Hallings Gård ligger på Vestre Bygade 9 i Tårnby Kommune. Bygninger og omgivelser er fredet og har en tingslyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Hallings Gård er opkaldt efter degnen Michael Halling, der ved folketællingen i 1787 boede her sammen med hans ugifte søster, jomfru Ane Birgitte Halling. Førhen hørte der flere tønder land til gården, og der var landbrugsdrift langt op i 1900-tallet. Øresundsselskabet overtog gården 1990'erne, men solgte den igen til privatbeboelse i 2000.

Beskrivelse

Hallings Gård ligger i et villakvarter mellem Øresundsmotorvejen og Tårnby Kirke. Bygningen er grundmuret i en etage med høje frontkviste på begge langsider. Kvistene er placeret over de tre midterste fag og afsluttes af et heltag. Soklen er sortmalet mens murene er gulkalkede og gesimsen på både mur og kvist er hvidmalet. Taget er et sadeltag med røde tegl og et par nyere udluftningshætter i tagfladen. I facaden findes en havedør med seks ruder i det midterste fag, mens ældre korspostvinduer er placeret symmetrisk omkring. Vinduerne i kvisten er torammede og øverst i trekanten findes et mindre etrammet vindue. Gårdsiden har en nyere dør med vinduesfelter samt en varieret vinduessætning af både to- fire- og seksrammede vinduer. Alt træværk er malet mørkegrønt. I sydgavlen findes en nyere hoveddør. Ved sydgavlen findes endvidere en høj, kort portfløj, udført som forhuset og med en bred mørkegrøn port. Over porten findes et hvidmalet bånd og en dyb kurvehanksbuet blænding, og på både portfløj og forhusets facade findes et hvidmalet felt med initialerne MK og årstallet 1788I det indre findes en nyere planløsning og stort set alle overflader er nyere, herunder større murgennembrud, nye døre, linoleums- og laminatgulve samt systemplader i lofterne og et nyt trapperum. På første sal er bevaret enkelte loftbjælker og enkelte vægge af bindingsværk. Loftet står uudnyttet med dele af den oprindelige konstruktion. Parallelt med forhuset ligger et baghus, der med en høj mur mod Vestre Bygade forbinder forhusets portbygning med baghuset. Baghuset er grundmuret i en etage med sortmalet sokkel og gulkalkede mure samt afsluttet af et nyere heltag af plader. I begge langsider findes et par nyere revledøre og nyere kvadratiske, etrammede vinduer. Alt træværk er malet mørkegrønt. I det indre er både planløsning og overflader af nyere karakter, med værksted, vaskerum og gildesal.

Miljømæssig værdi

Gården danner, sammen med nabobygningen og de høje mure mod Vestre Bygade, et smalt gadeforløb, der har miljømæssig værdi, idet man fornemmer den lille skala fra det tidligere landsbysamfund. Endvidere har det indre gårdrum værdi ved at være mere privat og afspejler bygningens tidligere sammenhæng mellem forhus, baghus og sidehuse i et aktivt landbrug.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen har kulturhistorisk værdi, idet den er en af Tårnbys bedst bevarede gårde, og dermed et eksempel på hvordan Tårnby landsby engang har set ud. Gården er karakteristisk for sin tid og funktion med den tydelige sammenhæng mellem forhus, baghus og sidehuse. Hvor beboelsen har været i forhuset, mens stald eller værksted har ligget i baghuset. Dette afspejles tillige i den forskellige vinduessætning fra forhus til baghus. Tillige har initialerne MH og årstallet 1788, kulturhistorisk værdi da dette vidner om bygherre og opførelsessår. Kulturhistorisk værdi findes ligeledes ved den store port, der i kraft af de bevarede materialer som tømmerkonstruktion, de ældre smedede beslag og klinkefald har en høj autenticitet.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi knytter sig til den velproportionerede lille villa, der accentueres horisontalt ved vinduestakten og vertikalt ved de spidse frontgavle. Hertil kommer de ubrudte tagflader der understøtter taget markante hældning. Det samlede udtryk for facaden er afbalanceret ved den stramme symmetri med få detaljer, der fremhæves med hvidt, herunder murede og trukne bånd og gesimser.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links