To knopsvaner letter over Harrestrup Mose, hvor vinterens kulde endnu ikke har formået at bide sig fast og fryse søerne til. De to kunstige søer på ca. 2 ha og ca. 0,5 ha ligger hhv. nord og syd for Orchidevej, hvor der tidligere var kær og fugtige græsningsenge. Begge søer blev anlagt i 1975 i forbindelse med tildækningen af lossepladsen.
.

Den ca. 25 ha store Harrestrup Mose ligger i den nordlige del af Vestskoven i Albertslund Kommune på grænsen til Ballerup Kommune. Mosen er Vestskovens eneste større ældre vådområde og består i dag af en mosaik af søer, rørskov, moser, ellesump, krat og enge.

I 1960’erne og frem til ca. 1970 blev en del af mosens enge anvendt som losseplads. Senere blev lossepladsen dækket med jord og fremstår i dag som lave bakker og forhøjninger. Harrestrup Mose får vand fra Rogrøften, der udspringer ved Hersted Høje. Fra mosen løber vandet videre som Harrestrup Å nordpå ind i Ballerup Kommune.

På østsiden af mosen er der opført et fugletårn, hvorfra det artsrige fugleliv kan iagttages. Ynglefuglene omfatter især en række forskellige småfugle, heriblandt gøg, nattergal og kærsanger. Dertil kommer bl.a. rørhøg, grønbenet rørhøne, vandrikse og gråstrubet lappedykker samt rørdrum, der i 2017 ynglede i mosen for første gang.

Både butsnudet og spidssnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander yngler i de mange vandhuller og småsøer, mens aborrer, skaller og gedder må dele den store sø nord for Orchidevej med udsatte sølvkarusser.

Plantelivet omfatter hovedsagelig almindelige sump- og moseplanter. Hist og her kan man dog også støde på sjældnere arter som gul frøstjerne, blågrå siv, tykakset star, tykskulpet brøndkarse og trådstænglet løvefod.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land