En flok hjejler har samlet sig i det lavvandede fjordområde ved Harboøre Tange. Tidligere var hjejlen en ret almindelig ynglefugl på den jyske hede, men i dag yngler den ikke længere i Danmark. Til gengæld raster en stor andel af Europas hjejler i Vestjylland om foråret og efteråret. Hjejlernes ophold er dog tidsbegrænset, og snart vil de forlade Harboøre Tange for at flyve mod enten ynglepladserne i nord eller overvintringspladserne i sydvest og syd.
.
En gammel, kraftigt rødfarvet karmindompap-han lader sin karakteristiske stemme genlyde over krattet på Harboøre Tange. Selv om karmindompappen lever ret skjult, tiltrækker den sig opmærksomhed ved sin let genkendelige sang, der med lidt god vilje kan beskrives som: »Pleased to meet you!« I Danmark er karmindompappen en fåtallig ynglefugl, men på Harboøre Tange yngler den regelmæssigt. Den ankommer midt i maj, men forlader allerede landet sidst i juli for at trække mod overvintringspladserne i Indien og Sydøstasien.
.

Harboøre Tange er en knap 10 km lang sandtange, som sammen med Agger Tange i nord adskiller Nissum Bredning fra Vesterhavet. Passage mellem de to tanger sker via Thyborøn Kanal, der opstod ved et gennembrud i 1862 som følge af en stormflod.

Størstedelen af Harboøre Tange fremstår som et varieret naturområde med klitter, strandenge, rørskove og to store lagunesøer. I klitterne mod vest vokser marehalm og sandhjælme, mens strandengene er voksested for bl.a. smalbladet kæruld, harril, strandkogleaks, kødfarvet gøgeurt, purpurgøgeurt, firkløft, gåsepotentil og strandasters. Desuden er der store områder med krat af havtorn.

For fuglene er Harboøre Tange både en vigtig ynglelokalitet og rasteplads. Ynglefuglene tæller bl.a. lille og toppet lappedykker, blishøne, krikand, spidsand, atlingand, skeand og troldand samt vadefugle som strandskade, klyde, stor præstekrave, vibe, stor kobbersneppe, rødben og alm. ryle. Dertil kommer en række småfugle, heriblandt sivsanger og karmindompap. Det største antal trækfugle ses om efteråret, hvor andefugle som krikand, pibeand, sangsvane og pibesvane raster i stort antal på lagunesøerne. Om foråret raster kortnæbbet gås og lysbuget knortegås i området sammen med forskellige ænder og vadefugle.

I 1984 blev Harboøre Tange fredet. Derudover er tangen udlagt som vildtreservat, ligesom den er en del af fuglebeskyttelsesområdet Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø samt Ramsarområdet Nissum Bredning med Harboøre Tange og Agger Tange. Al færdsel er forbudt på strandengene i fuglenes yngletid fra d. 15. april til d. 15. juli, men området kan stadig overskues fra veje og stier.

Udsigt fra vest over Harboøre Tange og og Nissum Bredning. I forgrunden ses virksomheden FMC Agricultural Solutions' (tidligere Cheminova) anlæg.

.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster