Haraldsted Sø nord for Ringsted er en typisk langsø, der er dannet i bunden af en tunneldal. Da isen under sidste del af sidste istid dækkede Sjælland, var tunneldalen et af hovedafstrømningssystemerne for smeltevandet under isen. Haraldsted Sø er delt af en kunstig dæmning, hvor den vestlige del, Haraldsted Lillesø, som ses i forgrunden, populært kaldes for Tivolisøen.
.

Den 230 ha store Haraldsted Sø er en langsø, som ligger i tunneldalen mellem Køge og Åmose. Gennemsnitdybden er ca. 5 m og største dybde ca. 11 m. Søen får tilløb fra Vigersdal Å i øst og afvandes i vestenden til Ringsted Å, der er en del af Susåsystemet. Københavns Vandforsyning erhvervede Haraldsted Sø i 1970, hævede vandstanden og anlagde en rørledning til Regnemark Vandværk 11 km øst for søen. En dæmning med sluse deler søen i en 200 ha stor reservoirsø og en vestlig sø på 30 ha populært kaldet Tivolisøen. Ringsted Kommune købte søen i 2014 og har igangsat en større plan for at forbedre tilstanden og styrke friluftslivet. Vrangeskov ligger ned til nordsiden af søen, som ellers overvejende omkranses af landbrugsland i det kuperede landskab. Smalle bræmmer af mose og overdrev ligger ned til søen, og på sydøstsiden af Tivolisøen findes en del fersk eng.

Fiskebestanden omfatter bl.a. gedde, skalle, rudskalle, brasen, suder, karpe, aborre, sandart, ørred og ål. Også vandremusling er registreret i søen. Fuglelivet er rigt, og der er registreret ca. 190 forskellige arter ved søen. Ynglefuglene tæller bl.a. toppet lappedykker, knopsvane, blishøne og rørhøg.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Ringsted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande