvejens og Sydhavnsvejs brede tracéer viser tydeligt, hvorledes nord-sydgående trafik og trafik mod havnen er blevet ledt uden om bymidten. Omtrent i kortets øst-vest-gående midterlinje ses Jomfrustien, der danner bindeled mellem bymidten og havneomdannelsen på nordsiden af havnen og videre østpå.
.
Omkørselsvejen forbinder Haderslevs sydlige og nordligere del og leder trafikken vest om byens centrum. Her ses Haderslev Dam til venstre for vejen og den indre Haderslev Dam til højre. Haderslev Dam er kunstigt skabt i 1400-tallet, mens den indre dam og den omgivende Haderslev Dampark blev etableret samtidig med Omkørselsvejen og indviet i 1958. Parken fungerer som et rekreativt område for byens borgere med bl.a. rosenhave, krydderurtehave og legepladser.
.
Detailhandelen i Haderslev konkurrerer med indkøbscentre i Kolding mod nord og Aabenraa og Flensborg mod syd. I kvartererne omkring domkirken findes et varieret butiksliv. Billedet fra Bispegade er taget d. 11. marts 2020. Samme dags aften meddelte regeringen, at en række butikker midlertidigt måtte lukke pga. coronakrisen.
.
Det fredede langhus på Højgade 3 er fra 1795 og blev fredet i 1971 og giver sammen med de brolagte gader og de øvrige ældre huse i Haderslev gamle bykerne en helt særlig stemning.
.
Torvet i Haderslev var fra middelalderen byens centrum med marked og handel. I løbet af anden halvdel af 1800-tallet blev det nye torv Gravene anlagt længere mod nord. Det blev hurtigt så populært, at al torvehandel fra 1923 blev henlagt hertil, og Gravene blev byens nye centrum. Det er i området mellem Gravene og Torvet, at byens handelsgader strækker.
.
Flere af villaerne langs Aastrupvej er opført omkring år 1900 i en tidstypisk stil, som her i nationalromantisk. I baggrunden ses hovedbygningen til landstedet Marielyst fra 1824 i klassicistisk stil.
.

Haderslev har en befolkning på 22.101 og et areal på 12,1 km2 og er det administrative center for Haderslev Kommune. Byen ligger i bunden af Haderslev Fjord, og i fugleflugtslinje er der 23 km til Aabenraa mod syd, 46 km til Ribe mod vest, 26 km til Kolding mod nord og 48 km til den tyske grænse ved Padborg i syd.

Haderslevs bykerne med Torvet, Apotekergade, Domkirkepladsen, Bispegade og Storegade ligger på en ca. 1.300 x 400 m aflang sandbanke fra sidste istid, hvis højde når op til 11 m.o.h. Her er der gågader med et levende forretningsliv med dagligvarer og special- og servicebutikker, caféer og restauranter. Bebyggelsen strækker sig op ad tunneldalens sider, højest mod nord, hvor Christian X’s Vej munder ud i Omkørselsvejen 57 m.o.h. Syd for dalen stiger terrænet brat mod Aabenraavej, men flader så ud. Mod sydvest når de nu bebyggede Erlev Bjerge 37 m.o.h.

I udkanten af bykernen ligger der både lavprisvarehuse og supermarkeder. For at lette den øst-vest-gående passage gennem byen for bløde trafikanter er jernbanetracéet fra amtsbanerne omdannet til en 2 km lang Banesti fra Christian X’s Vej til Simmerstedvej. Den gennem gående trafik ledes vest om byen ved Omkørselsvejen, der ved sin etablering i årene 1948‑56 skabte den indre Haderslev Dam og Haderslev Dampark. Andre grønne områder er stien omkring Haderslev Dam, golfbanen mod vest og Vesterskov nord for byen. Med anlæggelsen af Omkørselsvejen blev bykernen forskånet for den hastigt voksende bilisme og ødelæggende trafiksaneringer i bymidten, som mange andre byer oplevede.

Haderslev har fire større industriområder: Industri Nord mellem Moltrup Landevej og Omkørselsvejen, Industri Øst ved Christian X’s vej, der er sparsomt udnyttet, og syd for fjorden Industri Syd ved Hirsevej og industrien ved Langkær.

Haderslevs bybillede bærer historien med sig i kraft af gadenettets forløb, gadenavne med historiske relationer og de mange bevarede ældre bygninger.

Omkring 1890’erne var byen udbygget. Velstillede borgere opførte villaer uden for de ældste bydele, eller de slog sig ned i de nærliggende sognekommuner, i Sønder Otting, langs Aastrupvej i øst og Ribe Landevej i vest, hvor de slap billigere i skat. Nabokommunerne blev indlemmet i Haderslev i 1910, og byens areal var derpå uændret indtil Kommunalreformen i 1970.

Indtil 1890’erne var Hertug Hans’ Hospital en af de få bygninger syd for Møllestrøm. Husene langs Sønderbro blev i tiden mellem år 1900 og indtil 1. Verdenskrig omkranset af et eksklusivt planlagt villakvarter, der med udsigt over Haderslev Dam lå centreret om et etagebyggeri i tre etager.

Villabebyggelse rundt om den gamle bymidte begyndte ofte som kolonihaver, fx Borgmesterkobbelen, Virkelyst og Ryesminde, og da ændringen fra småhuse til villaer skete over tid, består disse kvarterer nu af huse i forskellige byggealdre. Haderslev Andels Boligforening blev stiftet i 1938 og har siden opført 2.300 boliger spredt over hele byen i form af enfamilieshuse, rækkehuse, etageblokke og højhuse som fx Varbergparken fra 1970’erne, hvor en enkelt blok er på 11 etager. En ny bydel er under opbygning mellem fjorden og Fjelstrupvej med institutioner, skaterparken Street‑ Dome og lave boligblokke. Denne udvikling er et resultat af kommunens målbevidste havneomdannelse, der skal binde havnen sammen med den gamle bymidte ved udvikling af den mellemliggende Jomfrustien.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1231, hvor det som del af et herredsnavn optræder i formen Hathærslefheret. I senere kilder findes det som Hatherslef (ca. 1250) og Hadersleue (1290). Det var oprindelig navn på sognebyen (Gamle) Haderslev, i 1200-tallet overført på købstaden. Navnet er sammensat af det gammeldanske mandsnavn Hathar og substantivet lev (»arvegods «) med den samlede betydning »Hathars arvegods«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer